30–31 Січень, 2015

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • READING TO LEARN AND ITS COMPREHENSION INSTRUCTION

    D.T. Normamatova, S.E. Kurbonova (Gulistan, Uzbekistan) |    Завантажити статтю |  Link

  Comprehension is the goal of all communication. In the expressive language modes of speaking and writing, comprehension means understanding the message well enough to compose it clearly. In the receptive language modes of listening and reading, comprehension means interpreting the message accurately enough to understand its meaning. Reading is a complex process of language actively. As it is closely connected with the comprehension of what is read, reading is a complicated intellectual work. It requires the ability on the part of the reader to carry out a number of mental operations: analysis, synthesis induction, deduction, comparison. (G. V. Rogova. !975)[1. p.36]

 • Қазақ-орыс қостілділігіндегі интеркаляция мәселесі – қазіргі уақыттағы өзекті мәселелердің бірі. Қостілділердің қазақша сөйлеу тіліндегі кездесетін интеркаляция құбылысын зерттеу көпқырлы кешенді ыңғайды талап етеді. Тілдегі интеркаляция құбылысының қазақ тілінің «сөйлеу нормасы» болып қалыптаса бастауы о баста тілді тең тұтынбау мен тең қолданбаудан келіп шыққан құбылыс деуге болады.

 • В литературном процессе конца ХХ – начала XXI в. значительную роль приобрела документальная литература, литература факта, где художественный вымысел, казалось бы, занимает подчинённое место. В центре сюжета современных романов и повестей часто оказывается сам автор, история его жизни. «Попросту говоря, речь в тысячный раз идёт о литературе подлинности или существования, за которой стоит человек со своею личной историей. Другие слова ведь уже не проникают в сознание, засыхают на фильтре, вымётываются вон.

 • ҚАЗАҚ КӨСЕМСӨЗІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ

    Сайлаухан Қожағұлов, Акмарал Жунисбекова (Талдықорған қаласы, Қазақстан Республикасы) |    Завантажити статтю |  Link

  Қазақ басылымдарының қалыптасу және даму тарихының, журналистиканың зерттелуі жалпы ұлттық баспасөзіміздің тарихын түгендеу үшін ғана емес, бүгінгі қазақ журналистикасының даму бағыттарын өз деңгейінде айқындау, әрі жүйелеу үшін де қажет. ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басындағы мерзімді басылымдар тарихын зерттеу ісі әлі де толық қолға алынбаған, әсіресе басылымдарға бел шеше араласқан қарымды қаламгерлер мен олардың көтерген мәселелері туралы аз жазылғандықтан, бұл іс осы зерттеу жұмысының үлесіне тиіп отыр.

 • CREATING LESSONS WITH MUSIC AND RHYMES

    Sadoqat Kurbonova (Гулистан, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  The lessons on songs or rhymes are easy to create. Lyrics can be found on the Internet and sometimes on CD covers. Educational authors have seen the demand for rhyme-type lessons to build pronunciation and vocabulary skills and have published several books on the subject. Listening some music and rhymes in a classroom activities will develop student speech. When students listen them, they will correct spelling this word on their speech. Because of these issues, many students find listening difficult. Listening tasks can be very disheartening and demotivating, especially if students have had a previous negative experience.

 • «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» РОМАНЫ ХАЛЫҚ АҚЫНДАРЫНЫҢ ЖЫРЛАУЫНДА

    Сайлаухан Қожағұлов (Талдықорған қаласы, Қазақстан Республикасы)  |    Завантажити статтю |  Link

  1937 жылы орыстың ұлы ақыны А.С.Пушкиннің қаза болғанына 100 жыл толуы қарсаңында шығармаларын қазақ тіліне аударып, жарыққа шығару қарқын алып, ел аузындағы жыр нұсқаларымен қоса жоспарлы түрде тәржімаланған шығармалары жинақталды. Қазақтың көркем әдебиет баспасынан ақынның таңдамалы шығармалар жинағының үш томдығы С.Сейфуллинің жауапты редакторлығымен баспадан шықты.

 • Література відрізняється від інших предметів, адже вона не є наукою, певною сукупністю формул, алгоритмів, схем. Вона є мистецтвом, а мета мистецтва – вплинути передусім на почуття. Тому головна риса викладача літератури – здатність до творчості у виборі методів та прийомів навчання з метою зацікавити студентів. Б.Степанишин радить кожний урок вивчення біографії розпочинати по-іншому, з вигадкою, інтригуючи, викликаючи інтерес до постаті, про яку йтиметься [8, 182]. Неповторна розповідь про неповторну особистість - таким має бути методичний принцип викладання біографії. Одним з таких цікавих, небуденних для наших студентів методів роботи з літератури є екскурсія.

 • Техникалық жоғары оқу орындарында қазақ тілін оқыту әдістемесінде мемлекеттік талапқа сай көптеген бағыттар бар. Соның, ішінде ұлттық құндылықтарды оқу үрдісінде басқа ұлт өкілдеріне және де біздің орыс тілді мектептерді бітірген студенттерімізге қазақ тілі арқылы меңгерту – қазіргі заманның көкейкесті мәселесі болып отыр.

 • САЯСИ ДИСКУРСТАҒЫ САЯСИ МЕТАФОРА

    Саида Садуақасова (Талдықорған қаласы, Қазақстан Республикасы) |    Завантажити статтю |  Link

  Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған заманында, жаһандану дәуірінде адамның тұрақты коммуникациясының дамуына бұқаралық ақпарат құралдарының тигізер ықпалының зор екені анық. Когнитивті көзқарас тұрғысынан осындай әсер етудің мықты құралдарының бірі – метафора болып табылады. Адам баласы өзі өмір сүретін әлемді метафоралы ойлау, оны пайдалану арқылы құрады. Дж. Лакофф және М. Джонсонның пікіріне сүйенетін болсақ, біздің түсіну, қабылдау қабілетіміз метафоралық сипатқа ие, ойлауымыз, күнделікті тәжірибеміз мен тәртібіміздің өзі белгілі бір дәрежеде метафоралармен белгіленеді [1;387].

 • ТІЛЕК-БАТА СӨЗДЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ

    Саида Садуақасова, Назым Байтасова, Айнаш Ещанова (Талдықорған қаласы, Қазақстан Республикасы) |    Завантажити статтю |  Link

  Қазақ халқының ұлттық мәдени игіліктерінің ішінде, елдің рухани қазынасында бата сөздердің мән-мағынасы, қадір-қасиеті айрықша бағалы. Өйткені, қанымызға сіңісті, жанымызға жағымды, ой-санамызға нұрлы шуақ сыйлап, сілкіндіріп серпілтетін, марқайтып қанаттандыратын осынау ақыл, нақыл сөздер - тәрбиенің бастау-бұлағы. Аталардың қасиетті өсиеті - замандар мен ғасырлар бойы мысқалдап жиналып, ақыл елегінен өткізіліп тексерілген өмір тәжірибесінің, тарихи санасының даналық қорытындысы, адамгершіліктің ереже-қағидасы іспеттес.

 • Технология как средство обучения для подрастающего поколения, технология – это культурное понятие, связанное с мышлением и деятельностью человека. А также под дидактической технологией мы понимаем трансформирование абстрактных теоретических постановок и обобщения дидактики и методики преподавания в практической деятельности, перед выполнением которой обязательно ставится определенная дидактическая цель, при которой решается данная дидактическая задача.

 • THE IMPORTANCE OF GAMES IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

    Нигора Хасанова, Мухаммад Мусурмонқулов (Гулистан, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Games can be one of the most enjoyable supplementary activities you can do with your class whether you use them once a week or once a day. In an intensive language program you can easily use one a day and the students will not tire of them because they provide a pleasant and relaxing break from the hard work of battling with a stubborn language. Because the games are by nature a supplementary activity and a time-out from the rigors of formal teaching and learning, they are best used to review or practice words and sentences that have already been introduced. In a limited way however, the games can be used to introduce new bits and pieces of language – especially vocabulary items and idioms.

 • У сучасному суспільно-політичному красномовстві виявляється потужний інструментарій прийомів і засобів мовленнєвого впливу. Мовленнєвий вплив у широкому розумінні ототожнюється з будь-яким мовленнєвим спілкуванням, яке описане з позицій одного з комунікантів, коли він розглядає себе як суб’єкт впливу, а свого співрозмовника – як об’єкт впливу [3, c. 5]. Аналізуючи процес спілкування з когнітивного боку, Р. Блакар розуміє процес мовленнєвого впливу як здійснення влади, тобто навіть нейтральне використання мови передбачає вплив на світосприйняття та спосіб його структурування [1, c. 91]. Таким чином, кожен акт комунікації передбачає вплив на співрозмовника, його рішень та дій.

 • БОБУР ИЖОДИДА РАДД УЛ-МАТЛАЪ САНЪАТИ

    Ҳакимжон Шералиев (Узбекистон, Наманган) |    Завантажити статтю |  Link

  Заҳириддин Муҳаммад Бобур ўтмиш мумтоз адабиётимизнинг Алишер Навоийдан кейин етишиб чиққан энг улуғ сиймосидир. Бобур ҳаёти ўта нотинч, кўпинча сарсон-саргардонликда кечган бўлса ҳам, ундан авлодларга ранг-баранг ва қимматли асарлар мерос бўлиб қолди. Бобур ажойиб шеърлар ёзиб, иккита девон тартиб берди, «Бобурнома»дек улкан тарихий-бадиий асар яратди. Бобурнинг «Рисолаи аруз» деб номланган асари Алишер Навоийнинг «Мезон ул-авзон» асаридан кейин туркий тилда аруз вазнига бағишланган иккинчи қимматли асар бўлди.