30–31 Січень, 2015

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Одной из актуальных задач теории и практики высшего образования является его гуманизация, создание условий для самореализации личности и формирования нового типа отношений, главными составляющими которых будут выступать ответственность, компромисс и готовность к сотрудничеству. Однако, как показывают исследования, сегодня для современной студенческой среды характерны: заносчивость, высокомерие, конкуренция в учебе, где каждый сам за себя, отсутствие общих интересов, поддержки и помощи у сокурсников, что противоречит принципам самого образования, которое строится на позициях сотрудничества.

 • Один из важнейших показателей развития ребенка – усвоение им требований общества. Этот аспект развития описывается как процесс социализации. Социализация – это процесс становления человека в системе социальных отношений, то есть человек становиться частью социальной общности, какой – либо группы людей, организации. При этом происходит усвоение им элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются качества личности. Для человека социальные отношения является той средой, в которой он реализует свои потребности [1, с. 83].

 • Вирішення питання про ефективність використання будь-яких навчальних засобів у процесі засвоєння певних знань вимагає, насамперед, врахування даних психології, що допомагають виявити основні закономірності оволодіння цими знаннями. В даному випадку нас цікавить, наскільки використання публіцистичних текстів сприяє формуванню у студентів спеціальних компетенцій: готовність до аналізу соціальних явищ та процесів в контексті історії і культури та з урахуванням основних методологічних напрямів; готовність до мовної інтерпретації та аналізу публіцистичних творів у контексті соціально-історичного досвіду, з урахуванням еволюції свідомості та специфіки творчого процесу. Далі ми всебічно розглянемо цю проблему з психологічної та методичної точок зору.

 • ҚАЗАҚ ӘДЕП-ҒҰРЫПТАРЫНЫҢ АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІНЕ ЫҚПАЛЫ

    Рита Зулбухарова, Асел Халымбетова (Тараз, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Қай дәуірде болсын ата-аналар балаға тәлім-тәрбие берумен бірге олардың бойында ақыл-қайрат, білім-тағылым алу, мінез-құлқының дұрыс қалыптасуына үнемі көңіл аударып, жете мән беріп отырған. М.Әуезов «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деген ұлағатты сөзі арқылы ұрпақ тәрбиесі бесіктен басталатынын ескерткен. Өзгермейтін, түзелмейтін мінез болмайды. Ұлы Абай «Мен егер закон қуатын қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім » дегені бекер емес.

 • Знаменитая Ф. Раневская говорила: «Одиночество — состояние, о котором некому рассказать», Одиночество, по мнению такого авторитета в суицидологии, как А. Г. Амбрумова, является, пожалуй, наиболее общим мотивом суицидального поведения разного рода в любом возрасте [1]. Оно может быть мимолетным чувством или хроническим переживанием. Вспомним слова Э. Кречмера: «Душа есть мир как переживание» [4]. Причем, переживание понимается широко – как целостное состояние, включающее в себя эмоциональные, когнитивные, волевые, поведенческие и прочие компоненты душевно-духовной активности человека.

 • Євгенія Мигашко, Наталія Тимошенко (Київ, Україна)

    Євгенія Мигашко, Наталія Тимошенко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Міграційні процеси другої половини ХХ століття набули глобальних масштабів, охопивши всі континенти планети, соціальні верстви і групи суспільства, різні сфери суспільної життєдіяльності. Вимушену міграцію можна сміливо охарактеризувати як екстремальну або як мінімум кризову ситуацію. Як і будь-яка інша кризова ситуація, вимушена міграція призводить до глибокої, часто незворотної за своїми наслідками трансформації внутрішньої структури особистості біженців (цінностей, патернів поведінки, мотивів, цілей діяльності тощо).

 • ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ

    Ирина Пылишева (Гомель, Беларусь) |    Завантажити статтю |  Link

  Психологическое здоровье человека интегрирует аспекты внутреннего мира и способы внешних проявлений личности в единое целое. Психологическое здоровье является важной составляющей социального самочувствия человека и его жизненных сил в современном обществе. Исторически сложилось так, что психология здоровья претендует на условную новизну, в отличие от психологии болезней, которая оформилась как одно из направлений психологической науки –клинической психологии. Гуманитарная парадигма допускает существование разных точек зрения о критериях здоровой личности.

 • ДАМУ – ҮЗДІКСІЗ ПРОЦЕСС

    Бейбітгүл Тұрғанбаева, Айман Болекбаева (Қабанбай ауылы, Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Даму – үздіксіз процесс. Басқаша айтқанда, адамның даму үрдісі оның бүкіл өмір бойына тән құбылыс. Әсіресе, ол балалық шағында қарқынды дамиды. Балалық шақ қоғамның рухани құндылықтары арқылы сипатталады. Әрі, балалық шаққа әр түрлі ғылым саласындағы мамандар көп көңіл бөледі. Бала кезінде адамның қоршаған ортаны тануға деген ұмтылысы белсенді болады. Бала кезде адам айналасын танып, ерте есейгісі келеді. Бірақ, даму әрқашанда біртекті немесе біртіндеп, баяулап жүрмейді. Ол жедел қарқынмен, мақсатқа жетуге ұмтылумен ерекше мазмұнда болуы мүмкін. И.П. Павлов «Даму – ішкі жүйке үрдістерінің және қоршаған шындық өмірдің адамға үздіксіз көрсетіп отырған сыртқы ықпалдарының өзара әрекеттесуі, айналадағы шындықтың адамға ықпал етуі», – деп санаған. Даму қарапайымнан күрделіге, төменнен жоғарыға, белгіліден белгісізге, ескіден жаңаға қарай бағыт ұстайды.

 • Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов таъбири билан айтганда: «Келажак ҳақида қайғуриш, соғлом, баркамол наслни тарбиялаб етиштиришга интилиш бизнинг хусусиятимиздир» [1.]. Президентимизнинг «Юксак маънавият – енгилмас куч» номли китобида миллий ғоя ва маънавий ҳаётнинг инсон ва жамият ҳаётидаги ўрни, айниқса ёшларни ғоявий таҳдидларга қарши мафкуравий иммунитетга эга бўлган, юксак маънавиятли шахс қилиб камол топтириш – ҳозирги давр учун нақадар долзарб аҳамиятга эга эканлиги асослаб берилган.

 • Исследование учебно-профессиональной мотивации студентов является задачей, имеющей большое значение для повышения эффективности вузовского образования. Значительный объем исследований, раскрывающих особенности учебно-профессиональной мотивации, связан с мотивацией учебной. Последняя определяется как частный вид мотивации, включенный в учебную деятельность.