31 Березень, 2023

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Физика сабақтарында оқушыларды есептерді шығаруғаүйретудің мәні зор. Физика пәнінен берілетін тапсырма логикалық тұжырымдар, математикалық әрекеттер, физика заңдары мен әдістеріне негізделген эксперимент арқылы шешілетін мәселені түсінеді. Әр тапсырмада ақпараттық бөлім, шарт пен талап – сұрақ бар. Ақпараттық бөлім өте бай болуы мүмкін, сондықтан тапсырманың мазмұны тарихпен, техниканың жетістіктерімен таныстыруға, басқа ғылымдардан ақпарат беруге мүмкіндік береді.

 • Аналіз психолого-педагогічної та методологічної літератури з проблеми організації самостійної роботи в початковій школі показало, що цьому питанню не приділяли особливої уваги вчені, методисти і практикуючі вчителі. Вперше ідею про важливість спеціального керівництва щодо пізнавальної діяльності та самостійності учнів у процесі навчання, зазначає Брода М., обґрунтував грецький філософ Сократ [1; 2]. Він переконаний, що необхідно заздалегідь підготувати завдання та питання. Вчений вперше розробив і перевірив на своїх учнів спеціальний власний метод Сократа посилив пізнавальну самостійність його учнів, він підкреслив евристичну бесіду, побудовану на основі індукційних методів, яка називається Сократівська бесіда. Ми також звертаємося до евристичної бесіди для організації самостійної роботи, для розвитку в учнів самостійної думки.

 • Головним завданням сучасної початкової школи постало завдання формування особистості, яка самостійно зможе визначити свою приналежність до зовнішніх умов. Концепція Нової української школи наголошує на тому, що «інформаційний потік значно зріз за останні роки, учні можуть лише відтворювати знання, але часто не отримують вмінь для їх застосування» [5]. Закон України «Про освіту» розкриває, що основним є «виховання відповідальної особистості, яка здатна критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання та вміння для творчого розв’язання проблем, прагне на краще змінити своє життя …».

 • Актуальність проблеми обумовлена також цілями, що стоять перед педагогікою дозвілля, а саме: – відродження і розвиток національної культури, збереження кращих сімейних традицій, звичаїв та обрядів, забезпечення зростання соціально-культурного потенціалу сімейного дозвілля; – виявлення і підтримка позитивних тенденцій у сімейно-родинних відносинах, формах родинного спілкування у виробничій та позавиробничих сферах; – обґрунтування і розроблення нових технологій організації сімейного дозвілля як сфери соціалізації особистості; формуван.

 • В сучасних умовах метою навчання стає не проста трансляція наявної інформації, а розкриття індивідуальних здібностей особистості, розвиток її розумової активності. Ставиться завдання не навчити людину на все життя, а навчити його вчитися все життя. Вирішенню цього завдання може успішно сприяти застосування такої нової сучасної технології, як технологія розвитку критичного мислення. Технологія розвитку критичного мислення вперше була розроблена Міжнародною асоціацією читання Університету Північної Айови і коледжів Хобарда і Вільяма Сміта, авторами даної програми є Ч.Темпл, Д. Стіл, К. Мередіт. Дана технологія характеризується як відкрита система стратегій і методичних прийомів, призначених до використання в областях науки, освіти та в інших видах діяльності.

 • Необхідною передумовою здійснення соціальних реформ в українському суспільстві та одним із пріоритетних завдань Нової української школи є морально-етичне виховання підростаючого покоління. Успішному вирішенню цієї проблеми сприятиме впровадження в навчально-виховний процес кращих зразків усної народної творчості, які формуватимуть в молодших школярів загальнолюдські морально-етичні цінності.

 • При вивченні природи у молодших школярів мали б бути сформовані як окремі поняття, так і розуміння взаємозв’язку між ними, тобто, має бути засвоєно систему початкових понять. Учню необхідно вчитися не просто запам’ятовувати визначення понять, пасивно сприймати роз’яснення вчителя, а добувати, осмислювати знання самостійно, заздалегідь спланувавши суб’єктивну пізнавальну діяльність. Кожне окреме поняття про природу – це укрупнена дидактична одиниця. Засвоєні системи понять дають можливість застосовувати знання на практиці, в житті, аналізувати явища та їх взаємозв’язки, що існують у навколишньому світі.

 • Проблема емоційного розвитку учнів початкової школи у сучасній психології та педагогіці визнана однією із пріоритетних. Насамперед це пов’язано з багатозначністю терміну «емоційний розвиток» у різних теоретичних підходах і окремих концепціях. Наукові положення вчених щодо емоційного розвитку дитини молодшого шкільного віку відображені у працях І.Беха, Л.Божович, Д.Ельконіна, О.Запорожця, О.Кононко та інших.

 • Тренінг – це соціальне навчання, яке відбувається одночасно на трьох рівнях: когнітивному, емоційному та поведінковому, тобто воно впливає на думки, почуття та дії людини. Навчання на основі досвіду в групі або, як його ще називають, «через проживання» на відміну від навчання «за інструкцією», з «живим» навчанням, характеризується наявністю сильної особистої мотивації в учасників. Його також називають навчанням на власному досвіді. Мета цього навчання – покращувати між особистісні контакти, покращувати взаємодію з оточуючими та досягати успіху, не витрачаючи надзвичайної кількості психофізичної енергії. У більш широкому сенсі тренінг призводить до зміни особистості, оскільки засвоєння нових форм поведінки може бути досягнуто лише шляхом зміни деяких соціальних установок і орієнтації на цінності, які відігрівають обмежувальну роль.

 • Сучасними науковими дослідженнями та історичним досвідом доведено, що традиції української культури і ментальності містять потужний ціннісно-орієнтаційний потенціал. Цей духовний скарб національної історичної пам'яті є ресурсом для успішного існування освіти та широкого розгортання наскрізного процесу виховання, який формує цінності.

 • Сучасне суспільство – це суспільство, яке живе під гаслом глобалізації, інформатизації та модернізації. Це суспільство є настільки мінливим та швидкоплинним, що, здавалось би, не завжди можна встигнути за цими стрімкими змінами. Саме тому сучасна людина має бути надзвичайно активною у своїй життєдіяльності, щоб іти в ногу з часом та відповідати суспільному поступу.

 • Анотація. В статті розглядається проблема формування естетичного виховання молодших школярів. Розкривається сутність поняття «естетичне виховання» як невід’ємної складової гармонійного та всебічного розвитку особистості молодшого школяра, висвітлюються умови розвитку естетичного сприймання молодших школярів. Розглянуті шляхи реалізації естетичного виховання на уроках образотворчого мистецтва, літературного читання та природознавства. Особлива роль в естетичному вихованні молодого покоління, належить загальноосвітній школі.

 • Постановка проблеми. Демократичні ідеали Марія Монтессорі, втілені у педагогічній системі й ефективній технології виховання дітей, і сьогодні привертають розум і серця всіх, кому не байдужі проблеми виховання. Без перебільшення можна сказати, що багато поколінь педагогів увібрали благородні ідеї Марії Монтессорі, навіть не здогадуючись про їх істинне джерело. Така доля генія і кредо педагогічної діяльності італійського педагога: "кинути промінь світла і піти своєю дорогою". Центральна проблема сьогодення – ви­ховання індивідуальності кожної дитини в умовах змінного соціуму. Як батькам і шкільним закладам забезпечити найсприятливіші умови для особистості, що розвивається? Відповідь на це питання дає вивчення педагогічної спадщи­ни видатних педагогів минулого.

 • Постановка проблеми. Кожна особистість відображає своє бачення навколишнього світу та своє розуміння мети і норм людського життя, принципів люд­ських взаємин у суспільстві. Це, в свою чергу, означає наскільки та чи інша особистість розуміє та приймає вироблений суспільством кодекс моралі. Адже, незалежно від свідомості кожне суспільство бере за свою моральну і духовну основу певну систему виховання або якогось окремого ідеалу, що зумовлює розвиток або занепад суспільства.

 • Визначальними ознаками поняття «компетенція» є наступні характеристики - постійна мінливість, пов’язана із прагненням людини до успішності в постійно мінливому суспільстві. Компетентнісний підхід передбачає чітку орієнтацію на майбутнє, яка проявляється у можливості побудови своєї освіти з урахуванням успішності в особистісній і професійній діяльності. Компетенція проявляється в умінні здійснювати вибір, виходячи з адекватної оцінки своїх можливостей в конкретній ситуації, і пов’язана з мотивацією на безперервну освіту.

 • Освіта у цифровому світі

    Марія Антонченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Наш світ у своєму розвитку швидко наближається до інформаційного суспільства, в якому основним ресурсом є інформація. Цьому значно сприяє стрімкий розвиток технологій та цифровізація суспільства. Трансформація українського суспільства у сфері цифровізації надає системі національної освіти потужного поштовху до глибоких змін та швидкої адаптації до глобальних викликів,визначають нові підходи до цифровізації освітньої системи в цілому та, зокрема, освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти.

 • Ғылым — табиғат пен қоршаған әлемді бақылау, ғылыми тәжірибе жүргізу мен өлшемдер арқылы зерттеу. Зерттеу нысаны табиғат пен қоршағанорта боып табылатын физиканың пән ретінде де, ғылым ретінде де адамзат баласына берері көп. Оның үстіне физика ғылымының даму жетістігінің барлық ғылымның дамуына арқау болатынын ескерсек, бұл ғылымның пән арқылы қазіргі оқушы, болашақ ғалым ретіндегі жеткіншектерге беретін үлесі жеткілікті түрде жүзеге асырылуы қажет.

 • Науково-дослідна робота студентів є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, які здатні творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу.