29–30 Квітень, 2015

XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ПОЛУЧЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДЬФОСФОРНЫХ ПЛЕНОК

      Шайзада Кошкарбаева, Малик Сатаев, Фариза Омирова (Шымкент, Казахстан)  |    Завантажити статтю |  Link

    Авторами [1] была разработана технология нанесения токопроводящих пленок фосфида меди на диэлектрические материалы, с целью получения основы для дальнейшей металлизации. Данная технология основана на использовании в качестве восстановителя фосфина, который может восстанавливать соединения меди до фосфида. 6 CuSO4+3PH3+3H2O→2Cu3P+6H2SO4+H3PO3 Получаемый при этом фосфид меди относится к металлоподобным фосфидам и хорошо проводит электрический ток. Такие пленки фосфида меди на поверхностях различных материалов можно получать в виде узорчатых декоративных покрытий. Для этого, полученный после окунания в раствор сульфата меди, поверхностный слой необходимо подвергнуть сушке при определенных режимах. Во время такой сушки, по мере удаления влаги, сульфат меди выкристаллизовывается образуя плоское декоративное покрытие. При этом данное декоративное покрытие имеет форму пластинчатых и ветвистых узоров. Кристаллические узоры сульфата меди непрочны, но после обработки фосфином, не изменяя своей формы, переходят в прочный фосфид меди.

  • На сьогодні на ринку стоїть проблема проектування спортивної форми, яка б відповідала як вимогам, які до неї висуваються (споживчим, техніко – економічним), так і ціновій категорії купівельної спроможності конкретних типів споживачів. Об’єктивні труднощі створення спортивного одягу зумовлені його потребою виконувати одночасно декілька функцій, забезпечення яких нерідко носить суперечливий, або навіть взаємовиключаючий характер. Незаповненість українського ринку спортивною формою українського виробництва робить дану розробку доцільною та актуальною, оскільки передбачає пошук шляхів інтенсифікації процесу виготовлення якісної форми. Головна ж мета спортивної форми – забезпечення досягнення спортивних результатів.

  • Суперконденсатори представляють інтерес для зберігання енергії в гібридних електричних пристроях, що живляться від акумуляторів у зв'язку з їх високою питомою потужністю, відмінною оборотністю і великим циклічним життям в порівнянні з батареями. Дослідження в цій галузі спрямовані на розвиток матеріалів електродів, морфології поруватої поверхні і оптимізації деяких параметрів. Світовий ринок по перспективам використання суперконденсаторів можна умовно розділити на три основних сегмента: застосування на транспорті, в індустрії та електроніці [1].