30 апреля, 2020

ХХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • The main goal of the educational process is the full disclosure of the abilities, capabilities of the individual, his creative potential. It gives person opportunity to rely on their own mind and strength in daily life. Therefore, today the priority of mathematical education is to develop students' thinking to such a level that would help them to use the acquired knowledge, to obtain further education, to possess knowledge independently, to generalize and organize them, to solve life's problems.

 • В умовах високих темпів науково-технічного прогресу сучасного інформаційного суспільства, актуальною задачею реформування системи освіти України є приведення її до відповідності вимогам світових стандартів на підґрунті широкого застосування інформаційних технологій (ІТ). Але нові економічні та соціальні реалії суспільства вимагають від педагогів усіх ланок опановувати новими формами освіти, що дозволяють вести навчання дистанційно.

 • СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

    Маргарита Брус, Сергей Загребельный (Краматорск, Украина) |    Скачать статью |  Link

  Тестирование является одним из мощных инструментов контроля знаний студентов. На кафедре «Информатики и инженерной графики» Донбасской государственной машиностроительной академии разработаны экзаменационные тесты по дисциплинам кафедры. Экзаменационный тест не призван заменить собой экзамен полностью, он лишь дополняет стандартные формы контроля. Результаты тестирования дают четкое представление об уровне знаний студентов, что позволяет сократить вторую, устную часть экзамена. Объективность и простота обработки результатов являются главными плюсами тестового контроля. Проверка тестовых заданий на пригодность к использованию не требует привлечения каких-либо специализированных математических программных продуктов и может быть осуществлена с помощью программы Miсrosoft Excel. При разработке тестов были учтены следующие принципы. Во-первых, содержание тестовых заданий должно полностью охватывать основные темы учебных курсов и соответствовать рабочим программам. Во-вторых, содержание теста должно соответствовать целям тестирования.

 • Нові виклики сьогодення вимагають виконання завдань реформування української освіти щодо гуманізації освітнього процесу, що в свою чергу визначає ключові пріоритети виховання – залучення молодої особи до засвоєння набутих людством цінностей;утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості; впровадження сучасної методики виховного процесу для реалізації людино творчої функції. За таких умов висуваються особливі вимоги до створення освітнього середовища – забезпечення об’єктивних зовнішніх умов, соціальних об’єктів, ефективності виховного процесу, необхідних для успішного функціонування освіти. Виховний процес – це система умов і впливів становлення особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні.

 • На сучасному етапі життя невід’ємною складовою професійної підготовки фахівців різного профілю є вивчення іноземної мови, що є запорукою майбутньої вдалої кар’єри студентів. Для досягнення високого рівня іноземної мови викладачеві важливо знати новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, потреб, інтересів студентів тощо. Раціональне та вмотивоване використання методів навчання на заняттях іноземної мови вимагає креативного підходу з боку викладача, адже «педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога».

 • Інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.

 • Актуальність теми дослідження зумовлена ​​економічними і соціокультурними змінами в суспільстві, які вплинули на підготовку кадрів для початкових класів у педагогічному коледжі. Наразі є велика потреба в якісній підготовці педагога, що допускає пов'язувати фундаментальність професійних базових знань з інноваційністю мислення і практико-орієнтованим, дослідницьким підходом до рішення визначених освітніх проблем.

 • Реформування системи освіти передбачає здійснення державної політики у сфері освіти України з урахуванням напрямів розвитку освіти світового співтовариства та країн Європейського Союзу і спрямоване на посилення розвитку наукового напрямку у навчальній діяльності, що сприятиме суб’єктів навчання компетентностей дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності, необхідних на різних рівнях освіти. Перехід до інноваційної освіти європейського рівня передбачає підготовку фахівців нової генерації, здатних до сучасних умов соціальної мобільності, засвоєння передових технологій.

 • ГАРМОНИЯ ГЕНИЕВ

    Кундызай Жексенбай (Тараз, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Гармония... Она во всем. В природе. В музыке. В возвышенных порывах и в благородных страстях. В людских сердцах. В человеческой речи. Существует гармония духа. Гармония таланта. Единство разноязычия. И об этом пойдет речь. Три гения мировой литературы... Каждый из них выразил в своих произведениях самое главное из того, чем жили люди их времени. Абай Кунанбаев – поэт-просветитель, великий мыслитель, философ, композитор, родоначальник новой письменной казахской литературы, гордость казахского народа.

 • Проблема професійної компетентності викладачів останнім часом багато обговорюється, досліджується науковцями та знаходить своє місце в сучасній системі вищої освіти. Це говорить про те, що професійна компетентність відіграє провідну роль у викладацькій діяльності. Організація освітнього процесу, спрямованого на формування гармонійної особистості, застосування особистісно-орієнтованого підходу до підготовки майбутніх фахівців-криміналістів, створення позитивної мотиваційної настанови на професійну мобільність, наближення процесу підготовки студентів до практичної діяльності, використання імітаційних форм навчання із застосуванням інформаційних технологій, поглиблення змісту практичного навчання, застосування дидактичного матеріалу для формування професійних умінь студентів повинні відповідати вимогам, що висуваються до них як майбутніх криміналістів.

 • ВРАХУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ В ПРОЦЕСІ ОЦІНКИ СТУДЕНТОМ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ЗВО

    Ярослава Коробейникова, Мар’яна Пронюк (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  В контексті реформування вищої школи України, студенти розглядаються як повноцінні учасники та стейкхолдери освітнього процесу. Зараз їх думка є важливою при прийнятті рішень у галузі організації та змісту навчального процесу. Проте, тільки мотивовані до навчання студенти здатні адекватно оцінити навчальний процес та його організацію у ЗВО.

 • На сьогодні перед закладами вищої освіти, що готують фахівців соціальної сфери, постає важливе питання – впровадження практико-орієнтованого навчання. Звісно, у підготовці соціальних працівників простежується розрив між теорією та практикою. Проте, таких недоліків позбавлена система дуальної освіти, яка поєднує в навчальному процеси і теоретичну, і практичну підготовку.

 • ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

    Лідія Маркіна, Вікторія Онищенко (Дніпро, Україна) |    Скачать статью |  Link

  У сучасному суспільстві дистанційне навчання відображає нові трансформації в сфері освіти. За останні роки у європейських та вітчизняних закладах вищої освіти дистанційне навчання розглядається як перспективна, синтетична, гуманістична та інтегральна форма отримання освіти. Відповідності до Закону України «Про вищу освіту» дистанційне навчання є формою навчання.

 • Дистанційне навчання – це нова необхідність сучасної освіти, модернізації якої вимагає демократичне суспільство та швидка зміна інформаційних технологій. 25 жовтня 2018 року Міністерство освіти і науки України винесло на громадське обговорення проєкт положення про інституційну форму здобутя освіти. Згідно з цим документом, навчальні заклади зможуть створювати класи, які будуть навчатися за очною (денною чи вечірньою), заочною, дистанційною та мережевою формами. Дистанційна освіта — це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час.

 • Сучасний світ швидко змінюється сьогодні, інформаційні технології є невід’ємною частиною людства, вони значною мірою визначають його подальший економічний, політичний та суспільний розвиток. Сучасне суспільство постійно стикається з різними проблемами, зокрема зараз ми зіткнулись з хворобою COVID-19. У цих майже революційних подіях,трансформаційних змін вимагають майже всі процеси, зокрема й освітній процес. Як виявилось, традиційна вітчизняна система навчання, вже не в змозі задовольнити попит населення в освітніх послугах. Молодь хоче отримувати якісну освіту, але на жаль,не всі заклади вищої освіти, а також науково-викладацький склад готові працювати за новим форматом взаємовідносин. Якісне викладання дисциплін зараз не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп'ютерні технології та мережа Internet.

 • В настоящий период развития Республики Казахстан, на фоне изменений, происходящих в культуре и образовании нашей страны, важное значение приобретает вопрос целостного и всестороннего обучения и воспитания интеллектуальных, всесторонне развитых и творческих личностей, способных к самореализации и самостоятельному решению проблем, возникающих перед ними, с применением новых подходов и нестандартных решений, умению претворять их в жизнь. Все это в полной мере относится и к хореографическому образованию, к процессу воспитания педагогов-хореографов. Однако, хотя в настоящее время сам процесс обучения студентов по данной специальности уже давно отлажен, и основан на научно подтверждённых и апробированных методиках, современное развитие общества требует внедрения в систему обучения в Высшей Школе новых методов и технологий.

 • Важливим елементом вокального слуху є вокально-тілесна схема. Її склад обгрунтував у 1952 році Р. Юссон, а назву за аналогією з терміном тілесна схема, який означає уявлення людини про власне тіло за допомогою різноманітних відчуттів, запропонував у 1955 році А. Сулерак. Таким чином, вокально-тілесна схема – це комплекс відчуттів різного походження (вібраційних, м’язових, барорецептивних), які забезпечують уявлення співака щодо процесу голосоутворення. Як показали дослідження Ж. Лерміта, Ж. Морана, А. Сулерака, Р. Юссона (Франція), М. Микиши, В. Триноса, Ю. Юцевича (Україна), Л. Дмитрієва, В. Морозова, Є. Рудакова (Росія) та інших, поєднані з вивченням досвіду майстрів вокального мистецтва та педагогів-вокалістів, вокально-тілесну схему – своєрідну «клавіатуру» фонаційних відчуттів – утворюють дев’ять зон усвідомленої чутливості, з яких різними шляхами до центральної нервової системи надходять сигнали. Розташування цих зон показано на рис. 1.

 • Мета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, само реалізуватися, само розвиватися і самостійно приймати правильні, морально – відповідальні рішення в умовах мінливого світу. Поняття компетентності передбачає сукупність фізичних та інтелектуальних якостей людини і властивостей, необхідних людині для самостійного й ефективного виходу з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній взаємодії з іншими.

 • Сьогодні в України вища юридична освіта є необхідною складовою частиною професії майбутнього фахівця закладу вищої освіти МВС України. Система галузевої освіти створюється відповідно до вимог і стандартів МВС України, визначених законодавством України та враховує особливості діяльності МВС, а також забезпечує підготовку майбутніх правознавців. Зміни, що спричиняють потребу у розвитку правосвідомості майбутніх юристів, спрямовують необхідність оновлення системи підготовки та визначають велику потребу у наданні правової освіти новому поколінню, удосконаленні системи правової освіти у закладах вищої освіти, які готують майбутніх юристів.