30 апреля, 2020

ХХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Сьогодні конкурентною перевагою людини є знання, і в умовах підвищення конкуренції і світової кризи, пов’язаною з пандемією, роль цих знань підвищується. Все більше ми говоримо про економіку знань і необхідність змін у підходах до визначення сутності освітнього процесу.

 • У більшості компаній співробітники виконують «другу» роботу, яка не приносить користі ні їм, ні організації. Більшість людей витрачають час і сили, щоб приховати свої недоліки, штучно створювати гарне враження на інших, щоб показати свої найкращі якості. Ці проблеми значно ускладнюють можливість робітників використовувати весь свій потенціал[1].Цебагато в чомупов'язано з відсутністючіткоокресленого шляху розвитку в організації, як психологічного, так і професійного. Правильно збудованістежки кар'єри не тількидозволяютьпозбутисяперерахованихвищенегативнихпроявівлюдськоїдіяльності, а й провокуютьпроявпозитивних.Згідно з дослідженнями, успішнапобудова стежоккар'єри в організації, дозволяє досягти наступних виників.

 • Постановка проблеми. В умовах стрімкого розвитку економіки та діджталізації організації змушені оперативно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі. Це зумовлює пошук нових форм організації робочого процесу задля збереження конкурентних позицій. З метою підвищення мобільності підприємства дедалі частіше запроваджують гнучкий графік роботи. Особливо гостро постала ця проблема в умовах світового карантину, де компанії переходять на дистанційну організацію робочого процесу.

 • Сучасні процеси економічної глобалізації та інтеграції, кризові явища у світовій фінансово-банківській сфері, що спостерігаються упродовж останніх десятиліть, а від сьогодні й прогнозоване падіння світової економіки на тлі пандемії коронавірусу, ставлять виклик перед національною банківською системою, актуалізують питання стабільності банківського сектору, який є основою для ефективного функціонування національної фінансової системи. Ключова роль в цій ситуації відводиться державним банкам, які виступають «агентами держави», що покликані забезпечити безперебійне функціонування національної економіки за будь-яких умов для виконання зобов’язань, взятих на себе державою.

 • Акціонерні товариства є найбільш ефективною формою організації підприємницької діяльності. Згідно з Законом України „Про акціонерні товариства ” акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій (ст. 5) [1]. З даними Державної служби статистики України на перше березня 2020 року налічувалося 6745 акціонерних товариств, в тому числі 1388 публічних акціонерних товариств і 5357 приватних акціонерних товариств.

 • МСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

    Мария Младенова (Минск, Беларусь) |    Скачать статью |  Link

  Проблемам, связанным с применением на практике Международных стандартов аудита в Республике Беларусь в разные периоды со стороны авторов, уделялось и продолжает уделяться значительное внимание [1, с. 47]. Деятельность аудиторских организаций, как и любая другая деятельность, базируется на этических и технических стандартах. В аудиторской деятельности стандарты позволяют установить минимальный уровень качества деятельности, которого ожидают от аудитора проверяемые субъекты, что может обеспечить определённые гарантии результатов проверки. Стандарты подвергаются изменениям, так как зависят от экономической ситуации.

 • У світовому та європейському просторі рейтингові системи оцінки діяльності банків набули широкого розповсюдження та застосування у різних сферах економічно-соціальної діяльності. Діагностика фінансового стану банків на основі рейтингів є невід’ємним складником моніторингу ринків банківських послуг.

 • Як показує позитивний закордонний досвід, необхідно розробити принципи регулювання ринку криптовалюта в Україні. Це повинно ґрунтуватися, з одного боку, на дотриманні вимог FATF щодо боротьби з фінансуванням тероризму, забезпечення кібербезпеки та податкових надходжень до бюджету, а з іншого боку – дотриманні вимог захисту прав споживачів фінансових послуг. Для цього необхідно встановити вимоги для ідентифікації учасників криптовалютних транзакцій і ліцензування діяльності криптовалютних обмінів. Це обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

 • ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГУ

    Наталія Романченко, Юлія Марцинковська (Київ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  На європейському просторі відбувається реалізація стратегії«Єдиного цифрового ринку», головними задачами якої є посилення захисту споживачів, усунення бар'єрів транскордонної активності шляхом спрощення правил транскордонної електронної комерції, підвищення довіри до онлайн-платформ, а також розвиток бізнес-середовища на глобальному рівні. Європейські експерти прогнозують отримання за рахунок реалізації стратегії додатково415 млрд євро щорічно та збільшення робочих місць. Європейський ринок активно адаптує європейське суспільство до нових умов ведення міжнародного бізнесу.

 • Актуальність теми. На розвиток бізнесу та суспільства впливає чимало чинників: від демографічних і соціальних змін, до змін в розстановці сил в глобальній економіці. Водночас лише один чинник – технологічний прорив – здійснює непропорційно сильний вплив на сектори економіки і, в першу чергу, на сектор фінансових послуг.

 • Нестабільний економічний стан, в якому сьогодні знаходиться більшість підприємств, особливо гостро поставив проблему вдосконалення управління комунікаціями підприємства, оскільки ефективні комунікації на практиці є необхідною умовою досягнення цілей, що стоять перед підприємством. Часто внаслідок недосконалої системи комунікацій суттєво знижується ефективність управління та діяльності підприємства. Наразі це питання є дуже актуальним, оскільки впливає на перспективи виходу підприємства з кризи. В той же час, комунікації являють собою одне з дискусійних питань в сфері менеджменту. Використання комунікацій як інструмента впливу на внутрішнє та зовнішнє середовища підприємства є одним із засобів удосконалення механізмів управління підприємством, які забезпечують його ефективне функціонування в умовах ринкової економіки. Проте сприйняття комунікаційної політики як допоміжної діяльності, ототожнення її лише з просуванням продукції, відособлене застосування комунікаційних інструментів і т. д. призводять до зниження сприйняття маркетингових комунікацій, ускладнення їхньої інтеграції в систему управління підприємством і, як наслідок, його неефективної діяльності. При цьому якість обміну інформацією всередині підприємства може прямо вплинути на формулювання цілей організації та ступінь їх реалізації. Відповідно без наявності єдиного підходу до управління комплексом комунікацій підприємства неможливе його ефективне функціонування в сучасних умовах ринку, які характеризуються високим рівнем конкуренції, швидкими темпами розвитку та швидкими змінами (подекуди кардинальними) його структури та факторів впливу.

 • Постановка проблеми. Важливим аспектом кадрової політики є розробка та використання сучасних ефективних інструментів залучення, а в подальшому й утримання персоналу. Оскільки компанії намагаються найняти та зберігати найкращі таланти, ESOP став привабливим способом досягнення цих цілей. Адже, залучення працівників до результатів роботи підприємств буде стимулювати людей займатися бізнесом і ефективніше виконувати свою роботу.

 • Поведінкова економічна теорія, починаючи із середини ХХ ст., стала одним із ключових дослідницьких підходів. Вона включає сукупність теорій, що описують процес прийняття економічних рішень, зокрема, суб’єктами ринку праці (роботодавцями, працівниками, безробітними, непрацюючими, самозайнятими, зайнятими у домашньому господарстві). У сучасних умовах в економічній теорії з’явились нові аспекти у системності дослідження економічних процесів і явищ, принципів економічної поведінки. Такі особливості зумовлені тим, що існуючі поведінкові моделі суб’єктів ринку праці орієнтуються не лише на прагматичні розрахунки та норми раціональної поведінки, а й на психологічні, ментальні, групові характеристики прийняття економічних рішень, які можуть суттєво впливати на результати їх досягнення.

 • Интернет-маркетинг предполагает использование интерактивных виртуальных пространств для продвижения и продажи товаров и услуг. Фактически, новые синхронные интернет-коммуникационные технологии способствовали реструктуризации основных секторов экономики, включая маркетинг. Будучи экономически эффективным, гибким и быстрым и наслаждаясь беспрецедентным глобальным охватом, интернет-маркетинг привел к разным успехам в бизнесе.