30–31 Січень, 2015

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • В процессе обновления курса экономической теории в вузах необходимо, очевидно, решить прежде всего проблему соотношения традиций и догм. На мой взгляд, это не одно и то же. Если от второго следует решительно отказаться, то первое является необходимым условием эффективного формирования новых учебных курсов - прежде всего по основам экономической теории. В Узбекистане сегодня взят "крен" именно в сторону абсолютизации чужого опыта и отказа от сложившихся традиций преподавания экономических дисциплин в отечественной высшей школе. Это вряд ли даст ожидаемый результат как в развитии самой экономической теории, так и в практике.

 • У зв’язку із зниженням рівня математичної підготовки студентів ВНЗ посилюється увага наукової спільноти до проблем математичної освіти. Вирішення питання удосконалення навчального процесу у ВНЗ лежить у площині модернізації системи вищої освіти, основна ідея якої полягає у проектуванні і впровадженні новітніх освітніх систем і технологій [2, с. 6]. Зокрема, якість математичної освіти безпосереднім чином залежить від ефективної організації навчального процесу, використання інноваційних підходів, адекватного матеріально-технічного забезпечення, готовності професорсько-викладацького складу до творчої діяльності під час відбору та викладання навчального матеріалу.

 • Соціальні, економічні та геополітичні проблеми сучасної України негативно впливають на інститут сім'ї, на її здатність виконувати її функції і соціальні обов'язки. Наслідком цього стає така тривожна тенденція до зростання дітей, які залишилися без піклування батьків. Одним з основних завдань соціальної політики України є скорочення чисельності дітей, які виховуються в інтернатних закладах, передача їх у сім'ї, серед зокрема, у сім'ї опікунів та піклувальників.

 • ҚАЗАҚ ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

    Гульдария Зулбухарова (Тараз, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Бүгінгі таңда ғасырлар қойнауында қалыптасқан ұлттық тәрбиені, озық өнегелі дәстүрлерді, адамгершілік асыл қасиеттерді жастар бойына қалыптастыруда, оны ұтымды пайдалану аса маңызды міндеттердің біріне айналып отырғаны даусыз. Осы заманғы адамгершілік тәрбиесі жекелеген бағыттарға емес, адамгершілік құндылықтарға негізделеді. Ұлттық мәдениеттің, әдебиеттің тілдің, халықтық педагогиканың тағдыры мен болашағы да жас ұрпақ тәрбиесіне байланысты.

 • Семья - один из основных инструментов, обеспечивающих взаимодействие личности и общества, интеграцию и определение приоритетности их интересов и потребностей. Она дает человеку представления о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно знать и как следует себя вести. В семье юный гражданин получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношении с другими людьми, соотносит свое Я с Я других людей, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения[1, с. 464].

 • ТАЪЛИМ ПОРТАЛЛАРИНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ ЖАРАЁНИДАГИ ВАЗИФАЛАРИ ХУСУСИДА

    Элдор Курбонов, Садоқат Курбонова (Гулистан, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Таълим порталлари мавжуд тармоқ ресурслари ўртасидаги ҳамкорликка ва таълим соҳасида сифат жиҳатидан янги Интернет лойиҳаларнинг ривожлантиришига хизмат қилиши керак. Таълим порталини яратиш пойтахт ва минтақалар (вилоятлар) ўртасида ахборот алмашинуви борасидаги алоқаларнинг кенгайишига ҳам имкон яратади. Шуни таъкидлаш жоизки, таълим порталининг мақсади, авваламбор, Интернет тармоғи воситалари асосида янги коммуникацион макон ва ахборот майдонини яратишдан иборат бўлиб, таълим ҳамда маориф соҳасидаги фаолиятни қамраб олади.

 • Популярність хорового мистецтва для школи робить більш багатоплановим і хорове виконавство майбутнього вчителя музики. В одній особі він виступає як артист хору, як диригент, як аранжувальник, як організатор хорового колективу. Ю.Алієв оцінюючи значимість хорового співу в школі, пише: «Хоровий спів є найбільш активною, дієвою та доступною формою музичного навчання в школі. У процесі хорового виконання розвиваються не тільки музичні здібності, такі, як слух, пам'ять, почуття ритму, але здібності і властивості, що мають значення в загальному розвитку особистості молодшого школяра: уява, творча активність, цілеспрямованість, взаємовиручка, почуття ліктя.

 • Наразі зростає інтерес науковців і практиків до проблеми адаптації дитини до дошкільного навчального закладу, а також підтримки батьків протягом адаптаційного періоду. Загальновідомо, труднощі адаптації призводять до довготривалих порушень емоційного стану дошкільнят. Прихід до дошкільного закладу пов'язаний для дитини з сильними стресовими переживаннями, котрі необхідно пом'якшити спільними зусиллями сім'ї та педагогів.

 • Нові парадигмальні ідеї, на яких базується сучасна освіта, вимагають побудови освітнього процесу у вищій школі з урахуванням відповідних наукових підходів: системного, субʾєктно-діяльнісного, середовищного, діалогічного. Особливої актуальності набуває проблема підготовки майбутнього учителя до організації субʾєкт-субʾєктної взаємодії з учнями, тобто до реалізації парадигмальних ідей у початковій ланці освіти. Водночас, підготовка майбутнього вчителя до організації субʾєкт-субʾєктної взаємодії у сучасному ВНЗ зазвичай має фрагментарний характер та реалізується на загальнопедагогічному чи методичному рівні шляхом запровадження окремих тем чи спецкурсів у змісті професійної педагогічної підготовки.

 • Головна мета педагогічної діяльності полягає в спрямуванні навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей кожного студента. Розв’язання цих проблем можливе лише на основі запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на розвиток творчих сил, здібностей та нахилів особистості. Для організації ефективної навчально-виховної роботи викладачеві треба звернутися до застосування інноваційної діяльності.

 • Наповнення змісту освіти гуманітарно-виховною компонентою стає дедалі більш актуальним і затребуваним. Особливого значення набуває проблема зміни пріоритетів: на перший план виходить не держава чи певна соціальна спільнота, а людина. На студентську лаву приходять ще не готові до самостійного життя молоді люди. Трансформація традиційних структур соціального, психологічного і культурологічного характеру викликає серйозні зміни в орієнтаціях саме студентської молоді.

 • Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін дамыту ‒ білім мазмұны мен сапасын арттыру, білім берудің ұлттық моделін жетілдіру, ақпараттық технологиялар жөнінде жаңаша педагогикалық көзқарас қалыптастыру. Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында «Білім және кәсіби машық- заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары. Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет», ‒ деп атап көрсетті [1].

 • БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ

    Гүлнәр Мырзалы, Гүлжанат Мақсұтбекова, Камшат Марткамалова (Жезқазған, Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Елбасымыздың «Қазақстан - 2050» «Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Біздің ендігі міндетіміз – егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын сақтай отырып, XI ғасырда орнықты дамуды жалғастыру. Біздің басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру» - деп атап көрсетілген. Ол үшін бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне ерекше көңіл бөлуіміз керек [1].

 • Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесі саясатының басты мақсаттарының бірі жан-жақты, жоғары білімді, шығармашылық қабілетті жеке тұлғаны тәрбиелеу [1]. «Білім туралы» Занда білім беру жүйесінің басты міндеті «Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тәжірибе жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін жағдайлар жасау» делінген [2].

 • В современных условиях нашей жизни, наряду с другими видами искусства, хореография занимает значительную роль в духовном развитии личности. Эта роль многогранна как и в духовном, так и в физическом аспекте. Она нам является в красоте движений, в музыке, в сопровождении песни, в красках костюмов. Об особом влиянии хореографии в жизни человека свидетельствует тот факт, что в период исторического развития человечества танец играл значительную роль в древнейших ритуалах, обрядах, праздниках и стал важнейшей частью культуры каждого народа.

 • Средние школы г. Калуги продолжают оснащаться современными средствами обучения. Среди них в школы поступают интерактивные доски, работа с которыми осуществляется в интерактивном режиме. В свою очередь, применение интерактивных средств является важным условием реализации интерактивного обучения, которое позволяет индивидуализировать процесс обучения, а также задействовать разные органы чувств. Обучающиеся имеют возможность моделировать различные явления, включая жизненные ситуации, в определённых пределах выбирая различных варианты решения. К примеру, в сети Интернет представлено большое количество цифровых образовательных ресурсов, которые учитель может использовать на уроке. Значительная их часть носит интерактивный характер, например, ЦОР «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

 • XXI век можно назвать веком бурного проникновения математических методов в самые различные науки, в том числе, в экономику, информатику, теорию управления и менеджмент. Роль математики прекрасно осознавал Галилей, сказавший: "Философия написана в грандиозной книге – Вселенной, которая открыта нашему пристальному взгляду. Но понять эту книгу может лишь тот, кто научился понимать ее язык и знаки, которыми она изложена. Написана же она на языке математики" (2). А основоположник традиционной экономической теории Вильфредо Парето считал, что «Не пользующаяся математическими символами человеческая логика запутывается в словесных определениях и делает ошибочные выводы.

 • Современный этап развития профессионального образования как в мире так и в Узбекистане характеризуется переходом к компетентностному подходу (1), который предполагает не просто передачу знаний от преподавателя к студенту, а формирование у будущих бакалавров-банкиров необходимых для профессиональной деятельности знаний, умений, навыков и широкого спектра социально-личностных и профессиональных компетенций. Таким образом, в широком контексте именно компетентностный подход является основой формирования готовности будущих банкиров к профессиональной деятельности.

 • Вступление и постановка проблемы: Анализ отечественной практики использования средств информационных коммуникационных технологий в процессе основного и общего образования по математике убеждает в том, что на уроках эпизодически используются лишь отдельные компоненты различных электронных систем по некоторым темам для решения локальных педагогических задач. В этой связи следует отметить недостаточную проработанность научно-методических разработок в области взаимосвязанного сочетания различных электронных средств учебного назначения для их использования в процессе обучения математике. [2, с 139]

 • ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВНИНГ АҲАМИЯТИ

    Нуриддин Саидкулов (Гулистан, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Баркамол шахс тарбиясини ташкил этиш барча даврларда ҳам ижтимоий жамиятнинг муҳим талаби ва асосий мақсади бўлиб келган. Таълим ва тарбияга катта эътибор берилиши баркамол шахсни камол топтиришга асосланади. Ўзбекистон Республикасининг “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”да: “Кадрлар тайёрлаш соҳасидаги давлат сиёсати инсонни интеллектуал ва маънавий-аҳлоқий жиҳатдан тарбиялаш билан илмий узлуксиз таълим бериш орқали ҳар томонлама баркамол шахс – фуқарони шакллантиришни назарда тутади” - деб таъкидланади.

 • Постановка проблеми. Інноваційні технології настільки вплелися в сучасність кожної людини, що вже неможливо уявити, свого існування без даного блага цивілізації. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) використовуються практично всюди: в економіці, виробництві, медицині, і також їх використання не оминуло освіту. ІКТ широко використовуються на всіх рівнях освіти, починаючи з дошкільної і закінчуючи процесом самоосвіти громадян. Потрібно наголосити на важливості використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки компетентних фахівців будь-якої сфери діяльності. Тому можна впевнено сказати, що компетентний фахівець – це спеціаліст, який досконало володіє інноваційними наслідками прогресу, а ІКТ – самий очевидний його результат. Тому сучасним педагогам просто необхідно використовувати новітні технології для отримання стійкого ефекту від освітнього процесу.

 • Сьогодення ставить перед професійною освітою нові завдання, найважливішими з яких є формування комунікативної компетенції майбутнього фахівця. Комунікативна компетентність передбачає володіння навичками спілкування в професійному колективі, вміння створювати риторичні ситуації та інтерпретувати професійно значущі промови (тексти). Професійне володіння ораторською майстерністю стає в сучасному світі невід’ємним елементом підготовки фахівців у будь-якому професійному напрямку: дипломатії, юриспруденції, педагогіці, медицині, торгівлі, мистецтвознавстві, психології, для роботи в соціальній сфері [1, с.238].

 • Наше дошкольное образовательное учреждение в течение многих лет проводит планомерную целенаправленную работу с родителями. Ведущие цели нашей работы по взаимодействию детского сада с семьёй - создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. В августе воспитатели каждой возрастной группы обязаны разработать план взаимодействия с семьёй на учебный год. Этот план фиксируется в общем годовом плане учреждения.

 • ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА ТАҒЫЛЫМДАРЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫРА ОТЫРЫП ОҚЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

    Ләззат Толыбаева, Гүлжанат Қайырбек (Талдықорған, Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Халықтық педагогика - халық арасындағы тәрбиенің мақсаты мен міндетін халық арасында үстем болған көзқарастардан, тәрбие мен оқытудың халықтық құралдары мен іскерлік, дағдыларының жиынтығынан керінетін эмпириялық педагогикалық білімдер мен халық бұқарасы тәжірибесінің алаңы. Халықтық педагогикалық зерттеудің көзі педагогика мазмұнды және сол бағыттағы ауыз әдебиеті, этнографиялық материалдар, халықтық тәрбие материалдары, ойындар, ойыншықтар, халықтық және жастар мерекелері, отбасылық тәрбие тәжірибесі т.б.

 • Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов таъбири билан айтганда: «Келажак ҳақида қайғуриш, соғлом, баркамол наслни тарбиялаб етиштиришга интилиш бизнинг хусусиятимиздир» [1.]. Президентимизнинг «Юксак маънавият – енгилмас куч» номли китобида миллий ғоя ва маънавий ҳаётнинг инсон ва жамият ҳаётидаги ўрни, айниқса ёшларни ғоявий таҳдидларга қарши мафкуравий иммунитетга эга бўлган, юксак маънавиятли шахс қилиб камол топтириш – ҳозирги давр учун нақадар долзарб аҳамиятга эга эканлиги асослаб берилган.