31 Березень, 2023

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Важливість міжнародного приватного права визначається в межах національного права, саме ця особливість відділяє його від схожого за своїми ознакам міжнародного публічного права, який є єдиним для держав, які виступають сторонами відповідних міжнародних правовідносин.

  • У процесі трудової діяльності між роботодавцем та працівником виникають розбіжності, які згодом можуть перерости у спори. Під трудовими спорами слід розуміти неврегульовані в результаті переговорів конфліктуючих сторін розбіжності. Як розбіжності, так і спори виникають як на стадії появи трудових відносин, так і в процесі їх існування та припинення трудового договору.

  • Сприятливість навколишнього природного середовища доцільно вважати однією із змістових ознак права на безпечне для життя і здоров'я людини навколишнє природне середовище, яке становить основу такої більш широкої правової категорії, як «право громадян на екологічну безпеку».

  • Збройна агресія Російської Федерації проти України, черговий етап якої розпочався 24 лютого 2022 року, потребує активізації зусиль всього суспільства для боротьби з окупантами. Причому йдеться не лише про питання суто військового характеру, а й чимало інших проблем, зокрема адаптацію національного законодавства до умов і викликів воєнного стану. Створення правового механізму для належного реагування держави на військові дії проти України, їх виправдовування, державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, несанкціоноване поширення військово значущої інформації, незаконне використання гуманітарної допомоги тощо – це один з дієвих важелів наближення перемоги України в цій війні.

  • Анотація: Досліджено особливості правової регламентації та проблематику реалізації корпоративних прав учасників господарських товариств в Україні. Ключові слова: корпоративні права; господарські товариства; учасники господарських товариств;акціонери.

  • Міжнародне приватне право є галуззю права, яка вивчає відносини з іноземним елементом. У зв'язку зі зростанням міжнародних відносин і збільшенням кількості транскордонних операцій, міжнародне приватне право набуває все більшої актуальності. Одним із головних джерел міжнародного приватного права є міжнародні договори, які регулюють відносини між суб'єктами різних держав. У сучасному світі міжнародна торгівля стала невід'ємною частиною економіки. У зв'язку з цим зростає кількість міжнародних договорів, які регулюють взаємовідносини між контрагентами з різних держав. Однак, під час виконання міжнародних договорів можуть виникати різні правові питання, зокрема щодо їх правового режиму у міжнародному приватному праві.

  • Боротьба з економічною злочинністю на часі потребує суто інноваційного підходу у організації роботи оперативних підрозділів та підготовки професійних кадрів, які за своїми морально діловими та інтелектуальними здібностями здатні протистояти використанню сучасних технологій під час вчинення злочинів економічної спрямованості. Сьогодні як ніколи, ми повинні докладати зусиль, щодо вибудовування зрозумілої системи оцінки та управління оперативними ризиками для забезпечення своєчасного реагування на ті виклики, які кидає злочинне середовище нашому суспільству та правоохоронній системі, як його складової. Після кількох років запеклих обговорень, Україна отримала єдиний орган боротьби з економічною злочинністю в країні – Бюро економічної безпеки (БЕБ).

  • Дисциплінарна відповідальність - самостійний вид юридичної відповідальності. Її застосування обумовлене невиконанням працівником трудових або службових обов'язків. Підставами дисциплінарної відповідальності є винне порушення трудової дисципліни й службових обов'язків. Такі порушення можуть бути виражені як у діях, так і в бездіяльності, допускатися як свідомо, так і по необережності.

  • Сьогоднішній стан розвитку політико-правових відносин в Україні засвідчує необхідність ретельного переосмислення ряду важливих принципів, які традиційно відносять до групи «фундаментальних конституційних засад» організації і функціонування державної влади. Наразі ми маємо на увазі навіть не стільки феномен конституційно-правових конфліктів всередині державної влади, скільки виникнення такої ситуації, коли вся конституційна система державної влади в Україні розпадається на відносно самостійні елементи, що вступають у протиборство один з одним за ради досягнення тих чи інших цілей. Звісно, ця ситуація має цілий ряд суто політичних причин і призводить до цілком конкретних політичних наслідків.

  • Відомий римський юрист Павел, зокрема, писав: «Проти закону діє той, хто вчиняє дію, заборонену законом; в обхід закону діє той, хто зберігаючи слова закону, обходить його зміст, суть». До такого явища як «обхід закону» в різних країнах ставляться по-різному. Для більшого розуміння цього питання проведемо дослідження різних робіт науковців та практики, яка склалася в світі за декілька десятиліть.