29–30 июня, 2016

ХXVII Международная научно-практическая интернет-конференция

 • MATEMATIKANI O’QITISHDA MODELLARDAN FOYDALANISH

    G.A. Qayumova, E.O. Tufliyev (Karshi, Uzbekistan) |    Скачать статью |  Link

  Ta’lim sohasiga ta’sir etuvchi jamiyatdagi asosiy o’zgarishlar – jamiyat va axborotlashtirish jarayonlarining juda tez sur’atlarda rivojlanishidir. Hozirda oliy maktabda ta’lim olayotgan yoshlar mehnat faoliyatini tahminan 2060 – 2080 yillargacha davom ettirish mumkin. XXI asrning ikkinchi yarmi qanday bo’lishini tasavvur qilish qiyin. Shunday ekan oliy ta’lim muassasalarida talabalarni shunday tayyorlash kerakki, ular raqobatbardosh, faol o’z faoliyati davomida uchraydigan muommolarini hal qila oladigan va hayotda uchraydigan to’siqlarni oson yengib o’tadigan bo’lishi kerak.

 • OILADA SOG’LOM TURMUSH TARZINI AMALGA OSHIRISH

    Sherzod Usanov, Sadriddin Nasimov (Samarqand, O’zbekiston) |    Скачать статью |  Link

  Oila jamiyatning asosiy bo’g’inidir. Oilani moddiy, ma’naviy va ijtimoiy rivojlantirmay jamiyatni, mamlakatni ijtimoiy rivojlantirish mushkul. Oilada sog’lom turmush tarzini tashkil qilish oila xayotining dolzarb vazifalardan biri. Sog’lom turmush deganda oila azolarining ma’lum rejim asosida meyorida ekologik sifatli tanavvullanib, jismoniy chiniqishi, sihat- salomatligi taminlanib, oilaning moddiy imkoniyatini oshirib, uzoq umr ko’rib munosib hayot kechirishi deb tushunish mumkin. Oilada sog’lom turmushni amalga oshirish ota onalar zimmasiga yuklatilgan. Bu haqda O’zbekiston respublikasi Konstitutsiyasi 64-moddasida «Ota-onalar o’z bolalarini boqish va tarbiyalashga majburdirlar» -deb belgilangan.

 • Постановка проблеми. Питання підготовки майбутніх учителів до виконання своїх професійних функцій є все більш актуальним з уведенням в дію Державного стандарту загальної початкової освіти та з упровадженням у навчально-виховний процес ЗНЗ нових програм на засадах компетентнісного підходу. З огляду на це, важливим питання підготовки фахівців для початкової ланки освіти є оволодіння ними тими професійними якостями, які забезпечать формування у молодших школярів ключові та предметні компетентності і компетенції, що дадуть їм можливість успішно навчатись в основній та старшій школах.

 • ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

    Тетяна Войцехівська, Любов Саманів, Олександра Царева (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Останнім часом методика викладання у вищих навчальних закладах зазнала змін в плані організації процесу та вибору методів навчання, їх структурі та змісті, особистісно-орієнтованому підході та психологізації вибору самих методів і форм навчання. Орієнтування українських університетів на європейські стандарти вимагає, крім всього іншого, розвитку творчого потенціалу студента в процесі викладання технічних дисциплін для формування здатності самостійного та креативного пошуку розв’язання поставлених завдань.

 • ОСОБЛИВІ ТОЧКИ ТА ЛІНІЇ ТРИКУТНИКА

    Олена Захарець (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Математичні знання учнів, зокрема, геометричні, розглядаються сьогодні не стільки як самоціль, а як засіб розвитку особистості школяра, забезпечення його математичної грамотності, здатності розуміти роль математики в світі, висловлювати математичні судження і використовувати математичні знання для задоволення пізнавальних і практичних потреб. Знання про трикутник є базовими для вивчення систематичного курсу планіметрії.

 • Школьники часто испытывают сложности при решении текстовых задач, ситуации в которых описаны на естественном языке. Затруднения такого рода отражены в работах ряда психологов и методистов.В большинстве случаев эти сложности возникают не столько из-за плохо сформированных вычислительных навыков, сколько из-за неумения перейти от вербальной модели, представленной текстом условия задачи, к аналитической математической модели.

 • ТАЪЛИМДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

    Мирзавали Қўчқаров, Олтиной Раҳимжанова (Наманган, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Бугунги кунда ёшларни юксак маънавиятли, ижтимоий-сиёсий ҳаётда доимо ўз мустақил фикрига эга, касб-ҳунар маҳоратини эгаллаган шахс сифатида шакллантириш энг долзарб, юртимизнинг бугунги ва эртанги ҳаётини белгилаб берувчи муҳим масала ҳисобланади. Шахсни шакллантириш кенг қамровли тушунча ҳисобланиб, унда бевосита таълим ва тарбия масалалари ҳам ўрин олган.

 • Комбінаторика – це розділ математики, в якому вивчаються операції над скінченними множинами та задачі, пов’язані з цими операціями. З комбінаторними задачами доводиться мати справу фізикам, хімікам, біологам, лінгвістам, шифрувальникам. Комбінаторні методи лежать в основі розв’язування багатьох задач теорії ймовірностей та її застосувань.

 • Таълим қорақалпоқ ва ўзбек тилларида олиб бориладиган бошланғич синфларнинг она тили дарсларида ўқувчиларнинг монологик ва диалогик нутқини ўстириш асосий мақсадлар сирасига киради. Жумладан, бирор мавзуда ҳикоя қилиш боғланишли нутққа доир билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш учун пойдевор яратади. Маълумки, ўқувчиларга ҳикоя қилишни ўргатишнинг ўз мазмуни ва усуллари бор.

 • ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ О ДЕСТРУКТИВНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ЭКСТРЕМИЗМЕ

    Айгерим Дюсембина, Вера Омарова (Павлодар, Казахстан) Секция, подсекция («Педагогика», «Социальная педагогика») |    Скачать статью |  Link

  Для современной религиозной ситуации в Казахстане, как отмечает ряд авторов, характерны возникновение и усиление радикальных религиозных сообществ, активизация деятельности центров нетрадиционных верований, повышение влияния иностранного миссионерского движения и расширение социальной базы сектантских организаций, особенно за счет молодежи. При этом наибольшую озабоченность вызывает усиление деятельности деструктивных сект и культов нового поколения.

 • Istiqlоl tufаyli Prеzidеntimiz rаhnаmоligidа tа`limgа bo`lgаn e`tibоr оrtib bоrmоqdа. Qаbul qilingаn “Tа`lim to`g`risidа”gi qоnun vа “Kаdrlаr tаyyorlаsh milliy dаsturi”ni qаbul qilinishi hаm fikrimiz dаlilidir. Bundаy e`tibоr bеjiz emаs, аlbаttа. Yo`shlаr Vаtаn kеlаjаgi, ulаr umid vа ishоnchimiz. Bugungi yoshlаr nаfаqаt sоg’lоm bo`libginа qоlmаy, bаlki bilimi, mа`nаviyati, dunyoqаrаshi... bir soz bilаn аytgаndа o`zbеk millаtigа хоs vа mоs bаrkаmоl аvlоd bo`lib yеtishmоg`i kеrаk.

 • Постановка проблеми. У ХХІ столітті започатковано створення інформаційного суспільства, характерною ознакою якого є широке використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Одним із напрямків ефективного застосування ІКТ у навчанні є використання їх учителями у роботі з обдарованими дітьми. Інтерес до вивчення проблеми використання засобів ІКТ в навчанні і розвитку обдарованих дітей з кожним роком посилюється.

 • Підвищення уваги до вивчення іноземної мови у сучасному суспільстві визначає різноманіття педагогічних підходів у досягненні адекватного рівня оволодіння іноземною мовою. В цьому аспекті актуальним є дослідження засобів сприяння мотивуванню студентів немовних ВНЗ в навчанні іноземної мови.

 • Сучасний стан розвитку суспільства, оновлення усіх сфер його соціального та духовного життя, модернізація системи вищої освіти України передбачає якісно нову підготовку педагога XXI століття у галузі початкової освіти. Суспільна потреба в ініціативних, авторитетних, компетентних фахівцях, здатних до подальшого розвитку і самонавчання, духовного і професійного вдосконалення, актуалізує соціальне замовлення на підготовку педагогів, здатних застосувати найновіші досягнення педагогічної теорії та практики у процесі творчої самореалізації, побудові особистого діалогу з учнями.

 • LANGUAGE LEARNING AND TEACHING STRATEGIES

    Людмила Шерстюк (Миколаїв, Україна)  |    Скачать статью |  Link

  Learning and teaching strategies have long been an important issue in pedagogy. Modern Ukrainian pedagogical researches pay much attention to language learning and teaching strategies trying to develop instructional (methodological) systems applicable in both group instructions and individual learning contexts taking into account the fact that these strategies should meet individual requirements of each student.