30–31 Березень, 2016

ХXІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • HOMOGENEOUS PART OF THE SENTENCE

    Dildora Hakimva, Fazilat Sattorova (Samarkand Uzbekistan)  |    Завантажити статтю |  Link

  Homogeneous parts of the sentences are two or more parts of the sentence having the same function and referring to the same part of the sentence. By homogeneous parts of a sentence we mean parts of the same category (two or more subjects, two or more predicates, two or more objects, etc.), standing in the same relation to other parts of the sentence (for homogeneous secondary parts we should say: standing in the same relation to the same head word). According to the older terminology, such sentences used to be termed "contracted sentences", as if they had been "contracted" put of two or more simple sentences. They are linked either by means of coordinating conjunctions or asyndetically.

 • Language, in the proper sense of the term, is peculiar to man; so that, without a miraculous assumption of human powers, none but human beings can make words the vehicle of thought. An imitation of some of the articulate sounds employed in speech may be exhibited by parrots, and sometimes by domesticated ravens, and we know that almost all brute animals have their peculiar natural voices, by which they indicate their feelings, whether pleasing or painful. But language is an attribute of reason, and differs essentially not only from all brute voices, but even from all the chattering, jabbering, and babbling of our own species, in which there is not an intelligible meaning, with division of thought, and distinction of words.

 • Nutq jarayoni va munosabatning turli holatlarida undalma birliklarining ishlatilishi muhim o’rin tutadi. Bir tomondan nutqda ko’p miqdordagi leksemalar mavjud bo’lib, ular yordamida so’zlovchi tomonidan boshqalarga nisbatan murojaat turlari undalma orqali amalga oshiriladi. Fors tilida ham boshqa tillardagi singari, odamlarning ismlari turli ko’rinishlarda, taxallus va laqablar, nasl-nasab, ijtimoiy mavqe va hokazolar murojaat birligi sifatida ishlatiladi. Ikkinchi tomondan, suhbatdosh bilan aloqani davom ettirish jarayonida undalma omili muhim hisoblanadi, zero biror ma’lumotni yetkazish, so’rash, biror harakatni talqin etish uchun aynan undalma orqali murojaat etish lozim bo’ladi. Uchinchidan, tinglovchiga murojaat etish paytida uning yoshi, jinsi, mavqeyi, roli, uning jamiyatdagi psixologik va shaxsiy munosabatlari nazarga olinadi. Masalan, fors tilida bu tarzda murojaat qininadi:

 • THE PREDICATE AS A MAIN PART OF A SENTENCE

    Shahnoza Xushmurodova (Samarqand, O’zbekiston) |    Завантажити статтю |  Link

  The predicate is the second principal part of the sentence which expresses an action, state or quality of the person or thing denoted by the subject. It is grammatically dependent upon the subject. As a rule the predicate contains a finite verb which may express tense, mood, voice, aspect and sometimes person and number. According to the structure and the meaning of the predicate we distinguish two main parts or types: the simple predicate and the compound predicate.

 • The following article discusses K.K.Ruff’s book (The History of King Alexander’) which is an ancient written source the gives us some valuable information about the ancient past of our land and our ancient ancestos. The authors of the article analyse the book widely in which Alexandr’ is described as a skilled statesman, politician, gifted commander as well as positive and critical remarks on Alexander’s personal features.

 • Укрепление позиций фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплины способствовало дальнейшей дифференциации объекта её изучения. В итоге во многом разрешился вопрос о соотношении идиоматики и прочих фразеологических комплексов, т.е фразеология интерпретируется как наука о любых устойчивых словесных комплексах (УСК) языка, характеризующихся относительно постоянным сочетанием слов и семантической переосмысленностью различной степени – от минимальной и до максимально выраженной в идиомах .

 • Для англомовних наукових текстів характерним є вживання влучних іншомовних слів і виразів у їх первісних формах. Для наукової літератури економічного змісту це лексеми насамперед латинською і французькою мовами, які, попри деякі колоквіальні риси дискурсу оригіналу, додають йому академічності й шляхетності. Шляхи вживання незмінених латинських слів та висловів в економічній термінології англійської мови можна проілюструвати такими моделями.

 • Введення нового, зокрема в сталу систему навчання завжди було і буде пов’язано з певним ризиком, який з одного боку дестабілізує педагогічну середу, та з другого боку визиває супротивну дію нововведенням [1, с. 65]. Геополітичні, комунікаційні та технологічні зміни у суспільстві, наближають безпосередньо та опосередковано у процес спілкування велику кількість різних за фахом, віком та інтересами людей. Вимоги, що висуваються до освіченої людини сьогодення, спонукають науковців переглянути, внести зміни та удосконалити вимоги щодо рівня володіння іноземними мовами, запропонувати нові підходи до відбору змісту і організації матеріалу, розробити адекватні форми та види контролю. Використання інноваційних підходів у процесі вивчення іноземних мов займає своє почесне місце серед інших нововведень, особливо в області розвитку культури мовлення (розвитку мовної, мовленнєвої, соціокультурної компетенції). Проблема удосконалення форм і методів викладання іноземної мови, їх постійне оновлення, пристосування до нових умов життя останнім часом не виходить з розряду актуальних питань вищої освіти. Сучасна наука має певний досвід у розв’язанні подібних питань. Так на сьогодні вже існує значна кількість праць, у яких розглядається сутність інновацій у викладанні мов у вищій школі. Зараз перед викладачем іноземної мови у ВНЗ постає проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення мови, закріплення їхньої позитивної мотивації до навчання. Однією із можливостей вирішення цієї проблеми є використання інноваційних технологій у навчанні. Отже, тема нашого дослідження є актуальною.

 • Вивчення іноземної мови – це мистецтво. Мистецтво, тому що воно вимагає не тільки бажання і дії, але й особливих знань. Можна витратити роки на вивчення англійської мови, але так і не отримати бажаний результат. І справа зовсім не у відсутності здібностей до вивчення! Ті, кому легко вдається освоїти іноземну мову, роблять це не завдяки» вродженим здібностям», а за рахунок свідомого чи несвідомого дотримання схожих принципів.

 • ACTIVE LEARNING TECHNIQUES

    Світлана Дешко (Львів, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Learn about what active learning is and how to achieve it. This post provides five active learning techniques: just-in-time teaching, listening teams, structured sharing, students as teachers, and team quizzes. Active learning is a very popular topic in educational literature, and we encourage it as a means to improve teaching and learning in the classroom. Be sure to review the rich collection of Active Learning Resources on CTL’s Web Site. Below you’ll find a brief definition of active learning and detailed instructions for five sample techniques for increasing active learning (taken from our long list of potential active learning activities).

 • У системі вищої освіти завжди відбуваються зміни для підвищення якості навчання та розвитку інноваційних методів навчання, що допомагають не тільки краще засвоювати матеріал, але й розвивати особистість у цілому. Сучасне життя не можливо уявити без новітніх технологій, стрімко зростаючих обсягів інформації та постійної тенденції до інтеграції у світове суспільство. Ці фактори впливають на розвиток освіти у вищих навчальних закладах, адже зараз у різних сферах діяльності людини виникає потреба у висококваліфікованих фахівцях, які здатні до творчого мислення та прийняття професійних рішень у нестандартних ситуаціях.

 • THE BEST TECHNIQUES FOR LEARNING VOCABULARY

    Ольга Іщенко (Львів, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Vocabulary is one of the keys to speaking fluent English. Even if your grammar is perfect, if you don’t know the correct words to express yourself in English, you will find it difficult to speak fluently. Luckily, improving your vocabulary is one of the most fun aspects of learning English. Vocabulary is one of the pillars of language learning and especially significant for the advanced learner. Once you are familiar with the basic structures of your target language, you'll want to start saying and understanding more words! One of my students recently asked me:

 • Постановка проблеми. У даний час все частіше говорять про необхідність формування критичного мислення студентів, тобто про розвиток навичок самостійного аналізу інформації, пошуку нових даних та нестандартних підходів до вирішення проблем [1]. Заняття з англійської мови мають велику кількість можливостей для розвитку критичного мислення під час навчання читанню, письму та, особливо, говорінню.

 • Постановка проблеми. Потреби сучасного суспільства визначають стратегію навчання іноземних мов у аграрних вищих навчальних закладах. Це формує нові підходи до навчання, змушуючи коригувати освітній простір, навчальні програми, педагогічні технології. Провідною метою вивчення іноземної мови студентами аграрних спеціальностей стає іншомовна компетентність особистості, а кінцевим результатом – використання іноземної мови як доступного засобу спілкування і збагачення досвіду фахової підготовки.

 • В настоящей статье ФЕ и их лексические синонимы исследуются с позиции установления степеней информативности простых глаголов и глагольных ФЕ (ГФЕ). С целью выявления системных отношений между ними представляется правомерным подходом А.И. Алехиной предложившей анализ слов и ФЕ в рамках лексико-фразеологической пардигмы. (Далее -ЛФП) (I). Подмы понимаем совокупность лексических и фразеологических синонимических и антонимических рядов, объединенных в единую тематическую группу на основе сопоставления или противопоставления.

 • Научить школьников старших классов узбекской школы сознательно пользоваться русским предложением — значит развить у них умение делить поток речи на законченные структурно-смысловые единицы, вычленять предмет мысли, структурно и интонационно оформлять мысль, используя слова и соединяя их в предложения.

 • HOW TO TEACH ENGLISH USING ROLE PLAYS

    Світлана Панчишин (Дубляни, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  One of the methods of English as a Foreign Language (EFL) teaching is the role-play. Role-plays are used to allow students to practice speaking in a conversational situation, build confidence and fluency, assess progress, and put learning into action. Role-play can be a very successful tool in the Teacher’s hands. As its prime goal is to boost students’ interaction in the classroom, educators should not forget about incorporating such a speaking activity to reflect learners’ theoretical knowledge of a language in practice. Role plays may be as simple or as complicated as the teacher desires. Verbal instructions, secret messages, gestures and cue cards are all common ways of setting a scene.

 • Проблема співвідношення мовленнєвого жанру (МЖ) і мовленнєвого акту (МА) є актуальною для сучасної комунікативної лінгвістики. Ці поняття, безсумнівно, мають спільні точки перетину, що інколи навіть призводить до труднощів їхнього розмежуванні (напр., В. В. Дементьєв, О. Б. Сиротиніна, С. Дьоннінгхаус).

 • Цель проведения внеклассной рабо¬ты по изучению русских фразеологи¬ческих оборотов ‒ обеспечить пра¬вильное понимание школьниками их семантики, точность воспроизведения, прочность запоминания и уместное ис¬пользование в продуктивной речи. Обогащение словарного запаса фразеологизмами ‒ средство повыше-ния общей и речевой культуры, нравственного, патриотического, трудового, эстетического воспитания учеников национальной школы. Знания, полученные учащимися на уроках, являются базой для внеуроч¬ной работы, поэтому учителю нужно стремиться к тому, чтобы не было боль¬шого разрыва между уроками и внеклассными занятиями на одну и ту же тему.

 • Как известно, выпускникам национального отделения специальности «педагогика и методика начального обучения» после окончания вуза помимо преподавания всех предметов на родном для учащихся языке предстоит и обучение детей второму языку – русскому. Для того, чтобы сегодняшние студенты могли методически и теоретически грамотно организовывать уроки русского языка, преподавателям-русистам следует использовать на занятиях такие средства и приёмы работы, которые способствовали бы повышению мотивации изучения неродного языка, а также могли использоваться студентами в их работе в школе для достижения цели, идентичной вузовской: повышению интереса учащихся к урокам русского языка.

 • АНТРОПОНІМІЙНА СИСТЕМА ПОЕМ ІВАНА ФРАНКА

    Оксана Стоколос-Ворончук, Галина Шкіринець-Гасюк (Львів, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  У художньому тексті власні назви творять розгалужену систему, яка має усталені прийоми використання та свої правила формування. Окремі з яких упродовж тексту можуть бути використані багаторазово і тому здатні концентрувати на собі увагу автора і читача. Інші власні назви створюють певний мікроклімат у різних комунікативних ситуаціях – подають відповідний позитивний чи негативний фон. Поза художнім твором їхня основна роль – номінація особи [8]. А у текстах творів власні імена починають виступати інформаційно насиченими засобами, що й було зауважено при аналізі антропонімійної системи поем Івана Франка.

 • ТУРКИЙ ТИЛЛАРДА ПОЛИПРЕДИКАТИВ ГАП ҚУРИЛМАЛАРИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН

    М.М. Юлдашев, А.А. Хасанов, Ш.А.Мустанова ( Самарқанд, Ўзбекистон) |    Завантажити статтю |  Link

  Туркий тиллардаги полипредикатив тузилмаларни Ҳинд-Европа тиллари синтаксисига муносабати нуқтаи назаридан ўрганиш масаласи ўтган асрнинг 20-йилларида пайдо бўлган. Шу пайтга қадар барча сифатдош, равишдош ва феъл – от конструкциялари, бир хил мазмунга эгалиги туфайли, эргаш гаплар деб қаралди. Бу нуқтаи назарга кўра туркий тиллардаги синтактик ҳодисаларга соф мантиқий томондан ёндашиш натижаси эди. Бундай анъана ҳозиргача ўзининг илмий қийматини сақлаб қолган машҳур «Олтой тиллари грамматикаси»дан буён (1869) давом этиб келмоқда. Бунда равишдош оборотлар ўзининг грамматик эга бўлаги туфайли, содда гапдан қўшма гапга ўтувчи структура сифатида талқин қилинади.

 • МЕТАФОРА В ПОЭЗИИ А.А БЛОКА

    Лола Юлдашева, Сарвиноз Каримова (Карши, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  А.А. Блок - гениальный русский поэт, лирик, символист, поэзия которого оказала большое влияние не только на русскую, но и на мировую поэзию. Творчество Блока ценили выдающееся современники: Горький говорил о Блоке: «Блоку верьте: этот поэт Божей милостью, поэт удивительной искренности». А.Ахматова назвала Блока «трагическом тенором эпохи». Блок очень много писал о природе, также ему удавалось прекрасно раскрывать проблемы любви и дружбы. Цикл «Стихи о Прекрасной Даме» можно считать, как и все поэтическое творчество Блока, его лирическим дневником. В сборнике отразилось развитие сложного любовного романа и переживаний поэта, связанные с отношениями с любимой женой Любовью Дмитриевной Менделеевой.

 • ОБУЧЕНИЕ РУССКОЙ ПУНКТУАЦИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЕВ УЗБЕКИСТАНА

    Лола Юлдашева, Шохиста Турдиева (Карши,Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Общеизвестно, что основы русской пунктуации составляют ее принципы: смысловой, интонационный, грамматический. Значение, место и задачи пунктуационной работы в школе и лицее, ее содержание составляют связь между пунктуационными правилами и синтаксической структурой предложения. Понятие о пунктограмме и ее типах, опирается на синтаксические и пунктуационные правила. Еще К. Д. Ушинский в своей фундаментальной работе «Человек как предмет воспитания», заложившей основы русской научной педагогики, неоднократно подчеркивал мысль о целостном, комплексном характере процесса запоминания, образования «нервных привычек». «Эти нервные привычки, – пишет он, – не ложатся в нас отдельно, но парами, рядами, вереницами, группами, сетями…» [2, с. 251].

 • Целью данной статьи является описание основных параметров системы занятий, разработанной для 1-го этапа обучения английскому языку и прошедшей многолетнюю опытную проверку в неязыковом факультете Каршинского гос. Университета. В соответствии с действующей программой по иностранным языкам первый этап обучения рассматривается как переходная ступень между школьным и вузовским курсами обучения. Задачей первого этапа является формирование у узбекских студентов основных умений и навыков чтения и устной речи с учетом школьной подготовки. Специфической особенностью этого этапа является то, что он является органической частью вузовского курса обучения иностранным языкам и в то же время его фундаментом, и его задачи связаны с конечной целью обучения. Этим объясняется внимание ряда исследователей [1], [2], [3] к нему, которые рассматривают вопросы организации обучения на данном этапе, связанные с системой упражнений, использованием технических средств, отбором текстов и языкового материала. Особенно актуальной на первом этапе обучения является проблема системы занятий, поскольку здесь закладываются основы всей дальнейшей работы студентов по иностранному языку. От системы занятий во многом зависят результаты обучения, так как разработка научно- обоснованной системы занятий тесно связана с решением вопроса о повышении эффективности обучения иностранному языку в неязыковом факультете.

 • СИНТАГМА – СИНТАГМАТИК МУНОСАБАТ МАҲСУЛИ

    Нигора Махмудова, Шахноза Ашурова (Карши, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Ф.де Соссюр эътироф этишича, тил системаси ўз бирликларининг икки хил муносабати асосида ташкил топади. Мазкур муносабаларнинг бири ассоциатив, иккинчиси эса синтагматик муносабат номи билан аталади. Ассоциатив муносабат тил бирликларининг инсон онгидаги ҳолати билан бевосита боғлиқ. У ҳар доим ушбу бирликларнинг йиғиндиси, мажмуасини тақозо этади [2,156]. Бошқача айтганда, ассоциатив муносабат тил бирликларининг вертикал чизиқдаги (қатордаги) ўзаро боғланиши демакдир. Аммо биз асосий эътиборни синтагматик муносабатга қаратмоқчимиз. Бунда тил ва нутқ бирликларининг горизонтал чизиқ (ёки қатор)даги муносабати синтагматик муносабат деб аталади. Бундай муносабат тилнинг асосий функциясини – коммуникатив функциясини воқелантирувчи асосий омил ҳисобланади. Зотан, тил бирликларининг синтагматик муносабати замирида нутқ бирлиги – гап шаклланади. Бу эса, ўз навбатида, синтагматик муносабат тилнинг алоқа воситаси вазифасини таъминловчи асосий омил эканлигини кўрсатади.

 • Fikr turlicha ifodalanadi. Fikr sodda yoki qo’shma gaplar orqali, darak, so’roq, buyruq, undov gaplar, ikki sostavli yoki bir sostavli gaplar, to’liq yoki to’liqsiz gaplar orqali ifodalanishi mumkin. Bu hol fikrning xarakteriga, ma’lum maqsad yoki niyatga qarab belgilanadi. Gapning asosiy belgilari – unda nisbiy fikr tugalligi va predikativlikning mavjud bo’lishi, Grammatik jihatdan ma’lum qonun-qoidalar asosida shakllanishi, o’ziga xos intonatsiyaga ega bo’lishidir. Gapning bu xususiyatlari garchi ko’pchilik tillar uchun umumiy bo’lsa-da, bu belgilarning turli tillarda namoyon bo’lishi, ularning ahamiyati va o’rni turlichadir.

 • O’zbekiston Respublikasi hududida tahsil oladigan o’quvchilar va talabalar odatda uch til o’rganadilar. Ushbu tillar ta’lim nazariyasida maxsus nomlar bilan yuritiladi:ona tili, rus tili va chet tili. Ma’lumki til kishilarning bir-birlarini yaqindan bilishlari, hurmat ezozlashlari, do’stlashishlarida tengi yo’q omil, bebaho vositadir. Zamonaviy pedagogik va axborot - kommunikatsiya texnologitalaridan foydalangan holda o’qitishning ilg’or uslublarini joriy etish yo’li bilan, o’sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o’qitish, shu tillarda erkin so’zlasha oladigan mutxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko’lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart – sharoit va imkoniyatlar yaratish maqsadida: Respublikamiz hududida chet tillarni, asosan, ingliz tilini o’rganish umumta’lim maktablarining birinchi sinflaridan o’yin tarzidagi darslar va og’zaki nutq darslari shaklida, ikkinchi sinfdan boshlab esa, alifbo, o’qish va grammatikani o’zlashtirishdan bosqichma-bosqich boshlanadi.

 • Актуальність упровадження методики культурологічного аналізу на уроках зарубіжної літератури обумовлена оновленням шкільної літературної освіти, що побудована за принципом профільного навчання з урахуванням літературної та загальнокультурної компетентностей учнів. Нині навчання зарубіжної літератури в загальноосвітній школі повинно здійснюватися з урахуванням таких принципів: вивчення літератури в контексті розвитку культури і мистецтва, використання знання різних мов і перекладів, компаративності, діалогізму текстів тощо.