РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СУБʾЄКТ-СУБʾЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ

  Олена Ліннік (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Нові парадигмальні ідеї, на яких базується сучасна освіта, вимагають побудови освітнього процесу у вищій школі з урахуванням відповідних наукових підходів: системного, субʾєктно-діяльнісного, середовищного, діалогічного. Особливої актуальності набуває проблема підготовки майбутнього учителя до організації субʾєкт-субʾєктної взаємодії з учнями, тобто до реалізації парадигмальних ідей у початковій ланці освіти. Водночас, підготовка майбутнього вчителя до організації субʾєкт-субʾєктної взаємодії у сучасному ВНЗ зазвичай має фрагментарний характер та реалізується на загальнопедагогічному чи методичному рівні шляхом запровадження окремих тем чи спецкурсів у змісті професійної педагогічної підготовки.