29–30 Грудень, 2016

ХXХІІI Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

 • На рівні вищої освіти все активніше використовується відкрите комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище, яке будується на загальних підходах формування єдиного інформаційного освітнього простору та концепції інформатизації освіти. Поширення набуває дистанційне навчання, що розширюєдоступність до знань та забезпечує учіння у власному темпі і зручному для користувача часі. Із проблем дистанційної освіти і навчання постійно збільшується число публікацій. У них вказується на динаміку зростання можливостей віртуального світу, а також висвітлюються теоретичні, організаційні та технологічні концепти функціонування е-навчання. Серед численних авторів А. Анісімов, В. Биков, Б. Демида, І. Копил, В. Кухаренко, М. Лєбєдєва, Є. Полат, А. Хуторський, О. Рибалко, В. Олійник, С. Сагайдак, Д.Яковлєв та ін.

 • ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

    Яна Глинская, Светлана Пырх (Гомель, Республика Беларусь) |    Завантажити статтю |  Link

  Тесты – это задания особой формы, позволяющие оперативно, объективно и строго индивидуально оценить уровень знаний и умений учащихся. Цели и задачи тестов могут быть различными, например, тесты достижений, предназначенные для оценки усвоения знаний по всему курсу химии или по темам; тесты для оценки отдельных умений и навыков.

 • У новій історичній, суспільно-соціальної, духовної та економічної ситуації Україні постає питання про цінності народної музики та її місце в сучасній культурі. Народна музична культура є не тільки необхідним, але і об'єктивним фактором естетичного розвитку особистості підлітка. За визнанням низки психологів, основною діяльністю підлітка є вчення-придбання та накопичення систематичних знань про навколишній світ, природу і суспільство, інтелектуальний розвиток і, звичайно ж, музичний розвиток. Саме в народній музиці заздалегідь запрограмовані основні естетичні цінності народу, в ній відображені особливості національного світогляду і характеру, народний ідеал людини. Багатовікова пам'ять національної музичної культури вказує сучасному підліткові шляхи духовного і фізичного вдосконалення, досягнення єдності внутрішнього і зовнішнього, гармонії зі світом і самим собою. Через музичну культуру здійснюється процес естетичного розвитку особистості.

 • ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

    Тамара Желонкина, Светлана Лукашевич, Юрий Никитюк (Гомель, Беларусь) |    Завантажити статтю |  Link

  Исследовательская деятельность является одной из форм творческой деятельности, поэтому ее следует рассматривать в качестве составной части проблемы развития творческих способностей учащихся. В фундаментальных исследованиях психологов и методистов показано, что учебно-познавательная деятельность, одной из форм которой являются исследования, играет важную роль в развитии учащегося [1]. А.Н. Леонтьев называет деятельностью «процессы, которые характеризуются психологически тем, что то, на что направлен данный процесс в целом (его предмет), всегда совпадает с тем объективным, что побуждает субъекта к данной деятельности, т. е. «мотивом»».

 • СТУДЕНТТЕРДІ СУҒА ЖҮЗУГЕ ҮЙРЕТУДІҢ МАҢЫЗЫ

    Талғат Жұбанышбаев, Тимур Мүсірбай (Талдыкорган, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Жүзуді үйретудің негізгі мақсаттары: денсаулықты нығайту, денені шынықтыру, тұрақты тазалық дағдыларын қалыптастыру; жүзудің техникасын үйрету және өмірге өте қажет жүзу дағдысын меңгерту; дене шынықтыруды жан – жақты дамыту; қол – аяқтың тірек – қимыл жүйесін бекіту және бұлшық ет күшін, қол – аяқ қимылдарының үйлесімділігін, иілгіштігін, төзімділігін, жылдамдыын, ептілігін жетілдіру; судағы қауіпсіздік ережелерімен таныстыру және қолданбалы жүзудің дағдыларын меңгерту; жүзушінің адамгершілік қасиетін тәрбиелеу.

 • Ураховуючи те, що розвиток системи шкільної освіти значною мірою визначається тим, наскільки ефективно здійснюється управління всіма її ланками, а навчальний процес є основною ланкою в забезпеченні навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці, важливо, щоб ця ланка була належним чином керована на рівні вчителя. Функції управління навчально-пізнавальною діяльністю школярів розглядаємо як зміст процесу управління, спрямований на взаємодію його суб’єктів, мотивацію й цільову орієнтацію їх діяльності з досягнення запланованого результату.

 • Контроль знаний учащихся при обучении химии в средней школе является одним из основных компонентов управления образованием и управлением качества образования. Для того чтобы управлять образовательным процессом реально, а не формально, преподавателю необходимо иметь разнообразные фактические данные о различных сторонах процесса образования[1].

 • Глобальні соціальні-політичні та економічні зміни, що відбуваються в країнах Європейського союзу, входження України як демократичної держави в єдиний європейський простір, зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи освіти і дошкільної зокрема. В умовах гуманізації, демократизації та модернізації змісту дошкільної освіти особливого значення набувають питання підготовки майбутніх фахівців до іншомовного навчання дошкільників в умовах євроінтеграції. В значній мірі це передбачає принципово нові нестандартні підходи формування комунікативної компетентності студентів, використовуючи вітчизняний та зарубіжний досвід іншомовного навчання дітей дошкільного віку.

 • Психологик маслаҳат ва психологик коррекциянинг объекти субъектнинг ўзи англаб етмаган, ўз ечимини кутаётган конкрет муаммодир. Психологик маслаҳат - бу инсон ҳаётида юзага келадиган барча психологик муаммоларни ҳал эта олишига, ишончига асосланган одамларга амалий психологик ёрдам кўрсатиш учун юзага келган амалиётдир. Унинг предмети асосан психик саломатликни тиклаш жараёнида психолог -маслаҳатчининг адекват психологик ёрдамидан иборат. Шунга кўра қуйидаги масалалар ажратилади:

 • МУЗЫКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДҮHИETAHЫMЫH ҚAЛЫПTACTЫPУ

    Камалия Мукашева, Жуматай Таубалдиева, Ұ лықбек М., Ахмет М. (Taлдықopғaн қ) |    Завантажити статтю |  Link

  Музыкалық тәлім-тәрбие адамзат қауымының түрлі іс-әрекеттерінде, ойын-сауықта, еңбек ету әрекеттерінде берік орын алып отырды. Ол қоғамның мәдениетін, әлеуметтік тәжірибесін жеткізудің құралы болуымен қатар, сол қоғамның дамуына, музыкалық білімнің жинақталуына, адамдардың өмір әрекеттерінің түрленуіне байланысты әлеуметтік категория ретінде өзі де үнемі дамып, қалыптасу үстінде болды.

 • MEHNAT ТA’LIMI DARSLARINI O’QITISHDA TEXNOLOGIK YONDOSHUV

    Алишер Очилов (Карши, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Ta’lim sohasidagi ilmiy-pedagogik adabiyotlarda texnologiya, pedagogic texnologiya, texnologik yondoshuv, ta’limni texnologiyalastirish, texnologik tayyorgarlik haqida so’z yuritilib, ularga turlicha talqin va ta’riflar beriladi. Menimcha, avvalo ‘‘texnologiya’’ so’zining ma’nosini bilish maqsadga muvofiq. ‘‘Texnologiya’’ so’zining grek tilidan tarjimasi tayyor mahsulot, buyumlar olish maqsadida ishlab chiqarishning mos keladigan qurilma va jihozlari bilan xom-ashyo va materiallarini ishlov berish usullari majmuasini tizimlashtiruvchi fanni anglatadi. Shuning uchun bo’lsa kerak, ba’zida uni ‘‘texno’’- hunar yoki san’at, ‘‘logos’’- fan deb, buyum olish uchun xom-ashyolarga ishlov berish san’ati haqidagi fan sifatida e’tirof etishadi. Shu nuqtai nazardan bo’lsa kerak, Yevropa mamlakatlarida, jumladan Germaniya va Rossiya maktablarida ‘‘Mehnat ta’limi’’ o’quv predmetini ‘‘Texnologiya’’ yoki ‘‘Texnologik ta’lim’’ dev yuritilishi maqsadga muvofiq hisoblayman.

 • АЛТАЙ ТАРБАҒАТАЙ ДӘСТҮРЛІ КҮЙШІЛЕРІНІҢ МҰРАСЫ

    Жуматай Таубалдиева, Құрманғыз Алпысбаева, Ұлықбек М. (Талдыкорган, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Қазақ күйшілерінің орындау мәнері аймақтық күй ұяларына байланысты дамиды. Күй әуені интонациялы саз ретінде әуелде бір түбірлі болғанмен орындаушылық мәдениеттің тезіне түскен кезде әртүрлі арнаға түседі. Қазақтың күй өнері негізінен төкпе, шертпе деп айдарланған екі машыққа бөлінеді, соған орай олардың жерге, топыраққа тартып тұратын айшықты мінездемелері де бар. Төкпе және шертпе деген анықтама күйдің тәсілді тартысына байланысты туындаған кейінгі аттар, А.Жұбановтың «Ғасырлар пернесі» кітабындағы Тәттімбет жайлы зерттеуде шертпе күй деген сөз кездеспейді, мұндай атау У.Бекенов кітаптарынан кейін енген (Шертпе күй шеберлері.)[1].

 • Технические науки, как и другие, разбиты на научные и учебные дисциплины. Один из комплексных учебных дисциплин в технической области является курс «Материаловедение и технология конструкционных материалов», этот курс совместно с другими общетехническими дисциплинами направлен на обеспечение общеинженерной подготовки студентов по направлению «Трудового обучения». Вместе с тем этот курс способствует более глубокому усвоению профилирующих дисциплин, формирующих специальные знания будущих учителей труда, по существу обеспечить их технологической подготовки. Слово «технология», в переводе с греческого языка, означает науки, систематизирующие совокупность приемов и способов обработки сырья, материалов, полуфабрикатов соответствующими орудиями производства в целях получения готовой продукции.

 • ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення. Сучасний період розвитку електронного середовища в освіті, оновлення всіх сфер його впливу на соціальне та духовне життя потребує якісно - нового рівня підходів до проблем впливу мас-медіа технологій в інформаційному просторі, який відповідав би сучасним тенденціям та розвитку Навичок ХХІ століття.