29–30 Квітень, 2015

XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Foreign direct investment (FDI) is increasingly being recognized as an important factor in the economic development of countries. Besides bringing capital, it facilitates the transfer of technology, organizational and managerial practices and skills. More countries are taking series of measures to create a favorable and enabling climate to attract FDI as a policy priority. In addition to reducing the restrictions on the entry of FDI, they are actively liberalizing their FDI regimes.

 • COST ACCOUNTING AND ITS RELATIONSHIP TO COST CALCULATION

    Laura Baituova, Aiganym Muhametkali (Astana, Kazakhstan) |    Завантажити статтю |  Link

  Interpretation of the term 'cost' is a discussion. The main substantive content of cost is that this figure answers the question of how much cost the company production of goods and promote it to the consumer. The most important feature is the cost that it is objective in nature, that is not dependent on this kind of circumstances, as the presence or absence of regulatory documents on its regulation, the desire or the possibility of its calculation of accounting services and other businesses.

 • AUDIT OF TRANSACTIONS WITH CASH

    Baituova Laura, Akerke Askerbek (Astana, Kazakhstan) |    Завантажити статтю |  Link

  All enterprises carrying out production and business activities, enter into relations with other enterprises, organizations, institutions, employees and individuals. These relationships are based on some payments during harvested, production and sales of products, works or services. All calculations to meet the obligations, and claims made through the establishment of banks. Cash transactions between enterprises are limited and strictly regulated (should not exceed 1000 MCI).

 • ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ ТАБЫСТЫҚ ТӘСІЛ АРҚЫЛЫ БАҒАЛАУ

    Лаура Байтуова, Нұржамал Абсадыкова, Жібек Жайлау (Астана, Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Бизнестің негізі болып, оның бөлінбес мәні болып меншікті иеленуден табыс алу болып табылады. Сондықтан меншіктің қандай болсын объектісі нарықтық қатынастың барлық субъектілерін табыс алудың көзі ретінде қызықтырады. Табыс алу – экономика аяларының басым бөлігінде әрекеттің соңғы нәтижесі болып табылады. Сондықтан инвестициялау объектісі ретіндегі бизнестің мәніне ең ұқсасы – табыстық тәсіл. Ол қазақстандық бағалау тәжірибесінде макроэкономикалық факторлардың тұрақтануымен және қазақстандық ұйымдардың әрекетінің тиімділігінің жоғарылауымен байланысты үлкен мәнге ие болуда.

 • ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ САЛЫСТЫРУ ӘДІСІМЕН БАҒАЛАУ

    Лаура Байтуова, Куаныш Раимкулов, Байман Наурызбай (Астана, Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Меншікті бағалауға салыстырмалы тәсілдің ерекшеліктері болып құнның қорытынды шамасының, бір жағынан, ұқсас компанияларға тиесілі акцияларды сатып алу-сатудың нарықтық бағасына, басқа жағынан, нақты жеткен қаржылық нәтижелерге бағытталуы табылады. Бағалаудағы салыстырмалы (нарықтық) тәсілде активтердің құндылғы жеткілікті құрылған қаржылық нарық бар болғанда қаншаға сатылуы мүмкін екендігімен анықталады деп болжанады. Басқаша айтқанда, бағаланатын кәсіпорын құнының ең мүмкін шамасы нарықпен тіркелген ұқсас фирманы сатудың нақты бағасы болуы мүмкін.

 • В розвинутих країнах світу ринкова економіка характеризується домінуванням сфери послуг у структурі національного виробництва. Серед основних видів послуг динамічно розвиваються туристичні послуги – набирає обертів ринок туристичних послуг. За останні роки туристична галузь в Україні почала розвиватися, але політична та фінансова кризи в Україні гальмують її ефективне функціонування. Основною проблемою розвитку туризму в Україні є неефективне та нераціональне використання природних ресурсів, а також відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та її регулювання. Недостатньо розвинена інфраструктура, недосконала система транспортного обслуговування туристів та населення стають на заваді швидкому піднесенню та поширенню туристичного іміджу країни.

 • Переход к рыночной экономике объективно сопровождается постепенным созданием во всех отраслях экономики конкурентной среды, и производство сельскохозяйственной продукции не является исключением. Это обстоятельство, в свою очередь, обуславливает необходимость внесения адекватных изменений в систему и методы управления предприятиями индустрии сельского хозяйства независимо от их размеров и профиля деятельности. В условиях быстрого развития рынка сельскохозяйственной продукции и жесткой конкурентной борьбы, сельхозтоваропроизводители все больше заинтересованы использовать элементы маркетинга в своей хозяйственной деятельности.

 • Постановка проблеми. В умовах становлення ринкових відносин принципи організації бухгалтерського обліку набувають нового значення. Адже саме вони є основою формування обліку та забезпечення його подальшої провідної ролі в діяльності підприємства. У більшості країн із високорозвинутою економікою бухгалтерський облік будується відповідно до встановлених міжнародних стандартів. Облік господарської діяльності на підприємствах у різних країнах з ринковою економікою здійснюється за різними принципами, причому в кожній країні ці принципи формуються історично, що зумовлено специфічними рисами тієї чи іншої країни.

 • У сучасних глобальних умовах господарювання, загострення демографічної кризи в Україні все більшої актуальності набуває питання ефективного функціонування молодіжного ринку праці. Молодь – рушійна сила суспільства. Вона перебуває в центрі соціального, економічного і політичного життя світу. Одним з перспективних напрямків залучення молоді в суспільні процеси країни є забезпечення її робочими місцями. Пошуки першого робочого місця, невідповідність якості отриманих знань з професійними обов'язками, відсутність досвіду роботи, дисбаланс між попитом і пропозицією праці зумовлює зниження рівня економічної активності молоді. Ці та інші проблеми працевлаштування молоді спричиняють зростання рівня безробіття, збільшення частки молодих людей зайнятих у «тіньовій» сфері економіки, зростає від'ємне сальдо трудової міграції, знижується мотивація до праці, змінюється структура ціннісних орієнтацій молодого населення. Тому виникає необхідність у проведенні оцінювання стану, визначення тенденцій розвитку на ринку праці, в розрізі економічної активності молоді.

 • Сучасну ситуацію на ринку освітніх послуг важко назвати задовільною через складну соціально – економічну ситуацію у країні. Однією з головних проблем, що стримує розвиток ринку освітніх послуг є наявність диспропорцій у соціально-економічному розвитку регіонів країни. В останні роки, попит на послуги отримання вищої освіти серед населення зростає, адже молодь розуміє, що чим вище якість кваліфікованого працівника, зростає його конкурентоспроможність на ринку праці. Дослідження функціонування ринку вищої освіти в Україні потребує проведення комплексного статистичного аналізу діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ) у регіональному розрізі.

 • INFORMATION REQUESTS OF FINANCIAL STATEMENT USERS

    Laura Baituova, Karlygash Madibayeva (Astana, Kazakhstan) |    Завантажити статтю |  Link

  Nowadays constantly changing market conditions in the world have a lot of pressure on economic subjects, reducing the allowable time decision-making and response to environmental changes. Business entities are in dire need of credible and reliable sources of information to make timely management, investment and financial decisions. Currently, the main source for this information is the financial statements. There are various interpretations of the financial statements, but the most meaningful definition is that given in the International Financial Reporting Standards (IFRS). In accordance with IAS1 “Presentation of Financial Statements” Financial Statements - statements designed to meet the needs of those users who are unable to obtain statements prepared specifically to meet their particular information needs.[1]

 • Сучасний стан економіки України визначається не інакше як кризовий. Адже падіння національної валюти, неконтрольований ріст цін, різкі стрибки курсів валют, нечітка політика уряду та воєнізований стан в країні – все це викликає нестабільні настрої і обурення в суспільстві. Оскільки, істотним суб’єктом формування і розвитку фінансово-економічних відносин в будь-якій країні, а також регулятором грошового обігу виступає банківська система, то суспільно-економічні коливання передусім позначилися саме на ній. Основним чинником порушення стабільності банків в Україні стали різкі коливання валютних курсів, які призвели до різноманітних спекуляцій на валютному ринку, неповернення позик, значного скорочення депозитних портфелів як в іноземній, так і в національній валюті. В результаті фінансово-економічної кризи 2014-2015 рр. велика кількість банківських установ припинили свою діяльність.

 • В настоящее время, государственном секторе экономики Республики Казахстан осуществляется реформирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для общественного сектора, разработанные Советом по международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора и Международной федерации бухгалтеров, с целью усиления прозрачности и последовательности финансовой отчетности.

 • Постановка проблеми. У країнах Західної Європи та США субурбанізація розвивалась в діалектичній єдності зі зростанням добробуту, прогресивних технологічних зрушень, сприятливої урядової політики заохочення збільшення приміських територій, що дозволило не тільки вирішити ряд важливих соціальних завдань, а й підвищити ефективність розвитку в прилеглих зонах промисловості, сільського господарства, будівництва, сфери послуг тощо. В Україні, для якої притаманний високий рівень урбанізованості старопромислових регіонів [3], практично не використовуються можливості подолання багатьох гострих проблем соціально - економічного характеру, які відкриває субурбанізація. Освоєння приміських територій ускладнюється відсутністю цілісної системи стратегічного планування, яка б враховувала специфіку їх ресурсного забезпечення, базисних соціальних умов тощо. Особливої актуальності при цьому набуває аналіз показників життєвого рівня населення, котрі виступають детермінантами соціального розвитку приміських територій за численними каналами впливу.

 • На сучасному етапі, в умовах трансформації економіки, серед основних проблем України, що потребують вирішення, важливе місце посідає завдання формування ефективної банківської системи. На етапі переходу України до ринкової економіки проблеми банківського сектору стають особливо актуальними, адже від їх вирішення значною мірою залежить не тільки успішна діяльність підприємства чи окремої галузі, але й прискорення розвитку економіки країни вцілому. Проблематика сучасного стану банківської системи України зокрема досліджується такими вченими та науковцями: О.І. Кірєєв, Ю.С. Тисячна, О.Д. Ладюк, О.В. Тарасова, М.Б Колісник, В.Д. Базилевич, Ю.В. Кій, В.М. Гейця, А.А. Гриценко, О.В. Дзюблюк та інші.

 • Республика банк тизими фаолиятига тўғри баҳо беришда банкларда бухгалтерия ишларини тўғри ташкил этиш ва бухгалтерия ҳисобини аниқ юритиш катта аҳамиятга эга. Бухгалтерия ҳисобини юритиш ишларини тўғри ташкил қилишда бухгалтерия ҳисобини тартибга солувчи қонун ҳужжатлари талабларига риоя этиш талаб этилади. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунининг 5-моддасида банкларнинг бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи Марказий банк томонидан тартибга солиниши белгилаб берилган. Шунга кўра, Марказий банк томонидан тижорат банкларида бухгалтерия ишларини амалга оширишни таъминлайдиган меъёрий хужжатлар ишлаб чиқилади ва такомиллаштириб борилади.

 • ПОСТКРИЗИСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

    Шавкат Сунакбаев (МКТУ, Туркестан, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Экономика любой страны мира переживает различные стадии своего развития. Бурный экономический рост может сменяться периодами относительно невысоких темпов, нарастанием ограничений экономического развития и, наконец, стагнацией и спадом. При этом способность противостоять негативным тенденциям экономического развития является одним из ключевых индикаторов качества экономической политики в стране. Однако если экономический спад является результатом глобального кризиса, возможности отдельно взятой страны при условии ее достаточно тесных взаимосвязей в мировой системе в значительной степени сужаются. В этом случае следует говорить о возможно более полном использовании стратегических резервов для минимизации негативных последствий кризиса и стимулировании экономики в фазе восстановления с целью максимально быстрого преодоления основных социально-экономических последствий кризиса. Важно учитывать, что реализация мер экономической политики в фазе восстановления может дать более значимые результаты.

 • Вопросы повышения конкурентоспособности национальных экономик являются актуальными для каждой из стран мирового хозяйства. Особенно остро они развиваются в условиях глобализации и основываются на защите национальных интересов. Эффективность экономики выражается, прежде всего, в динамике ВВП и производительности труда, конкурентоспособности производимых товаров и услуг, повышении душевого дохода и общего улучшения качества жизни. Анализ мировой экономики по этим показателям дает довольно смешанную картину и не позволяет выделить критерии, которые бы позволяли экономику той или иной страны считать эффективной. Так, по уровню душевого дохода ВВП пальма первенства принадлежит нефтедобывающим странам Ближнего Востока, по темпам роста ВВП лидирует Китай, по уровню охраны окружающей среды - Финляндия и Япония, по темпам роста производительности труда лидируют США. Если рассматривать страны ЕС, то они обладают целым рядом преимуществ перед другими странами, которые могут способствовать превращению их в наиболее развитые и конкурентоспособные страны мира. К этим преимуществам относятся – относительно компактное проживание населения на территории страны, имеющего высокий уровень жизни, наличие современной инфраструктуры, высокий уровень развития науки и техники, технологий и культуры.

 • В процесі розгляду бюджету як певного процесу вкладання коштів до доходної частини, що дає змогу отримувати дохід, слід відносити і витрати, тобто видатки, що сприяють майбутньому збільшенню доходу. Диверсифікація фінансових ризиків полягає у зменшені рівня витрат, а саме в знижинні фінансових ризиків. Метод ризик-менеджменту використовується лише для уникнення негативних наслідків несистематичних (специфічних) ризиків, які залежать від самого підприємства. Незалежно від того, який ризик мінімізується за допомогою диверсифікації, принцип ризик-менеджменту єдиний – максимально розподілити фінансові потоки між різноманітними активами для того, щоб уникнути значних фінансових втрат у випадку, коли окремі активи стають збитковими під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів.

 • INTERNATIONAL RISKS

    Madina Asrarova ( Tashkent, Uzbekistan) |    Завантажити статтю |  Link

  In today’s modern and globalized market, the competition in business is growing rapidly. In order to become more successful and achieve goals in business, the companies are required to make huge risks and decisions. Expansion of business abroad is a big risk and takes time and requires careful planning but it is worth taking since it can expand sales and production volume and assists to make your product worldwide brand.

 • THE ISSUE OF UNEMPLOYMENT IN RUSSSIA MUST BE SETTLED

    Feruza Asrarova, Dilnoza O’ktamova (Tashkent Technology University) |    Завантажити статтю |  Link

  Unemployment rate is one of the main characteristics that describes the economy of a country or a region. In general, it is almost always true that the higher the unemployment rate, the worse the economy situation is. Actually, nearly six million fewer people are employed today than just four years ago.  It is advisible to create about 200,000 jobs per month for nearly three straight years to get the employment level up to the 2007 level.

 • Ma’lumki, mustaqillik yillarida O’zbekiston bank tizimida tub isloxotlar amalga oshirildi va Respublika bank tizimi jahon andozalari darajasidagi istiqbolli va zamonaviy banklarga aylantirildi. Zotan, butun O’zbekiston bank tizimi mamlakatimiz iqtisodiyotining gullab yashnashi, fuqarolarimizning farovon hayot kechirishi uchun qurdatli vosita bo’lib xizmat qilmoqda.

 • IMPORTANCE OF DEPOSITS IN BANKING SYSTEM

    Ilxomjon Ibroximov, Akmal Rahimov ( Tashkent, Uzbekistan) |    Завантажити статтю |  Link

  Today banks play a great role in the financial system of a country. So, there has been created a strong bank financial system that to serve in market economy in a developing countries. The banking system in an economy is analogous to the heart in the human body structure and the capital it provides can be likened to blood that circulates in it.

 • РОСТ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

    Ильхомжон Абдурасулов (Ташкент Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Банк -живой организм, который состоит из отдельных работников, свойства и качества которых, как казалось бы, должны суммироваться в некий общий результат. Однако результат деятельности банка на самом деле - это далеко не сумма свойств и качества его работников. Социальная система, вбирая в себя элементы, приобретает и новые свойства, возникающие в процессе взаимодействия его элементов. А эти свойства могут быть направлены и не на пользу банку, хотя никто из работников в отдельности или его руководителей зла своему банку не желает.

 • БАНК- ОПОРА ЭКОНОМИКИ

    Ильхомжон Абдурасулов, Абдукодир Косимов (Ташкент Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  В настоящее время в развитии экономики Узбекистана малый бизнес играет важную роль. Формирование малых рыночных структур во всех без исключения отраслях и сферах экономики страны отвечает мирохозяйственным тенденциям экономических процессов, так как во всех странах мира в сфере малого бизнеса действует очень большое число небольших предприятий самого разнообразного профиля практически во всех отраслях. В настоящее время в экономике Узбекистана одновременно функционируют крупные и малые предприятия, а также осуществляется деятельность, базирующаяся на личном и семейном труде.

 • Основными отраслями экономики, которые связывают национальную экономику с мировой, являются топливно-энергетический комплекс и финансовый сектор. С целью ухода от «сырьевой зависимости» в условиях модернизации экономики необходим переход на инновационный путь развития. Необходимость инновационного развития в Узбекистане особенно очевидна на фоне ключевых вызовов, которые стоят сегодня перед национальной экономикой. Внедрение инновации и модернизация производства является одним из основных способов решения экономических, социальных и экологических проблем. Он представляет собой интенсивный путь развития, ускоряет темпы роста экономики в целом.

 • TAXATION OF PRIVATE ENTERPRISE AND REFORMS OF UZBEKISTAN

    D. Absataorova (Tashkent Government Economy University) |    Завантажити статтю |  Link

  This article describes the improvement of the taxation of business by providing benefits and preferences in Uzbekistan. the development of private enterprise, the results of the reforms aimed at improving the regulatory framework, strengthening priority and guarantees the inviolability of private property have been analyzed.

 • Вопросы пенсионного обеспечения являются важнейшими вопросами в области социально-экономической политики любого государства. Согласование различных интересов нетрудоспособных членов общества с остальной его частью, которая непосредственно создает материальные блага, выражает пенсионное обеспечение.

 • В час, коли інформаційний простір переповнений рекламними повідомленнями, що призвело до зниження рівня споживання рекламного продукту, на допомогу приходить такий інструмент реклами як інтернет-реклама. Це відносно новий напрямок реклами, який виник лише на початку 1990-х років. Технологічні можливості глобальної мережі відкривають широкі можливості для просування рекламної продукції різних сфер виробництва, тому актуальним буде дослідити особливості типів та видів інтернет-реклами, що тільки починають запроваджуватися в Україні.

 • В настоящее время одним из основных факторов успешной банковской деятельности выступает политика постоянных нововведений. Именно научно-технический прогресс, признанный во всём мире в качестве важнейшего фактора экономического развития, всё чаще сейчас связывается с понятием инновационного процесса. Процессы глобализации экономики, усиление конкуренции во всех сферах общественной деятельности, активное применение новейших информационных технологий побуждают коммерческие банки изменять подходы к организации своей деятельности, активно проводить внутриорганизационные инновационные изменения, которые можно рассматривать в качестве основной движущей силы развития организации.

 • В странах Центральной Азии процесс перехода к рыночным отношениям сопровождалось со становлением национальной государственности. Как свидетельствует международная практика, такой переход всегда сопряжен со значительными трудностями и дополнительными издержками. Каждое из государств центральноазиатского региона с самого начала суверенного развития стояло перед выбором своего собственного пути. И этот выбор стал решающим фактором расхождения реформационных процессов, разнонаправленности геополитических и экономических процессов государств региона. Этот выбор придал трансформационным процессам национальную экономичность.

 • В течение нескольких лет кризисные явления в мировой экономике заставляют правительства и международные организации делать всё, чтобы положить этому конец. А кризис все не стихает, оборачиваясь новыми и новыми проблемами для экономик различных государств. Учитывая важную роль бюджетной политики, во многих странах все более остро встает задача повышения эффективности бюджетных расходов и их ориентации на достижение социально-экономических результатов.

 • На рубеже тысячелетий туризм превратился в глубокое социально-экономическое и политическое явление, в значительной мере влияющее на ми­ровое устройство и политику ряда государств и регионов мира. Для 38 % госу­дарств туризм - главный источник дохода, а для 83 % стран туризм является одним из пяти основных источников дохода.

 • Дунё ҳам жамиятни ўз бошидан мураккаб даврни кечирмоқда. 2008 йилдан бошлаб юз берган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозни салбий оқибатлари ҳалигача сақланиб қолмоқда. Лекин Ўзбекистон шундай оғир даврда ҳам иқтисодиётни юқори суръатларда ўсишига эришмоқда. Бунга, 2012 йил якунлари мисол бўлади, бу даврда мамлакатимиз ялпи ички махсулоти 8,2 фоизга, саноат ишлаб чиқариш ҳажми 7,7 фоизга, қишлоқ хўжалиги 7 фоизга, чакана савдо айланмаси хажми 13,9 фоизга ошди. Экспорт ҳажми сезиларли равишда, яни 11,6 фоизга ўсди, экспорт қилинаётган маҳсулотлар таркиби ва сифати яҳшиланиб бормоқда. Бунинг натижасида ҳомашё бўлмаган тайёр товарларнинг улуши 70%дан зиёдни ташкил этмоқда. Ташқи савдо айланмасидаги ижобий салъдо 1 миллиард 120 миллион доллардан ошди.

 • Bugungi kunda, mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta’minlash ushbu davlatda olib borilayotgan ijtimoiy siyosat va unda amalga oshirilayotgan islohotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakat taraqqiyotini belgilab beruvchi iqtisodiy ko’rsatkichlarning yuqori bo’lishini ta’minlashda eng avvalo iqtisodiyotning real sektorlari, bank-moliya tizimi, sanoat, ichlab chiqarishning raqobatbardoshligi, xizmat ko’rsatish, qishloq xo’jaligi va boshqa yetakchi tarmoqlarni jadal sur’atlarda rivojlantirish muhim asos bo’lib xizmat qiladi.

 • Широкое использование системного подхода в управлении хозяйствующим субъектом требует четкости в определении самого понятия «система», однако до настоящего времени не сложилось однозначного его определения, что объясняется сложностью и многоплановостью содержания данной категории. Никакая система не может существовать изолированно без потоков обмена с системой более высокого порядка, которая по отношению к данной системе выступает внешней средой. Это означает, что не может быть полного и непротиворечивого описания поведения системы, так как ее состояние всегда зависит от состояния другой системы, включающей ее как составную часть, поэтому, рассматривая любую систему, следует иметь в виду, что границы ее условны, как условна и ее автономия.

 • В экономической литературе существует множество различных точек зрения на определение содержания финансового анализа деятельности предприятия. Во-первых, выделяют разные задачи проведения финансового анализа. Во-вторых, делается акцент на характере использования финансовых ресурсов, возможном поиске наиболее рациональных и целесообразных вариантов решаемых предприятием задач в хозяйственной деятельности. В-третьих, за главное в определении содержания финансового анализа берется выяснения текущего состояния использования финансовых ресурсов предприятием. В-четвертых, весьма большое внимание уделяется различным приемам и методам проведения самого анализа, подразумевающий не только их реализацию, но и значимость.

 • This article describes the improvement of the mechanism of taxation of business by increasing economic activity of subjects, creating favorable conditions in the sphere of taxation, benefits and incentives, improvement, reduction and simplification of the order to report to the tax authorities. And also it is offered a number of measures for the further development of activity of subjects of small-scale business and private enterprise and ensuring stable economic growth by increasing the economic activity of the population.

 • Від розвитку економіки та бізнесу сьогодні залежить економічна могутність держави, соціально-політична стабільність, спроможність виконання державною соціальних гарантій, що закріплені в Конституції України. В свою чергу, одним із основних напрямів розв’язання цієї ситуації є розширення та зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків з іншими країнами.

 • Коренные экономические преобразования, которые происходят в Республике Узбекистан, глубоко изменяют экономическую жизнь общества. Этот процесс, естественно, касается малого бизнеса, ибо именно ма­лые предприятия должны занять все более весомую роль в развитии национальной экономики и обеспечении ее стабильности.

 • Превращение государства в мощный субъект экономической деятельности является одной из важнейших сущностных характеристик современной системы мирохозяйствования. Поэтому, в условиях, когда страна происходят многотрудные процессы трансформации всех сфер жизнедеятельности общества, особый интерес приобретает использование теории и практики других стран в области государственного регулирования социально-экономического развития регионов. В таких условиях большое внимание заслуживает зарубежный опыт воздействия государственных органов власти на формирование финансовой базы регионов.

 • Современные представления о глобальной финансовой экономике как об эволюционирующей системе приводят ученых, практиков и исследователей в условиях посткризисной экономики к пониманию того, что зависимость от предшествующей траектории развития является важным фактором, определяющим вектор антикризисного регулирования локальных экономических систем и финансовых институтов.