29–30 июня, 2016

ХXVII Международная научно-практическая интернет-конференция

 • ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ

    Диана Абюрова, Гульмира Талимова (Караганда, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Электронная торговля на сегодня является одной из более быстро развивающихся форм торговли. Определенный прогресс данного вида торговли наблюдается и в Казахстане. Еще 4-5 лет назад возможность приобретение товаров через интернет большинством казахстанцев считалось весьма рискованным занятием, сегодня же покупки в интернет-магазинах совершают многие без риска и опасение.

 • Зростання національної економіки на ринкових засадах залежить від ефективної діяльності як банківських, так і небанківських фінансових установ. Небанківські фінансові установи, зокрема і страхові компанії, відіграють важливу роль в соціально-економічному розвитку України, так як здатні запропонувати більш широкий спектр спеціалізованих фінансових послуг, ніж банки.

 • Для багатьох фірм сфери обігу можливість ефективно співставляти попит та пропозицію є ключем до успіху. Однак напружена ринкова конкуренція, розширення асортименту товарів, зростання обсягів продукції із коротким життєвим циклом створили середовище, де попит покупців стає мінливим та непередбачуваним.

 • Ефективне функціонування економіки жодної країни не може відбуватися без розвинутої системи зовнішньоекономічних зв’язків. На шляху інтеграції України у європейські та міжнародні структури особливо набуває актуальності питання розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектора та визнання України як рівноправного партнера.

 • На сьогодні Україна рухається шляхом реформ в напрямку до євроінтеграції та розвитку ринкової економіки. Вносяться змінидо законодавства України, і одним з приорітетних рішень повинно стати прийняття закону про обов’язкове медичне страхування,оскільки воно принесе масу благ українському суспільству, якими вже давно ефективно користуються провідні держави світу.

 • На сучасному етапі інвестиційний клімат в Україні вважається несприятливим через політичну й економічну нестабільність, недосконалість законодавства, недостатність розвитку ринкової інфраструктури. Невизначеність зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування вітчизняних підприємств обумовлюють високий рівень інвестиційних ризиків.

 • Основными приоритетами в области налоговой политики остаются дальнейшее снижение налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты и население, упрощение системы налогообложения, стимулирующие устойчивый рост экономики, обеспечение сбалансированности бюджетной системы путем укрепления доходной части местных бюджетов.

 • ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

    Ирина Ляшко, Елена Еременко (Мариуполь, Украина) |    Скачать статью |  Link

  Реклама на телевидении является оптимальным средством для продвижения простых продуктов массового потребления, за счет широкого охвата телезрителей и возможности комплексного воздействия на них. В условиях конкуренции недостаточно произвести хороший товар, обеспечить маркетинг, распределить продукцию, разрекламировать её и продать.

 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

    Юлія Матейчук, Алла Шаповалова (Київ, Україна)  |    Скачать статью |  Link

  Постановка проблеми. Основною передумовою здійснення господарської діяльності підприємств є достатній обсяг та раціональне використання виробничих запасів. Для одного підприємства їх наявність є основою стабільності, для іншого – це лише невелика частина всіх активів. Проте в будь-якому разі правильна організація обліку та документального оформлення операцій із запасами – запорука успішної роботи підприємства в цілому.

 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

    Юлія Матейчук, Алла Шаповалова (Київ, Україна)  |    Скачать статью |  Link

  Постановка проблеми. Основною передумовою здійснення господарської діяльності підприємств є достатній обсяг та раціональне використання виробничих запасів. Для одного підприємства їх наявність є основою стабільності, для іншого – це лише невелика частина всіх активів. Проте в будь-якому разі правильна організація обліку та документального оформлення операцій із запасами – запорука успішної роботи підприємства в цілому.

 • Постановка проблеми. Починаючи з середини 80 – х років 20 століття, туризм стає важливим соціально– економічним явищем. Завдяки своїм стрімким темпам зростання дана галузь перетворилась на одну з важливих складових економіки. Проблеми фінансової забезпеченості та фінансової відповідальності суб’єктів туристичної діяльності розглядались і раніше, проте зовсім не приділялась увага суперечностям у даній сфері та банкрутствам, котрі відбувались в туризмі за останні роки.

 • Постановка проблеми. Успішна діяльність страхової компанії залежить від досягнення поставлених перед нею цілей, дотримання прийнятих установок і намічених орієнтирів, а також від стійкості її положення серед конкурентів на ринку. В системі заходів по реалізації цієї вимоги важливе місце посідає внутрішній аудит страхової компанії.

 • ВСТУПЛЕНИЕ КАЗАХСТАНА В ВТО КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

    Жания Рамазанова, Гульмира Талимова (Караганда, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Базовым понятием, отражающим состояние мирового хозяйства в последнем десятилетии XX века и в первом десятилетии XXI столетия, стало понятие глобализации мировой экономики. Объективно протекающий в рамках мирового хозяйства процесс глобализации во многом по-разному воздействует на страны с различным уровнем развития, представляющие «центр» мирового хозяйства (по новой терминологии - передовые экономики), с одной стороны, и развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, с другой.

 • Одним з методів підвищення ділової активності фірм і ефективності їх діяльності на ринку є удосконалення менеджменту на цих підприємствах. У статті вказується ряд проблем, що найчастіше зустрічаються, в страхових компаніях, а також представлені результати аналізу стану та розвитку українського страхового ринку. Визначено основні проблеми, що потребують вирішення при управлінні страховою компанією, а також ризики сучасного страхового ринку, які мають бути враховані при цьому.

 • Постановка проблеми. Слід зазначити, що в Україні немає страхових компаній, які могли б повністю використовувати досвід сучасних іноземних страховиків без його адаптації до особливостей української дійсності. У зв'язку із цим вітчизняні страховики, насамперед, мають потребу в практичних рекомендаціях із пристосування й впровадження міжнародного маркетингового досвіду в українській практиці.

 • Туристичний бізнес справедливо вважають бізнесом ХХІ століття, оскільки він є одним з найбільш динамічних і прибуткових серед усіх галузей світового господарства. За даними статистики Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) та Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC) в 2015 р. на сферу туризму припадало 9,8% валового світового продукту, 4,3% загального обсягу капітальних інвестицій, 5% усіх податкових находжень, біля 1,5 трлн. дол. США щорічних експортних надходжень, сфера утримує 1 з 11 робочих місць на планеті, безпосередньо у 2015 р. в сфері було створено 2,5 мільйони нових робочих місць.