30 November, 2017

ХLIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество и результативность, должно стать обучение, ориентированное на самосовершенствование и самореализацию личности. Поэтому на смену модели «образование-преподавание» пришло «образование-взаимодействие», когда личность ученика становится центром внимания педагога.

 • FINISH EDUCATION

    Ольга Бєлякова (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  One of the basic principles of Finnish education is that all people must have equal access to high-quality education and training. The same opportunities to education should be available to all citizens irrespective of their ethnic origin, age, wealth or where they live.

 • В ході вивчення взаємин в педагогічному колективі дослідники частіше звертаються або до вчителя, його стилів, позицій, особливостей взаємодії з учнями та колегами, або до взаємин між учнями, але ставленню учнів до вчителів приділяється набагато менше уваги.

 • ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

    Анастасія Варениченко (Мелітополь, Україна) Яна Бокша (Запоріжжя, Україна) Ярослава Зіненко (Карнаухівка, Україна) |    Download article |  Link

  В умовах процесу переоцінки цінностей все більшої актуальності набуває гуманна педагогіка, яка шукає нові підходи до творчої особистості учня, його духовного розвитку, духовної культури. Інноваційна гуманна педагогіка, що базується на духовній взаємодії учасників педагогічного процесу, є актуальною й перспективною.

 • МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АКЦІЙ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

    Ольга Головко (с. Максимівка, Запорізька область, Україна) Раїса Артьомова (с. Малі Щербаки, Запорізька область, Україна) Аліна Ворожбіт (м. Нікополь, Україна) |    Download article |  Link

  Багатогранність та міждисциплінарність природознавчого матеріалу, необхідність формування відповідального та екологічно виваженого ставлення молодших школярів до довкілля актуалізує для вчителя завдання ‒ підібрати доступну та дієву форму надання знань, умінь та навичок, зразків поведінки, яка б забезпечувала пізнавальну активність дітей та формувала їх природознавчу і екологічну компетентність.

 • ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

    Галина Даньо (с. Михайлівка, Дніпропетровська область, Україна) Аліса Ковальчук (с. Костянтинівка, Запорізька область, Україна) Наталія Морозова (Нікополь, Україна) |    Download article |  Link

  У другій половині ХХ століття гостро постала проблема екологічної кризи. Прийшло усвідомлення того, що ця криза носить антропогенний характер і залежить від потужної перетворювальної діяльності сучасного людства.

 • МЕТОДИ НАВЧАННЯ У СУЧАСНИХ ВИЩИХ ШКОЛАХ

    Людмила Діхтярь (Хорол, Україна) |    Download article |  Link

  Сучасний викладач вищої школи - фахівець високої кваліфікації. Він володіє «інтелектуальним капіталом», достатнім для того, щоб передати його наступному поколінню студентів. Викладач сучасного вузу повинен бути методично підготовлений, щоб успішно реалізувати центральний вид своєї професійної діяльності, передбаченої державними освітніми стандартами нового покоління, - викладання.

 • Постановка проблеми. Система навчання і погляди на неї постійно розвиваються у всьому світі. Формується цілісний світогляд стосовно стану та перспектив розвитку суспільства в цілому та процесу навчання і працевлаштування випускника, стосовно навичок щодо практичної реалізації проектів, які спрямовані на сталий розвиток територій.

 • ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

    Галина Дорожко (с. Нове, Запорізька область, Україна) Олена Крамаренко (Запоріжжя, Україна) Олена Тарабріна (с. Орлове, Запорізька область, Україна) |    Download article |  Link

  Вагомі реформи, які відбуваються сьогодні у галузі освіти вимагають відповідальної, якісної підготовки вчителя, а в умовах сучасної екологічної ситуації, яка склалася в багатьох регіонах України та на планеті в цілому, стає актуальним включення в структуру професійної підготовки фахівця екологічної складової, яка б дозволила своєчасно знаходити оптимальні (з точки зору мінімального ризику для здоров’я людини і якості навколишнього середовища) вирішення проблемних екологічних ситуацій.

 • Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективності управлінської діяльності в умовах дошкільного закладу освіти розкривається в роботах відомих сучасних науковців, серед яких Т.Махиня, О.Зайченко, Л.Артемова, К.Крутій, Л.Коробович, Л.Даниленко, Н.Софій, Р.Чумичева та ін.

 • Актуальність пояснюється розвитком суспільства з опорою на загальнолюдські цінності, відкриттям закладів освіти, які забезпечуватимуть рівний доступ усіх учнів, в тому числі й дітей з особливими освітніми потребами. Однак, відсутність досвіду навчання на усіх рівнях освітніх закладів зумовлює розгляд та аналіз західноєвропейської системи освіти.

 • ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

    Ольга Кузьмічова (м. Дніпро, Україна) Любов Перетятько (м. Дніпро, Україна) Юлія Тонконіг (с. Вишневе, Дніпропетровська область, Україна) |    Download article |  Link

  Кардинальнаперебудовавідносинвсистемі“природа – суспільство – особистість” напочаткуІІІтисячоліттядемонструєнеобхідністьзміниіснуючихстереотипівспоживаннятагосподарськоговикористанняресурсівдовкіллявідповіднодопотребмайбуття.Сьогоднібільшістьвченихвизнає,щолюдивтратилиприйнятні (застосовуваніпротягомминулихтисячоліть)

 • ВИКОРИСТАННЯ КОЕВОЛЮЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

    Валентина Мелаш (Мелітополь, Україна) Ірина Новохатня (Мелітополь, Україна) |    Download article |  Link

  Популяція Homosapiens досягла останніх біосферних меж і відчуває зворотні удари ‒ нелінійну реакцію на свою експансію, типовий процес заповнення екологічної ніші. Такою нішею цього разу є вся планета. Ми увійшли в “епоху біфуркацій”, породжену інтерференцією багатьох циклічних соціокультурних процесів на хиткій межі самовинищення, екстенсивного розвитку техногенної цивілізації.

 • ПІДГОТОВКA МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

    Ірина Пічуріна (Запоріжжя, Україна) Валерія Семенова (с. Дунаєвка, Запорізька область, Україна) Оксана Сідельнікова (Мелітополь, Україна) |    Download article |  Link

  У ХХI столітті в умовах швидкого розвитку народонаселення планети і безперервного зростання промислового багато відхідного виробництва взаємодія людини і природи досягла критичного стану, що зумовило необхідність висунення на перший план проблеми підготовки фахівців зі сформованими ціннісними орієнтаціями в екології, здатних до екологічної освіти, виховання та просвіти різних груп населення .

 • нтеграція України до Європейського та світового освітнього простору викликала необхідність переглянути підходи до навчання студентів, проаналізувати фактори, що гальмують підвищення якості формування життє спроможної особистості.

 • Актуальність патріотичного виховання зумовлюється процесом формування в Україні єдиної політичної нації, а патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної безпеки України. Тому проблема готовності студентів до патріотичного виховання в дошкільних навчальних закладах актуальна як ніколи.