30 апреля, 2020

ХХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Значуще місце серед гуманітарних наук, зокрема, у філософії й психології, відводиться проблемі саморегуляції особистості. Філософський аспект саморегуляції пов'язаний з питаннями людської свободи, психологічний – співвідноситься з активністю особистості.

  • На сучасному етапі євроінтеграції України активізується процес впровадження європейських цінностей у всі сфери життєдіяльності людей. Задається тон спрямованості соціальних інститутів на формування особистості як активного, конкурентоздатного громадянина, що успішно здійснює саморегуляцію своєї життєдіяльності в різних соціально - економічних умовах. Тому викликом часу стає розробка ефективних інноваційних технологій, конструювання власного соціального простору, побудова стратегій самоздійснення засобами суб’єктного управління та проектування кожною особистістю свого життєвого шляху.

  • Реклама як метод впливу на людей з метою зміни їхньої поведінки з самого початку передбачає психологічний вплив. Більш того, сучасна реклама тому й дієва, що ґрунтується на ключових аспектах психології. Реклама з одного боку, доводить до споживача відомості, необхідні для купівлі та використання товарів. З іншого боку, поєднуючи свою інформативність з переконливістю і навіюванням, робить на людину емоційно-психічний вплив. Мета досягається тим успішніше, чим повніше враховує автор реклами психологічні особливості своїх адресатів.