30 апреля, 2019

XV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Функціонування економіки України на сучасному етапі характеризується наявністю, а також розвитком кризових явищ, що об’єктивно обумовлено як негативним впливом зовнішніх факторів, так і відсутністю позитивних системних перетворень в економіці країни. Все це негативно впливає на діяльність підприємств, обумовлюючи низьку ефективність їх функціонування та погіршення фінансового стану, що в свою чергу, приводить до появи високої кількості збиткових господарюючих суб’єктів та підприємств-банкрутів. Дослідження можливостей виживання підприємств в умовах економічної кризи на сьогодні є однією з актуальних проблем для всіх суб’єктів господарської діяльності. Кризові ситуації трапляються все частіше, а їх наслідки набувають великих масштабів. Але забезпечення антикризової діяльності на постійній основі дасть змогу формувати ефективну підсистему управління підприємством в кризових ситуаціях.

  • ПРОБЛЕМА ДЕФІНИЦІЇ СУТНОСТІ ПОДАТКУ

      Єлизавета Яценко (Покровськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Процес формування будь-якої держави складно уявити без такого інструменту перерозподілу національного багатства як податки, розвиток яких відбувався під впливом історичних, економічних, політичних, географічних і національних особливостей. Беручи до уваги постійну трансформацію податкових відносин в наслідок процесів глобалізації та інтеграції, виникає потреба у подальшому удосконаленні податкової системи України та внесенні змін до правової бази з метою приведення її у відповідність тим соціально-економічним умовам, які виникають у державі.