30–31 Березень, 2016

ХXІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Foreign Direct Investment (FDI) is an important part of the massive private investment which is driving economic growth around the world, particularly in the past two decades. FDI is being sought by most, if not all, developing countries as a means of complementing the level of domestic investment, as well as securing economy-wide efficiency gains through the transfer of appropriate technology, management knowledge, and business culture, access to foreign markets, increasing employment opportunities, and improving living standards.

  • Туристична галузь на сьогодні складає невід'ємну частину розвитку економіки. Крім того туризм, вважається одним з найефективніших засобів задоволення постійних людських потреб, адже потреба у рекреації, відновленні потенційних сил, прагнення і потяг до пізнання навколишнього світу завжди є чи неосновною потребою людини.

  • Вступ. Закони розвитку техніки і живої природи, що складається з ок-ремих особин, мають багато спільного. Тому представляється можливим описувати складні технічні системи з точки зору ценології. Сучасне промислове підприємство має в своєму складі складні техно-логічні, теплотехнічні, електричні, телефонні та інші мережі. Це комплексне господарство є системою нового типу, де властивості системи не випливають із сукупності властивостей її окремих елементів. Подібні системи такої склад-ності розглядаються в інших напрямках науки як ценози (біогеоценози, тех-ноценози, ценози в соціальній сфері і т.д.). Прикладом може бути електричне господарство великого підприємства.

  • Ризики інвестицій виникають в результаті дії багаточисельних факторів. Через різноманітність і різноплановість ціих факторів інвестиційна діяльність є найбільш ризиковою і непривабливою для підприємців. Але надприбутки, що можна отримати завдяки інвестиціям у новації, спокушають йти на ризик (у більшості випадків не виправданий). Визначення можливих втрат якомога раніше – надзавдання і для підприємств, і для науковців.

  • Аннотация: Ушбу мақола Юртбошимиз рахномалигида амалга оширилаётган иктисодий ислохатлар жараёнида дехқон ва фермер хўжаликларини кишлокдаги хусусий тадбиркорларни, кайта ишлаш кичик корхоналарини янада ривожлантириш, уларга техника, технология ва ускуналар сотиб олиш учун микрокредитлар ажратишни кенгайтириш хақида. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиявий куллаб-кувватлаш борасида тижорат банклар кредитлаш хажмларининг усиши ички бозорни истеъмол товарлари билан тулдириш ва аҳоли бандлигини оширишга сезиларли хисса кўшмокда.

  • Кризові явища стали характерною ознакою світової економіки кінця ХХ-початку ХХІ ст. Основними загрозами глобального розвитку вважаємо поглиблення нестабільності у світі внаслідок частих фінансово-економічних криз, які за наслідками ставали все масштабнішими, адже почали охоплювати більшу кількість країн, зважаючи на зростання їх фінансової та торговельної відкритості внаслідок політики лібералізації. Проте останні кризи виявилися системними, тобто не торкнулися лише певної складової суспільного життя, а позначилися на усій системі відносин як всередині країни, так і на міжнародних відносинах. Така ситуація була спровокована тим, що глобальний економічний розвиток перестав залежати виключно від факторів виробництва, перемістив акцент із реального сектору в фінансовий, де капітал отримував більше свободи, водночас, провокував фінансові шоки та дисбаланси. Фінансова криза 2007 р. не змогла обмежитися лише США через глобальну взаємозалежність країн, охопивши практично усі країни світу, та усі сфери міжнародних економічних відносин: виробництво, торгівлю, рух капіталу, міграцію і т.д.