30–31 Березень, 2016

ХXІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Постановка проблеми. На сьогоднішній день,у час стрімкого розквіту та розвитку суспільства незмінним залишається спілкування, яке є однією з найважливіших потреб кожної особистості. Воно слугує своєрідним «містком» між людьми, що об’єднує їх за інтересами, навичками та здібностями, допомагає при передачі досвіду минулих поколінь та засвоєння нових інформаційних технологій. Саме за допомогою реалізації права «на свободу спілкування», кожен громадянин розвивається та розкривається, як особистість, стає індивідуальністю. Проте, на сьогоднішній день з швидкоплинністю розвитку технологій ХХІ ст. люди часто забувають про даний «пункт» свого існування. Таким чином на другий план відводяться основні групи первинних цінностей: спілкування, дружби, кохання, поваги та ін. Всі ці події обумовлюються появою такого явища, як комунікативні девіації. Ф.С. Бацевич виділяє першопричини комунікативних невдач: комунікативні девіації, спричинені адресантом; комунікативні девіації, спричинені процесом комунікації (контактом) [6].

 • Професійна підготовка висококваліфікованих фахівців неможлива без самовиховання особистості як майбутнього професіонала. Процес самовиховання особи триває протягом усього її життя, й пов’язаний з базовою потребою в самовдосконаленні. Вирішення проблеми самовиховання повинно включати в себе формування готовності до самовиховання, самовдосконалення що відбувається в процесі професійної освіти студентів. Період навчання у ВНЗ є важливим етапом становлення людини не тільки як професіонала, а й особистості, яка володіє необхідними якостями для здійснення професійної діяльності.

 • Першорядне значення в етиці ділових відносин сучасної економічної людини має ділове спілкування. Як і кожен вид спілкування, ділове спілкування має етичний характер, воно проявляється на різних рівнях ділових взаємовідносин у різних формах. Його характерна риса – воно перестає бути самоціллю, а служить засобом досягнення якісної взаємодії у виробничому процесі. Психологічна культура економічної людини представляє собою достатньо складну систему, яка поєднала у собі ряд досить самостійних характерологічних особливостей спеціаліста даної професії які повинні успішно реалізуватися Мова йде про набуті педагогічні, психологічні, соціологічні, культурологічні, етичні, естетичні знання , використання яких вносить свій особливий вклад в гармонізацію усього процесу ситуативного професійного спілкування на різних етапах вирішення завдань сучасного виробничого процесу [1, с. 124]. Але слід звернути увагу на те, що теоретичних академічних знань у цьому напрямку замало. Мати потрібний практичний досвід це добре, але це не є вирішальним у контексті сприйняття навколишнього світу людей.

 • Бизга маълум бўлган барча моддалар ва билимлар ўз вақтида кимдир томонидан яратилган. Масалан, нисбийлик назариясини ўрганиётганда биз буюк Эйнштейн томонидан яратилган билимлардан фойдаланамиз. Худди шунингдек, қолган барча буюк ва моддий кашфиёт ва ихтиролар - ғилдирак, пойафзал, видео ўйинлари, автомобиллар, сувнинг формуласи Н2О ва Американи кашф этиш кабилар – инсон томонидан яратилган билимлардан иборат.

 • Проблема проституції вже багато років користується увагою серед дослідників. Тема дослідження є досить тяжкою, але разом з тим є доволі цікавою, інтерес до проституції обумовлені тим, що вона має надзвичайно глибокі корні в історії та культурі людства. Вивчення сутності проституції, її відмінні риси розпочалися XIX ст. та продовжуються до сьогоднішніх днів. Метою нашої роботи стало охарактеризувати соціально-психологічний характер особистості у сфері комерційного сексу. Чимало вітчизняних та зарубіжних дослідників займалися висвітленням проблеми розвитку сексуальної індустрії в нашому суспільстві. Наприклад, питання соціального положення працівників секс-бізнесу у сучасному світі досліджувала Є.А. Кечина; причини, які спонукають до зайняття секс-бізнесом висвітлила І.А. Нестерова; проблеми діяльності установ та організацій соціальної реабілітації жінок секс-бізнесу були досліджені І.М. Георгізовою; питання захисту прав потерпілих від сексуального насилля розглядала у своїй праці Л.Г. Титаренко; масштаби проблеми проституції в Україні висвітлив у своїй роботі О.Т. Кулік тощо.

 • ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА МОЛОДІ В УМОВАХ ВНЗ

    Лілія Романкова (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Актуальність проблеми. Для практичного здійснення підтримки соціального становлення та розвитку сімей, дітей та молоді в Україні створена і активно діє мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які, в свою чергу, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики і надавати соціальні послуги та соціальну допомогу різним категоріям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Згідно зі стандартами надання соціальних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах, відділом виховної та психолого-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника реалізуються такі напрями роботи: 1) надання різноманітної психосоціальної допомоги: психолого-педагогічної, правової, інформаційної; 2) організація та здійснення соціально-профілактичної роботи серед молоді, проведення системи заходів щодо запобігання негативних явищ у молодіжному середовищі, утвердження здорового способу життя;3) здійснення психосоціальної підтримки молоді з обмеженими можливостями;4) реалізація системи заходів, спрямованих на підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

 • XV аср ўрталарида (китоб чоп этиш ихтиро қилинган вақтларда) Европада ҳар йили 1000 га яқин янги китоблар пайдо бўлар эди. XVIII асрнинг бошларида янги яратилган, илмий асарларнинг сони юзтадан ортмас эди. XX аср ўрталарида 120000 тагача янги китоблар нашр қилинди. Бугунги кунда бутун дунёда ҳар йили 60 миллион босма варақ илмий ва техник адабиётлар нашр қилинади. Ҳатто, ҳар бир янги китоб бизни билимларимизни тўла маънода кўпайтиради, деб тасдиқлаб бўлмасада, кескин ортаётган китобий махсулотнинг ҳажми инсон билимларини муайян чегарада сезиларли ўсишини характерлайди. XX асрнинг бошига келиб илмий билимларнинг ҳажми, инсоннинг алоҳида олинган ахборотни ўзлаштириш имкониятларидан ортиб кетди. XIX аср охиридаёқ, одамларнинг ҳеч бири бутун ҳаёти давомида, инсоният бир йилда оладиган маълумотларни ўзлаштира олмайдиган ҳолат юзага келган эди. Мавжуд меҳнат тақсимоти тизимида ва унга мос касбий таълим дифференциациясида, ўқув материалини узлаштириш натижасида олинган ихтисослаштирилган билимлар ўз аҳамиятини тез йўқотади. Бундан табиий равишда келиб чиқадики мутахассис ўз касбий вазифаларини малакали бажара олиши учун, ўз билимларини, масалан: малака ошириш, касбий қайта тайёрланиш ва ҳоказо йўли билан узлуксиз янгилаб бориши зарур. Олинган билимлардан самарали фойдаланиш вақти тез камаймоқда.

 • INSONLARDA STRESS VA UNING PROFILAKTIKASI

    Аслиддин Усмонов (Самарканд, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Insonni sog’ligiga, fiziologiyasiga, hulqiga bo’lgan stress ta’sirlarini misollardan ko’p keltirish mumkin. Bu ta’sirlarni hammasi ozmi, ko’pmi stress bilan bog’liqligi bor. Masalan, odamni hulqiga ta’sir etuvchi omil chekish, ichish, ko’p ta’sirchanlik, jahldorlik, achchig’i tezlik va hakazo. Odamni ish qobiliyatiga ta’sir etuvchi omillar bu garanglik, ishdagi kelishmovchilik, ishni unumdorsizligi, diqqatni tez-tez bo’linishi va hakoza. Stress so’zi ingliz tilidan olingan bo’lib, “stress” kuchlanish, bosim, tanglik ma’nolarini beradi. U dastlab fizikada qo’llanilgan bo’lib, tirik organizmga nisbatan ishlatilishi qayd qilinganidek Gans Selye tadqiqotlari bilan bog’liq. Har qanday tashqi yoki ichki ta’sirot, agar uning kuchi yetarli bo’lsa, stress holatiga olib kelishi mumkin.

 • ЗАЩИТИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ ОТ ПЛОХОГО ВЛИЯНИЯ

    Сабрие Халилова, Шарофат Досматова (Фергана, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Вам нужно отправлять сына в школу, а на улице проливной дождь. Что делать? Позволите ли вы сыну выскочить за дверь, не дав ему ничего, что защитило бы от дождя? Или вы укутаете его так, что он едва сможет двигаться? Конечно, вы не сделаете ни того, ни другого. Вы дадите сыну только то, что необходимо, чтобы он не промок. Подобным образом родителям нужно найти уравновешенный подход к тому, чтобы защитить своих детей от плохого влияния, которому они подвергаются отовсюду: со стороны многих видов развлечений, средств массовой информации и сверстников. Одни родители делают очень мало, а то и вообще ничего, чтобы обезопасить свою семью. Другие считают вредным практически любое влияние извне и настолько ограничивают детей, что подавляют их. Можно ли быть в этом уравновешенными? Да, можно. Бесполезно впадать в крайности, и это может привести к беде. Но как родителям найти должную уравновешенность в том, чтобы защищать свою семью? Давайте рассмотрим три сферы жизни: образование, общение и развлечения.