30–31 Березень, 2016

ХXІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • In this article the most common problems and the efficacy of the usage of electric data capture and software systems in clinical trials are described. The main problems appear while collecting the data from primary sources and following data analysis. However the efficacy of software systems in clinical trials is gained because transcription of data from the rough format into the electronic format requires one more step of data verification, easy access to audit the data and increases investigators responsibility of entered data. All the data from specific phase were checked and verified with primary sources, the most percentage of errors occurred in the field, which were filled by people manually. According to the results of data verification several suggestions were made. Key words: Electronic Data Capture systems, Case Report Forms, Clinical Data Management

 • In this article the most common problems and the efficacy of the usage of electric data capture and software systems in clinical trials are described. The main problems appear while collecting the data from primary sources and following data analysis. However the efficacy of software systems in clinical trials is gained because transcription of data from the rough format into the electronic format requires one more step of data verification, easy access to audit the data and increases investigators responsibility of entered data. All the data from specific phase were checked and verified with primary sources, the most percentage of errors occurred in the field, which were filled by people manually. According to the results of data verification several suggestions were made. Key words: Electronic Data Capture systems, Case Report Forms, Clinical Data Management

 • In this article, we intend to develop a haptic interface for Google Street View using head tracking. As an input device used Wii Remote, LED and Google Street View internet service. When driving the head, we can manipulate the image by changing the angles. This will create the illusion of a window into the street like in the real world. This effectively transforms your display into a portal to a virtual street. Using the LED array and infrared signals, with the Wii Remote, we can track head in two-dimensional space. It allows us to use it for creating haptic interface with the Google Street View. Wii Remote can send on computer the coordinates of the head by setting on the head infrared LEDs. It give us accurately track the location of the head in a certain range. Keywords: haptic, Wii remote, LED , head tracking, Google Street View, image, virtual reality.

 • Вступ. Сьогодні управління електричним навантаженням у години пі-кових навантажень займає дуже важливе місце. Від цього залежить робота як підприємств, так і енергосистеми в цілому. Управління електричним спожи-ванням підприємств у пікові години можливо і, навіть, доцільно за рахунок вимикання споживачів-регуляторів, які обрано для можливого відключення на підприємствах при максимальних навантаженнях енергосистеми.

 • Проблема формування цифрової грамотності, компетенцій сучасних фахівців у Європейському Союзі нерозривно пов'язана з динамічним розвитком і поширенням у всі сфери життєдіяльності суспільства нових інформаційних технологій, що є позитивним результатом ґрунтовних наукових досліджень та прогресу. Важливість та актуальність постійного розвитку та удосконалення у працездатних громадян навичок цифрової, електронно-інформаційної грамотності доводять у своїх працях такі відомі європейські дослідники як J. van Dijk, E. Helsper, P. Toczyski, A. Kustra, J. Rzeźnik, M. Gerszewska, I. Wilmowska, Ł. Borys, M. Filiciak, P. Mazurek, K. Growiec, F.W. Horton Jr., L. Derfert-Wolf та багато інших. Аналіз їх підходів до трактування поняття «цифрова грамотність» та «цифрова компетенція» подібна до визначення вітчизняних дослідників (О. Солдатова, П. Тітова, М. Мавріна, К. Гнучкої та ін.), які його розглядають як «готовність і спроможність особистості застосовувати інформаційно-коммунікаційні технології впевнено, ефективно, критично і безпечно у різних сферах життєдіяльності (інформаційне середовище, комунікації, техносфера тощо) на основі оволодіння відповіднии компетенціями як системою знань, умінь, відповідальності та мотивації» [1, с. 5].

 • В методологии объектно - ориентированного программирования (ООП) за все годы существования сформированы знания и накоплен опыт по качественной разработке объектно - ориентированного программного обеспечения. В настоящее время методология ООП становится одной из центральных в подготовке будущих специалистов, существует потребность в ее глубоком изучении, но обучение ООП в вузах началось сравнительно недавно. Студенты испытывают различные трудности в процессе обучения ООП, такие как: 1. изменение стиля мышления с алгоритмического на объектно – ориентированный; 2. изучение объектной декомпозиции на практике; 3. формирование представлений об объектно - ориентированном программировании и др.

 • Функціонування фінансово-кредитної системи перш за все забезпечує банківська система, яка безпосередньо обслуговує всі ланки єдиного господарського механізму держави. Діяльність установ фінансово-кредитної сфери нині переживає не найкращі часи. Багато виробничих підприємств зазнали значних збитків і тому підвищились ризики неповернення кредитів у банківські установи. На сьогодні необхідно розглядати установи фінансово-крединої сфери як цілісну складну динамічну систему, що працює у нестабільній економіці та зумовлює необхідність більш широкого застосування економіко-математичних методів і моделей для дослідження процесів, оцінки ефективності роботи установ, виявлення напрямків і способів вдосконалення управління їх фінансовою діяльністю.

 • ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»

    Исраил Тожимаматов, Шерзодбек Фармонов (Фергана, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Основная проблема создания «электронного правительства» состоит в том, что территориальные и отраслевые информационные системы и ресурсы не интегрированы, а соответствующие ведомственные сети не сопряжены с Internet и между собой. Следствиями дезинтеграции становятся дублирование, «кусочная» автоматизация, закрытость информационных ресурсов, наличие восходящих не взаимосвязанных информационных потоков, отсутствие упорядоченных горизонтальных связей. Построенные и используемые с огромными бюджетными затратами ведомственные сети закрыты друг от друга, не сформирована единая среда электронного обмена документами. Так же обстоит дело с отраслевыми базами данных, прежде всего — c земельно-имущественными и относящимися к системе регистрации прав. В конечном счете, часто требуется значительная доработка их технических составляющих, а совокупная стоимость владения информационными системами и ресурсами (ИСиР) существенно повышается.

 • Трансформація змісту освіти, що відбувається на сучасному етапі її розвитку, особистісно зорієнтована спрямованість навчально-виховного процесу, викликали потребу в творчій активності вчителя, здатного до ефективного розв’язання складних освітянських проблем. Сучасний педагог повинен володіти високими кваліфікаційними характеристиками, бути готовим до здійснення інноваційної діяльності, вміти виробляти індивідуальний педагогічний стиль. Сучасна освіта має бути функціональною у наступному: 1) забезпечувати доступ до сучасної інформації та знань; 2) мотивувати до подальшого навчання та самонавчання; 3) давати навички навчання та самонавчання; 4) активізувати позицію участі в суспільних процесах; 5) підвищувати соціо-культурну та крос-культурну адаптивність.

 • МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИСКРЕТИЗАЦІЇ У БАЗИСІ РАДЕМАХЕРА

    Надія Ширмовська, Ірина Михайлюк, Тетяна Ваврик, Галина Левицька (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  В сучасних розподілених комп’ютерних системах реального часу найбільш широко використовуються методи формування та кодування інформаційних потоків у двійковій системі числення, тобто теоретико-числовому базисі (ТЧБ) Радемахера [1, с.116]. При цьому, вхідні аналогові сигнали багатоканального аналого-цифрового перетворювача (БАЦП) перетворюються в інформаційні потоки даних. В залежності від використання різних типів БАЦП цифрові відліки , де - часовий номер відліка, - номер каналу, можуть формуватися одночасно або послідовно на деякому інтервалі дискретизації (рис.1).