30–31 Травень, 2015

ХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • O’ZBEKISTONDA SOLIQ TIZIMINING RIVOJLANISH JARAYONLARI

    A.T. Kenjaboyev, Sardor Omonov (Toshkent, O'zbekiston) |    Завантажити статтю |  Link

  Bugungi kunga kelib mamlakatimiz butun jahonda tobora o’z o’rnini mustahkamlab bormoqda. Bunda amalga oshirilayotgan turli iqtisodiy-ijtimoiy islohotlarning roli katta ekanligi ko’zga tashlanmoqda. O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga o'tishning o'ziga xos va o'ziga mos yo'lini tanlab oldi va uni jamiyatda bosqichma-bosqich muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan yaratilgan “o’zbek modeli” mamlakatimizning taraqqiyotiga va milliy iqtisodiyotimizning jadal odimlashiga asos bo’lib xizmat qilmoqda. Bozor iqtisodiyotiga o’tishning hozirgi davrida mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda bir qancha omillar bevosita ta’sir ko’rsatadi. Shu o’rinda mavjud soliq tizimi va davlatning yurgizayotgan soliq siyosati ham muhim ahamiyatga egadir.

 • THE BIG THREE CREDIT RATING AGENCIES AND THEIR ROLE IN FINANCIAL MARKET

    Dilshod Maxmanov, Jahongir Abduolimov (Tashkent, O'zbekiston) |    Завантажити статтю |  Link

  Today is known for everyone that potential investors, large financial institutions such as banks, companies act according to information which is given by credit rating agencies. The most famous credit agenciesare Moody's, Standard & Poor's (S&P) and Fitch Group. Together, they are sometimes referred to as the Big Three credit rating agencies. While credit rating agencies are sometimes viewed as interchangeable, Moody's, S&P and Fitch in fact rate bonds differently; for example, S&P and Fitch ratings measure the probability that a security will default, while Moody's ratings seek to measure the expected losses in the event of a default. Although Fitch has a smaller percentage of the market, it is still much larger than other rating agencies. All three operate worldwide, maintaining offices on six continents, and rating tens of trillions of dollars in securities.

 • Portfolio management is concerned with both investment and credit portfolios. The investment portfolio consists of a few subportfolios, such as the sovereign security portfolio, corporate bond portfolio, equity investment portfolio, mutual funds portfolio, and so on. Management of the investment portfolio is concerned with the protection of investment values against the volatility of market variables. Credit portfolio management deals with the evaluation of each portfolio at periodic intervals to judge the quality of assets held in the portfolio and protect them from losing values through appropriate corrective action in time. For managing the credit portfolio, banks may divide its total credit assets into different portfolios or subportfolios

 • BASEL III: ISSUES AND IMPLICATIONS

    Doniyar Saidov (Tashkent, Uzbekistan) |    Завантажити статтю |  Link

  On 16 December 2010, the Basel Committee on Banking Supervision (Basel Committee) published many of the Basel III rules. These set out the details of the new global capital and liquidity standards for banks developed by the Basel Committee and endorsed in principle by the G20 Leaders at their November summit in Seoul. This note provides a high-level overview of the main Basel III capital and liquidity requirements and the timeline for implementation.

 • Следует отметить, что хороший разработчик стратегии больше ориентирован на изменения внешней среды, чем на изучение внутренних проблем фирмы. Создание стратегии – это в первую очередь предпринимательская деятельность, которой присущи азарт и риск. Все сотрудники должны участвовать в процессе осуществления стратегии [1].

 • ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

    О. Алимджанова, И.Маджидова (Ташкент, Узбекситан ) |    Завантажити статтю |  Link

  В статье рассмотрены общие вопросы, связанные с понятием «электронные деньги». Дано обзор электронных денег на базе смарт-карт и на базе сетей. Даны краткие характеристики платежных систем в узбекском сегменте. Электронная платежная система ‒ это безналичная система оплаты, которая осуществляется посредством платежей из электронного кошелька через гарантийное агентство ‒ оператора платежной системы, либо администратора платежной системы. Т.о. платежная система ‒ это среда, в которой функционируют электронные деньги. Платежные системы могут оперировать не только электронной валютой, но и проводить традиционные безналичные транзакции.

 • Формування системи мотивації праці на підприємстві

    Наталія Андрущенко, Владислав Медведський (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Постановка проблеми. У сучасному менеджменті все більшого значення набувають мотиваційні аспекти. Мотивацiя перcоналу є оcновним заcобом забезпечення оптимального викориcтання реcурciв, мобiлiзацiї наявного кадрового потенцiалу. Питання стимулювання працівників до продуктивної праці є одним із найважливіших питань в умовах, коли підприємство прагне отримати якомога більше конкурентних переваг від найму і використання висококваліфікованого персоналу. Актуальність даної роботи полягає в тому, щоб дослідити вплив мотивації на продуктивність праці працівників, а також проаналізувати внутрішнє бажання людини діяти певним чином для задоволення своїх потреб. Важливо також зрозуміти значення та роль закордонного досвіду системи мотивації працівників.

 • Розглянуто сутність обліку витрат на оплату праці та встановлено, що недосконалість існуючої методики бухгалтерського обліку витрат на оплату праці та внутрішніх документів для відображення витрат на оплату праці потребує більш детального вивчення та актуалізації. Економіці України на сучасному етапі притаманне поглиблення кризових явищ, спад виробництва, зниження рівня життя населення, офіційне безробіття, хвороба фінансової системи тощо. Це потребує пошуку шляхів підняття життєвого рівня народу і, в першу чергу, використовуючи раціональну організацію оплати праці та створення робочих місць. Вирішення цих питань пов’язане з витрачанням певних коштів як державою, так і кожним суб’єктом підприємницької діяльності. У цьому контексті розуміння сутності витрат на оплату праці є дуже важливим.

 • Прибуток являється однією із найважливіших фінансових категорій, це не лише джерело внутрішньогосподарських потреб підприємств, а й джерело формування бюджету держави. Разом з тим прибуток рахується одним із найпростіших і одночасно найбільш складною категорією ринкової економіки.

 • Одним із найважливіших показників стану економіки країни є рівень інфляції. Ризики, які виникають разом із цим явищем, впливають на кожну структурну ланку економічної системи. В умовах інфляції підприємець несе реальні втрати, а споживач не може в повному обсязі перетворити гроші в товарну масу.

 • Вплив кредитів Міжнародного валютного фонду на економіку України

    Ельміра Гатаулліна, Владислав Медведський, (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Постановка проблеми. З 1994 року Україна веде активну політику співробітництва з МВФ у сфері кредитування. Неоднозначність впливу наданих кредитів на економіку України викликає дискусії щодо необхідності поглиблення подальшої співпраці з організацією. Крім того, суперечливими є умови надання траншів, які виставляє Міжнародний валютний фонд МВФ від України. В роботі викладено аналіз впливу траншів на економіку України, наслідки їх дії на добробут населення та розглядається питання необхідності подальшого розширення кредитування країни.

 • Шлюб - це добровільний, рівноправний союз між жінкою і чоловіком, спрямований на створення сім'ї. Шлюб - це сімейний союз двох людей, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Суть шлюбу визначається встановленими суспільними відносинами. Шлюб здійснюється для утворення сім'ї, народження дітей, спільного проживання і утворення спільної власності.

 • В демократичних та розвинених країнах світу мале підприємництво визнається одним з головних чинників стабільності суспільства. Так, наприклад, Європейська хартія малих підприємств [1], ухвалена у 2000 р., визначає мале підприємництво як хребет економіки ЄС. У середині 2008 р. ЄС затвердив документ з назвою Акт малого бізнесу для Європи [2], в якому серед іншого визначено 10 базових принципів, на яких ґрунтується політика країн-членів ЄС щодо малого підприємництва. Підкреслюється, що на цих принципах базується концепція та формування політики щодо малого бізнесу в ЄС, їх основна мета спрямована на отримання додаткової цінності на рівні ЄС, для створення якісно нового рівня юридичного та адміністративного середовища в ЄС для малого бізнесу. 10 базових положень Акта малого бізнесу для Європи.

 • Інвестиційна привабливість регіону є одним з ключових факторів стабільного соціально-економічного розвитку будь-якого регіону та держави в цілому. Тому важливим питанням є сприяння нарощуванню інвестиційної привабливості регіонів. Так, як одним з чинників формування інвестиційного клімату виступає трудовий потенціал, необхідно детально розглянути вплив цього чинника на інвестиційну привабливість регіонів України.

 • БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. МОБИЛЬНЫЙ БАНК

    Мендыгали Досмухамбетов (Астана, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Сегодня банк – это современная и четко организованная структура, работа которой обеспечивается с использованием оборудования и программных средств. Именно в ней нашли свое воплощение новейшие технологии по повышению эффективности работы банковских учреждений. Что необходимо клиенту, который обращается в банк? Прежде всего, он ожидает, что предоставленная услуга будет отличаться надежностью, полнотой, доступностью и безопасностью. Не всегда при взаимодействии с кассиром это возможно. Но в ХХІ веке некоторых работников вполне может заменить оборудование, а специальные программные решения обеспечат независимую и объективную оценку ситуации и выполнение ряда банковских операций.

 • Мамлакатда импортни қисқартириш ва экспортни кенгайтиришда тадбиркорлик субъектларининг роли ортиб бормоқда. Улар бир томондан, импорт ўрнини босувчи товарлар ишлаб чиқариб, валютанинг ташқарига чиқиб кетишини қисқартириш ва мамлакат иқтисодий-молиявий мустақиллигини мустаҳкамлаш, иккинчи томондан эса, экспортбоп маҳсулотлар чиқариш, уларни ташқи бозорларда сотиб, мамлакат экспорт салоҳиятини кўтариш ва валюта тушумларини оширишда ҳам салмоқли ўрин эгаллайдилар.

 • Налоговая система Республики Узбекистан, с момента приобретения независимости и до сегодняшних дней, развивалась динамичными темпами, претерпевая множество изменений и дополнений. Были осуществлены крупномасштабные налоговые реформы, способствующие росту доходов населения, модернизации производства, поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства.

 • Банковский сектор как наиболее развивающийся сектор глобального хозяйства занимает важное место в определении устойчивого развития национальной экономики. Подводя итоги социально-экономическому развитию страны в 2014 году, на заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан, Президент Ислам Каримов особо отметил высокие показатели развития банковской системы и важность дальнейшего укрепления ее финансовой устойчивости и надежности.1 Например, на протяжении последних лет ведущие рейтинговые агентства «Мудис», «Стандарт энд Пурс» и «Фитч рейтингс» оценивают деятельность банковской системы Узбекистана как «стабильная».

 • В умовах відсутності достовірних даних про взаємозв’язок таких макроекономічних показників як інфляція та рівень безробіття неможливе проведення ефективної макроекономічної політики. Залежність інфляції від рівня безробіття вперше було доведено О.Філіпсом. Крива Філіпса – графік оберненої залежності між середнім рівнем інфляції в країні і рівнем безробіття. О.Філіпс показав зв’язок між рівнем безробіття і темпами росту середньої заробітної плати. Безробіття високе, коли заробітна платня зростає повільніше, і безробіття падає, коли заробітна платня зростає швидше.

 • Проблеми розподілу непрямих витрат на підприємстві

    Катерина Моцук , Олена Юркова (Кривий Ріг, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Одним із найважливіших об’єктів обліку на підприємстві є витрати. Від того, наскільки точно та своєчасно вони відображаються в бухгалтерському обліку, прямо залежить точність і достовірність фінансового результату, який визначає підприємство. Формування і облік витрат виробництва є основним та водночас складним елементом організації та розвитку виробничо-господарського механізму підприємства, які грають важливу роль у діяльності підприємства, адже вони пов’язані з формуванням собівартості продукції, яка випускається на підприємстві та визначенням ціни реалізації цієї продукції. Саме тому, підприємству слід ретельно вести облік витрат виробництва. Кожне управлінське рішення менеджера або особи, яка працює на керівних посадах ґрунтується на інформації, яка отримана за певний період діяльності підприємства, в тому числі і про витрати виробництва.

 • Становлення і розвиток ринкової економіки в Україні нерозривно пов’язані з пошуком нових методів організації і управління виробництвом для підвищення ефективності господарської діяльності підприємств. В досягненні цієї мети приймають участь виробничі запаси, які забезпечують безперервний процес виробництва та продажу продукції. Виробничі запаси є головною статтею оборотних коштів та основою життєдіяльності підприємства. Тому достовірний облік їх на підприємстві є невід’ємною частиною управління, без якого неможливе досягнення поточних та довгострокових цілей підприємства. Дослідженням сутності та організації обліку запасів приділено значну увагу такими вітчизняними вченими та фахівцями, як: Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Костюченко В.М., Ткаченко Н.В., Жолнер І. В., Бабіч В.В. та інші. Серед закордонних вчених можна виділити: Д. Коултер, Э. Шеперд, Р. Саксена, О. Митчелл, Р. Акофф, Д. Хедлі та ін.

 • ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

    Лілія Ревуцька, Яна Бучинська (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Постановка проблеми. Створення фінансового механізму регулювання економіки є важливим питанням. Ефективність фінансового механізму забезпечується тільки при умові використання фінансових категорій, таких як прибуток, виручка, основні фонди, оборотні кошти, кредити, тощо. Фінансові ресурси держави та окремого підприємства взаємопов'язані. Щоб розв'язати проблему формування та використання фінансових ресурсів потрібен економічно обґрунтований, налагоджений фінансовий механізм створення і використання фінансових ресурсів.

 • Казахстанский рынок ценных бумаг существует около 20 лет. Первые его элементы появились в 1991 году, когда на базе законодательства СССР, стали создаваться акционерные общества, брокерские фирмы, фондовые биржи. Первой особенностью функционирования рынка ценных бумаг в Республике Казахстан является то, что обычно развитие эффективных рынков государственных ценных бумаг сопровождает рост всей национальной экономики. 

 • Сучасні демократичні держави, опираючись на принципи формування ефективної соціально-економічної стратегії, особливу увагу приділяють забезпеченню пріоритету людського розвитку. Для досягнення цієї мети необхідно створити сприятливі з точки зору людського розвитку середовища – економічне, політичне, екологічне та інші.

 • Здійснення торгівлі цінними паперами в Україні, стає все більш поширеним та набирає все більших масштабів. Такий розвиток сприяє залученню нових інвестицій, створенню фінансових інструментів , виокремлення нових сегментів ринку, а також надання нових можливостей як інвесторам так і емітентам. Для регулювання таких операцій в Україні існує ґрунтовна нормативно-правова база, яка містить в собі ряд законів, а також до неї відноситься Податковий кодекс України.

 • На сьогоднішній день, під час швидких трансформаційних процесів в економіці нашої країни, дуже важливо відстежувати зміни, які відбуваються в чинному законодавстві. Плинність цих змін потребує значної уваги, особливо для бухгалтерів, які напряму працюють з нормативною базою. З 1 січня 2015 року відбулися деякі зміни в Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», які стосуються розрахунку суми Єдиного соціального внеску ( далі ЄСВ) із заробітної плати працівників, порядку заповнення відповідної звітності та зміні категорій платників цього внеску. Оскільки ці зміни суттєво впливають на різноманітні аспекти його використання, дуже важливо аналізувати нормативну базу, що стосується ЄСВ, та розуміти особливості, які набули чинності.

 • The main type of investments are capital investments. Capital investments called investment for construction or acquisition of fixed assets (funds). Capital investments otherwise referred to as investment in fixed assets). Capital expenditures may be used to create new objects of fixed assets or their reconstruction of existing facilities. There is an objective trend that over time, steadily increasing proportion of capital investments which is directed to reconstruction, including technical re-equipment of production, in the total amount of capital investments. In connection with this reduces the share of capital investments allocated for the construction of new fixed assets. The fact that the reconstruction of more cost effective than new construction, because it requires a much lower cost, and is carried out in a shorter time than the construction of new fixed assets.

 • Transformation into the market economy determined business entities’ independent management, operation, and ownership and allocation of their properties. However, this economy has some shortcomings. Thus, this economy should be improved and modernized. Regulation of the economy is considered to be one of the central problems. Free-market economy is said to be self-correcting; to wit, it tackles illegal actions, encourages enterprising individuals, punishes those who shirk their responsibilities and establishes a relationship between producers and consumers. Nonetheless, it does not necessarily mean that it needs no external interventions. Economies need to be regulated regardless of being primitive, planned or market economy.

 • Application "The Uzbek model" of transition to market economy, developed not only all industries of economy but also system of the taxation. For the stable growth of our economy, the role of small enterprises and microfirms is very important. Since a year in a year the dividend in gross domestic product of small enterprises and microfirms grows and becomes the main link of our economy. Development of small enterprises is based on privileges and remunerations which our state gives to small enterprises. One of such privileges and remunerations is establishment of a single tax payment for small enterprises and microfirms. Establishment of a single tax payment led to reduction of amount of tax accounts and tax burden. Establishment of this tax reduced of tax accounts, that is, the single tax payments accounts about payment are given once a quarter to tax inspection. The single tax payment proceeding from the name makes a single tax payment for the government budget, and it leads to simplification of accounting actions for accountants. Now for industrial small enterprises with workers up to 100 persons it is possible use of two types of a tax. First a single tax payment, second is general appointed tax payment.

 • МОДЕРНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

    М. Амирдинова (Ташкент, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Грядущий дефицит водных ресурсов вызывает общую обеспокоенность во всём мире, поскольку вода является естественным и незаменимым источником существования всего живого на земле. В этих условиях ни одна страна не имеет права вести себя с позиций национального эгоизма, поскольку в конечном итоге это может привести к гибели человечества. Наоборот, все страны должны выработать и неукоснительно следовать международным нормам водной справедливости и водной этики. В современных условиях четверть населения мира испытывают водный дефицит, более 1 млрд. жителей планеты не имеют доступа к чистой воде и, по прогнозам, столько же людей к 2025 г. будет проживать в условиях «абсолютного водного голода». По данным Всемирного Водного Совета, к 2050 г. около 2/3 населения планеты столкнутся с проблемой дефицита пресноводных ресурсов и человечество уже сегодня обязано предпринять действия, защищающие его от этих смертельных рисков.

 • БЮДЖЕТНЫЕ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

    Б.Вахобов (Ташкент, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  На сегодняшний день в Республике Узбекистан осуществляются широкомасштабные реформы в системе государственных финансов, в частности бюджетной системе государства. Основной задачей проводимых реформ считается постатейное осуществление расходов, имеющих децентрализованную специфику и переход к осуществлению расходов ориентированных на результат. Развитие бюджетной системы страны можно условно разделить на три этапа: первый этап - 1992-1999гг. На данном этапе создана нормативно-правовая база по регулированию доходов и расходов между звеньями бюджетной системы, межбюджетных отношений. В результате усложнения процесса исполнения государственного бюджета, роста бюджетного дефицита, усовершенствования финансирования первостепенных расходов были введены ограничения в финансирование расходов государственной власти на местах, а в случае возникновения особо важных расходов разрешалось их финансирование с условием секвестрования по другим статьям расходов или нахождением новых источников доходов. В данном этапе содержание политики расходов заключалось в следующем:реформирование сектора социальных услуг, включая жилищно-коммунальное хозяйство, при котором предполагалась постепенная замена бюджетных дотаций на оплату услуг населением, имея в виду постепенность этого процесса и недопущение падения качества оказываемых услуг;усиление контроля за эффективным расходованием предприятиями, организациями и учреждениями выделяемых бюджетных ассигнований.

 • Одним із найважливіших напрямів підвищення ефективності виробництва та зростання економіки країни є розвиток зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) її підприємницьких структур. Більшість підприємств займається зовнішньою торгівлею та виходить на зовнішні ринки саме з метою розширення свого бізнесу та отримання додаткового прибутку. Але, як свідчить практика, господарюючі суб’єкти, починаючи займатися зовнішньоторговельною діяльністю, мають погане уявлення про те, як функціонує світова торгівля, які існують перешкоди у здійсненні даної діяльності та яку стратегію обрати. Тому для визначення ефективних напрямів зовнішньоекономічної діяльності підприємства важливим є ретельний аналіз її стану в Україні у нинішніх умовах.

 • In the environment of the organization of competitive economy manufacturers shall make high-quality and competitive products to take the place in a competitive environment. The enterprises can't enter the competition without modernizing processes of manufacturing of products. Material and financial resources are necessary for modernization. Now the most of the enterprises provide the needs in material and financial by means of the credits from bank. The entities submit necessary documents to bank. On the basis of these documents, bank employees checks creditworthiness of the entity.

 • ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

    Н. Мурадова, И. Маджидова (Ташкент, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Интернет как глобальная сеть оказал и оказывает огромное влияние на все сферы деятельности человечества, включая экономику и бизнес. Одним из важнейших аспектов использования интернета является дальнейшее развитие тенденции к глобальной мобильности и ликвидности капитала для всех категорий клиентов. На практике эта тенденция выразилась в появлении интернет-банкинга. Управление банковскими счетами через интернет, или по-другому, интернет-банкинг, является наиболее динамичным и представительным направлением финансовых интернет решений, в силу наиболее широкого спектра финансовых услуг, представленных в системах интернет банкинга. Подобные системы могут быть основой систем дистанционной работы на рынке ценных бумаг и удаленного страхования, т.к. они обеспечивают приведение расчетов и контроль над ними со стороны всех участников финансовых отношений.

 • Продолжающаяся реформа отечественного налогообложения настоятельно требует скрупулезного анализа и осмысления изменений налоговых систем зарубежных стран. При этом следует подчеркнуть, что речь прежде всего идет не о частных изменениях в отдельно взятой стране, а именно о тенденциях в развитии за более или менее длительный период времени. Важность подобного анализа многократно возрастает из-за того, что имеются общие закономерности развития отдельных стран, а также вследствие постепенного вхождения Узбекистана в международное разделение труда. Характерно, что многие экономисты и политики для аргументации своих предложений нередко ссылаются на зарубежный опыт. Однако налоговый опыт отдельно взятой даже экономически развитой страны не может быть полностью перенесен в отечественную практику.

 • Современные представления о глобальной финансовой экономике как об эволюционирующей системе приводят ученых, практиков и исследователей в условиях посткризисной экономики к пониманию того, что зависимость от предшествующей траектории развития является важным фактором, определяющим вектор антикризисного регулирования локальных экономических систем и финансовых институтов. 

 • АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    З.А. Сагдиллаева, Н.Н. Мавланов (Ташкент, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Анализ финансово-экономического состояния предприятия является крайне важной и актуальной проблемой как для каждого предприятия, так и для государства в целом. Еще в недавнем прошлом при анализе работы предприятия основное внимание уделялось нормированию оборотных средств, вводились разного рода лимиты, фонды, а из главных показателей выделялась прибыль. Именно по этому показателю судили о финансовом состоянии предприятия. Большего, по всей видимости, и не требовалось, при этом не было необходимости введения развернутого механизма анализа.

 • In modern terms management conditions change the sourcing of small organizations. There is a necessity of realization of reliable estimation of financial risks of organization, analysis of capital, exposure of financial results of functioning of small organizations structure. Problems into that small enterprises run on the modern stage conditioned by considerable risks of entrepreneurial activity. Their analysis, search of ways and methods of decision, requires research of factors and mechanisms of decline and neutralization of risks.

 • A lot of eligibility measures have been realizing for last years on the way to forming complete competitive economy in Uzbekistan republic. For instance, modernization process of national economy has been continuing, foreign investments have been attracting, entities have been renewal by modern technologies and equipments, products have been localizing, special attention giving to training specialists, enhancing international cooperation and others. Thanks to complex and systematically implementing such measures GDP increasing makes up more 8 % in the republic economy in resent years. Notably, widely and profoundly realizing various measures of localizations in national economy is an important factor of steadily develop of economy. In this respect has been adopted special program of government of the republic. Consequently, it is necessity to research comprehensively the measures which taken into special accounted by state program.

 • Сегодня любой экономический процесс, любую экономическую модель развития страны невозможно рассмотреть, не проанализировав их с точки зрения страхования. Есть определенная зависимость между уровнем развития страхования и экономическим ростом страны. Страхование как неотъемлемая составляющая всех сфер и отраслей хозяйства страны, является одним из важнейших факторов роста и благосостояния.

 • External financial analysis is based mainly on the accounting of financial statements that insurance companies are subject to mandatory publication. During external analysis solves the problem of information on the overall assessment of the financial condition of the company, the financial results of its operations and information especially for external users. Analysis of financial statements must establish the ability to save resources, profitability and solvency of the insurance company in the future.

 • Capital investments - a material part of real investments aimed at enhancing the reproduction of basic production and non-production assets. The main components of investment are: the cost of construction and installation works; the cost of purchasing various types of equipment, machines, tools; The costs for design and research activities. The economic analysis of the industry, territorial, technological and reproduction structure of capital investments. Sectoral structure means the distribution of investments by major sectors of the economy. It is considered progressive if the absolute and relative increase investment in the development of leading industries, contributing to scientific and technical progress. To those primarily include mechanical engineering, precision engineering, the chemical industry, the development of computer technology, etc. A smaller share belongs to the following categories: housing, transport and communication, construction of industrial and non-industrial areas, agriculture. Status sectoral structure of capital investments determines the rate of technological progress, the efficiency of the economy.

 • Анализ экономических показателей Узбекистана за последнее время свидетельствует о стабильном развитии его экономики. В основе таких достижений лежат экономические принципы развития страны, разработанные Президентом Республики Узбекистан и которые дают в настоящее время положительный эффект. В результате либерализации и модернизации экономики, углубления рыночных реформ идет последовательный рост экономических показателей страны.

 • Optimization models of prices in the aspects of ensuring the highest rate of profit from the sale of break-even analysis and product sales are one of the main task of the methodology of pricing. There is no doubt that, in a free market commodity prices formed in the ratio of supply and demand of goods, in the act of sale, where one side is involved in a competitive environment producers and buyers on the other hand, high choice for a wide range of products. Nevertheless it, in the interests of producers is an important task to develop an optimal midsection producer prices for the periodic repayment of production costs and break-even production organization. From this point of view, in practice, the pricing is acceptable to apply the method of accounting for the costs (expenses), the parameters of which are universal to convert the model prices, in order to ensure the highest rate of profit from the sale and which, prepended able to analyze the phase (points) Break-even sales of products.

 • Основной проблемой современной экономической теории и экономической политикой государства является макроэкономическое равновесие, которое основывается на согласованности всей системы общих, частных и единичных пропорций. Так как данная система не может находиться в статическом равновесии постоянно (она развивается динамично), то необходимо понять её основные механизмы. В статье мы рассматриваем взаимодействие одной части макроэкономической системы – взаимодействие сбережений и инвестиций.

 • ПРОБЛЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

    С. Шермухамедова (Ташкент, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Говоря о качестве продукции и о Бережливом Производстве необходимо понимать, что такое, например,  воспроизводимость  процессов. Но если  воспроизводимостью процессов на предприятии никто никогда не занимался, то обязательно приводит к ухудшению качество продукции.  То же самое и с Бережливым Производством, если потери копятся годами, то в этом случае предприятия является не конкурентоспособным.  Ситуация меняется, многие руководители понимают, что надо внедрять Бережливое Производство,  потому что «Человек умный делает сразу то, что глупец делает с опозданием» (Б. Грасиан).  Но как это внедрить, часто не знают и после нескольких безуспешных попыток откладывают внедрение  Бережливого Производства  на несколько лет, а порой и  отказываются от его внедрения вовсе.