31 Березень, 2023

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • COGNITIVE STRATEGIES IN THE TRANSLATION PROCESS

    Г.У. Дамирова (Ташкент, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  The cognitive direction, which is quite relevant in the era of globalization, integration of cultural and scientific spheres of knowledge, as you know, radically changed the idea about the linguistic task, set new questions and formed a new view on the nature of the linguistic sign. Within the cognitive approach, the human factor in cognitive and speech thinking processes, individual knowledge of individual participant in communication, his everyday conscious and unconscious experiences of the surrounding world, its role in shaping the meaning of the statement and the meanings of individual language units.

 • A significant increase in the volume of information resources, an increase in the flow of educational literature, the emergence of audio, video, electronic media, updating the content and methods of education by humanizing learning and integrating knowledge provides for the availability of special, additional knowledge and skills for teachers to independently search, analyze and processing information, using rational methods of working with text, as well as mastering the methods of transferring the above knowledge and skills to students.

 • ВЖИВАННЯ РУСИЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

    Вікторія Федотьєва (Кременчук, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Українська мова – це духовний код, завдяки якому реалізується об’єднання всіх громадян України. Протягом тривалого часу українська мова боролася за своє існування. Приниження української мови і насаджування іншої, тобто російської, позначилося на усному та писемному мовленні її носіїв.

 • Освітній процес в Україні за останній період значно змінився. Кілька років триває дистанційне навчання, об’єктивними причинами якого є пандемія COVID-19 та війна. Учасники освітнього процесу зіткнулися з великими труднощами особливо в період воєнного стану. Психологічне навантаження, адаптація до соціальних змін і криз у суспільстві, незвичні умови навчання та проблеми з його організаційними ресурсами, неготовність до збільшення самостійної роботи здобувачами освіти – всі ці непередбачувані фактори спонукають до пошуку нових форм і методів, які б забезпечили якісне навчання.

 • Мова – це система знаків, символів і правил, які використовуються для комунікації між людьми. Це може бути говорений, письмовий, жестовий або будь-який інший спосіб передачі інформації. Мовлення – це процес використання мови для передачі інформації. Це включає в себе вимову слів, граматику, лексику, інтонацію, жестикуляцію та інші елементи мови, які використовуються для спілкування з іншими людьми.


 • Реалії сьогодення вимагають творчих нестандартних підходів, генерування ідей, гнучких самостійних рішень у всіх сферах життя. Модернізація освіти України зумовлює організацію навчання у закладах освіти на засадах новітніх підходів і здобутків у галузі педагогіки та інформаційних технологій, які б враховували можливості й потреби студентів та давали змогу організовувати взаємодію між усіма учасника освітнього процесу, що передбачає «створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії» Цілеспрямований розвиток індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти не декларуватиме необхідність творчості викладача і творчості студента, а систематично за допомогою доцільних методів втілюватиме її у освітній процес.

 • Опанування українського мовленнєвого етикету, розширення активного словника студентів, удосконалення мовлення загалом значною мірою здійснюється завдяки засобам фразеології. Ознака високого рівня володіння мовою – це вміння правильно й доречно послуговуватися в усному спілкуванні та на письмі фразеологізмами.