30 апреля, 2019

XV Международная научно-практическая интернет-конференция

 • БIЛIМ БEРУДE ОҚЫТУШЫ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚОЛДAНУ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

    Айгуль Алдабергенова, Ерасыл Жайлау (Қазақстан, Талдықорған) |    Скачать статью |  Link

  Қaзіргі кeздe білім бeру жолындa түбeгeйлі өзгeрістeр жүріп жaтыр.Бiлiм бeру жүйeсi оқытудың инновациялық тeхнологияларға нeгiздeлуiн жәнe компьютeрлiк құрaлдaрды кeңiнeн қолдaнуды қaжeт eтeдi. Бiлiм бeру сaлaсындaғы бaсты мiндeт – әлeумeттiк пeдaгогикaлық ұйымдaстыру тұрғысынaн бiлiм мaзмұнынa жaңaлық eнгiзудiң тиiмдi жaңa әдiстeрiн iздeстiру мeн олaрды жүзeгe aсыру. Сондықтaн әр бiлiм aлушыдaн инновaциялық дaярлығын өз бeтiмeн aрттыру, оқу бaрысындa жaңa әдiс-тәсiлдeрдi кeңiнeн пaйдaлaну бүгiнгi күнгi зaмaн тaлaбы болып отыр.

 • Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с помощью которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Образование является важной составляющей государственной  политики любого государства, в том числе и нашей страны Республики Казахстан. Новые тенденции в  подготовке современного специалиста обусловлены рядом серьезных противоречий – между увеличивающимся объемом научной информации и традиционной педагогической технологией;  между растущими требованиями к профессионализму педагогов  и  недостающим уровнем их квалификации. Совершенствование образования требует глубокого анализа современной педагогической реальности, критического переосмысления накопленного опыта.

 • Постановка проблеми. Швидкий розвиток науково-технічного прогресу, інтеграційних процесів, розширення соціальних відносин і комунікацій вимагає від фахівця будь-якого профілю володіти комунікативною компетентністю на високому рівні. З метою оволодіння студентами комунікативною компетентністю, необхідно зупинитися на тих методах навчання, завдяки яким процес формування буде відбуватися найефективніше.

 • Процеси, які відбуваються нині в Україні, вимагають нових підходів до управління освітніми організаціями з метою забезпечення їх високої ефективності та конкурентоздатності. Сучасний освітній менеджмент, як практика й мистецтво управління, покликаний створити умови для успішної роботи закладів освіти, орієнтації їх на запити споживачів освітніх послуг. У такій ситуації розгляд питання позиціонування закладів загальної середньої освіти набуває особливої актуальності, спонукаючи як до комплексного вивчення даної проблематики, так і до пошуку інноваційних підходів у реалізації зазначеного процесу.

 • Анотація. У статті наведено досвід використання технологій розвитку критичного мислення у процесі проведення занять з дисципліни «Історія України». Надаються методичні рекомендації, які дозволяють виробити в студентів навички публічного виступу, вміння професійно грамотно, логічно, аргументовано відстоювати свою позицію з тих чи інших суперечливих питань.

 • Найбільше на підходи до управління, що сформувалася в Україні на початок ХХI століття, мають вплив історичні процеси ХХ століття, зокрема радянська система. В цій системі управлінські підходи були замінені адміністративним контролем. Довгий час в системі керівництва закладами взагалі були відсутні моніторингові механізми, позитивні заохочення, рефлексивний підхід.

 • Становление и развитие Украины как демократического государства, перспективы вхождения ее в мировое сообщество требует обновленных подходов к проблемам формирования личности во всех звеньях общественной жизни, в частности, в образовательной отрасли. Прежде всего, должна быть усовершенствованной система образования и воспитания студентов-юристов, поскольку, они через сферу будущей профессиональной деятельности влияют на формирование Украины как социального правового государства. Ведь назначение профессиональной деятельности юриста это – защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, предоставление им компетентной и высококвалифицированной помощи, а также их представительство на должном профессиональном уровне перед другими субъектами [4,6]. Отсюда становится необходимость научного исследования и обоснования сущности, принципов и основных форм профессиональной культуры и морально-этических качеств будущих юристов.

 • Нинішнє століття – це століття новітніх інформаційних технологій, наукових знань і глобальних проблем, що ставить перед сучасною освітою принципово нові задачі, пов’язані з підготовкою багатьох мільйонів людей до життя і діяльності в абсолютно нових умовах інформаційно-мобільного світу. Перш за все, це стосується впровадження в освітній процес сучасних методів і засобів навчання, вдосконалення й оновлення змісту навчальних програм з усіх предметів, підвищення ефективності навчання і підготовки всебічно розвинених здобувачів освіти в усіх навчальних закладах. Одним із засобів розв’язання поставленого завдання може стати використання новітніх інформаційних технологій, які значно підвищують ефективність роботи основних учасників процесу навчання – надавачів освітніх послуг та здобувачів освіти.

 • Постановка проблеми. Нашій країні потрібні люди, які завдяки своїм лідерським якостям, високій компетентності, глибоким знанням своєї справи можуть згуртуватися у команди, обдумувати і втілювати в життя масштабні стратегії подолання державних проблем. Зі стін ЗВО будуть випускатися люди не тільки з міцною базою вищої освіти, а й ті, які володіють яскравими лідерськими якостями та вмінням працювати в команді. Готовий лідер, влаштувавшись у державні структури, громадські організації, не тільки зможе гідно виконувати свої обов’язки, але й застосувати свої вміння тімбілдінгу і досвід, щоб згуртувати навколо нової ідеї людей.

 • Составной частью профессионального образования в Узбекистане является подготовка офицерских кадров, связанная с обучением граждан по программам подготовки офицеров запаса. В современных условиях возрастает необходимость поиска новых подходов к проблеме интеграции военного обучения в гражданских вузах в систему дополнительного профессионального образования, организации на базе вузов, имеющих военные кафедры, системы переподготовки офицеров запаса.

 • Метою налагоджування тісної співпраці викладачів випускаючої циклової комісії «Будівництво мостів та інших штучних споруд» з працедавцями є створення умов для ефективної реалізації права випускників-мостовиків на працю, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, забезпечення їх першим робочим місцем.

 • Постановка проблеми. Викладацька професія вимагає особливої чутливості до постійно обновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного сприйняття, потреб суспільства і відповідного коригування своєї роботи. Особливу значущість має ця здатність за постіндустріальної, інформаційної доби, яка потребує багатьох принципово відмінних від попередніх навичок, умінь і відповідного мислення. Школа, вища школа як один із найважливіших інститутів соціалізації людини, підготовки молоді до ролі активних суб'єктів майбутніх суспільних процесів повинна бути винятково уважною як до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм і методів навчання та виховання. Відповідно інновації мають характеризувати професійну діяльність кожного викладача. Нововведення (інновації) не виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду.

 • Нові технології стрімко проникають у освітній процес. Інтерактивне обладнання, електронний облік успішності учнів, навчальні 3D-відео, віртуальні подорожі, друк тривимірних конструкцій вже стали частиною уроків у деяких українських школах. У зв’язку з цим у освітній діяльності у глобальних масштабах ведеться пошук нових засобів і методів, що дозволяють розширити можливості сучасного електронного навчання. Одним з найбільш перспективних напрямків цих досліджень вважається розробка технологій, що дозволяють створювати віртуальне навчальне середовище.

 • Воспитание - одно из ведущих понятий в педагогике. Оно представляется как совокупность формирующего воздействия всех общественных институтов, обеспечивающих передачу из поколения в поколение накопленного социально-культурного опыта, нравственных норм и ценностей.

 • В настоящее время образование детей с ограниченными возможностями здоровья - одна из актуальных и дискуссионных проблем современного образования. Препятствиями к получению детьми качественного образования являются многочисленные ограничения, так или иначе связанные с социальным неравенством инвалидов.

 • В умовах сьогодення пріоритетним напрямком розвитку сучасної вищої освіти є створення умов для формування фахового потенціалу кожного учасника освітнього процесу. Саме це обумовлює необхідність переорієнтації системи освіти від передачі змісту освіти студенту до продуктивного навчання, в процесі якого відбувається створення ним власних освітніх продуктів й отримання певного результату навчання, що відображається у сукупності знань, умінь, навичок, інших компетентностей.

 • ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ГІГІЄНИ ТА ОХОРОНИ СПІВАЦЬКОГО ГОЛОСУ

    Володимир Смиренський (Слов’янськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Насамперед необхідно наголосити, що успішність охорони голосу є наслідком дотримування правил загальної гігієни людини. Оскільки голосовий апарат є одним із компонентів людського організму, його нормальне функціонування може забезпечити лише дотримання правил і вимог, обов’язкових для людини будь-якої професії.

 • Жaңaртылғaн білім беру бaғдaрлaмaсы негізінде 7 сыныптың физикa пәнін оқыту әдістемесі

    Жанатбекова Назым Жанатбекқызы, Матай Жансая Ерланқызы, Галиева Салтана, І.Жaнсүгіров aтындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Тaлдықорған қaласы |    Скачать статью |  Link

  Президентіміз Н.Ә. Нaзaрбaевтың «Қaзaқстaн Республикaсындa білім беруді және ғылымды дaмытудың 2016-2019 жылдaрғa aрнaлғaн мемлекеттік бaғдaрлaмaсындa» сaпaлы ортa білім беруге тең қол жеткізуді қaмтaмaсыз ету зияткер, тaбысты aзaмaтты қaлыптaстыру қaжеттілігі aйтылғaн болaтын және ортa білім беру мaзмұнын жaңaрту мектеп оқушылaрының бойындa «Мәңгілік Ел» жaлпыұлттық пaтриоттық идеясының рухaни-aдaмгершілік құндылықтaрын, дене бітімі және рухaни жaғынaн дaмығaн, сaлaуaтты өмір сaлты мәдениетін қaлыптaстыру міндеттеріне тоқтaлғaн болатын. Осығaн орaй білім беру мaзмұнын жaңaрту білім берудің қaзіргі зaмaнғы үрдістерін білім берудің үздік прaктикaсын кіріктіруге бaғыттaлғaн.

 • Вступ. У сучасному світі технологічних змін і зростання конкуренції на ринку праці, необхідність професійного розвитку, здатність ходити пліч-о-пліч з технічним прогресом, рушійною силою якої вважається технічне мислення, є вкрай необхідні умови. Підготовка висококваліфікованого фахівця вимагає впровадження нової підготовки інформаційних технологій.

 • Молода сім'я як соціальний інститут – це унікальна нормативна система, яка регламентує взаємовідносини між подружжям, дітьми та зовнішнім оточенням і виконує суспільно значущі функції відтворення й соціалізації. Тому наразі одним із найактуальніших напрямів сучасної соціальної роботи є дослідження інституту молодої сім'ї і змін, що відбуваються в ній. Інтерес до цієї проблеми обумовлений кризовими тенденціями, які проявляються у функціонуванні сучасної сім'ї та торкаються всіх сфер її життєдіяльності.

 • У статті розглянуті теоретичні підходи щодо формування цифрової та медіа - культури педагога в умовах безперервного розвитку йнформаційно – цифрових технологій в освітньому процесі.

 • В умовах Закону України «Про Освіту» та Концепції нової українського школи, в межах їх реалізації, нині актуальною є проблема створення комфортного освітнього середовища навчального закладу яке не можливе без опановування інформаційно - цифрових технологій.