30–31 января, 2016

ХXII Международная научно-практическая интернет-конференция

 • MOVIE CLUBS AS A MOTIVATING FACTOR FOR LEARNING ENGLISH

    Svitlana Kobzar, Linda Hebenstreit (Zhytomyr, Ukraine) |    Скачать статью |  Link

  Nowadays, the importance of learning foreign languages, especially English, is unquestionable. People seem to be very motivated to study it. But it is easier to say than to do, as the whole process takes a lot of time and effort. So even very enthusiastic learners become frustrated when they face the difficulties at different stages of learning. Nevertheless, it is impossible to learn anything without making great effort. Fortunately, it is possible to add some fun and enjoyment to it. In this article we consider one of the ways to increase motivation and, subsequently, to improve knowledge of English.

 • Mustaqillik yillarida xalqimiz barcha sohalarda ulkan yutuqlarga erishdi. O‘zbek xalqi o‘z tarixiga yangicha tafakkur asosida yondashish ulug‘ ajdodlar qoldirgan boy ma’naviy merosni o‘rganish sharafiga muyassar bo‘ldi. Mustaqil O`zbekistonning kelajagi ko`p jihatdan barkamol, salohiyatli avlodni tarbiyalashga bog`liq. Ana shunday muhim vazifani amalga oshirish uchun Vataniga, xalqiga, milliy ma`naviyatiga sadoqatli, mustaqil fikrlaydigan erkin, ijodkor shaxsni shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo`nalishlaridan biri bo`lib turibdi.

 • ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АНТРОПОЛОГИЯНЫҢ ПЕДАГОГИКА ӘДІСНАМАСЫ РЕТІНДЕГІ БАСТАУ ТАРИХЫ

    Орынгул Абилова, Баршагул Стамғалиева (Атырау, Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Педагогикалық антропология жаңа ғасырда жаңа тұжырымдармен қалыптасып және дамып келе жатқан ғылымның жаңа саласы, әрі педагогиканың әдіснамасы ретінде қарастырылады. Педагогиканы антропологизациялау идеясы Я.А. Коменский еңбектерінен бастап көрініс тапты. Педагогикада антропологиялық көзқарастарды К.Д. Ушинский, педологиялық бағыттағы педагогтар: А.Ф. Чемберлен, С. Холл, Д.М. Болдуин, В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, М.Я. Басов, А.П. Пинкевич және басқалары белсенді ұсына бастады. Осы идеяны жетілдіруге Р. Штайнер, М. Монтессори, С И . Гессен т.б. үлес қосты.

 • ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

    Людмила Москальова, Тетяна Атрошенко (Мелітополь, Україна) Юрій Шевченко (Василівка, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Підлітковий вік означений активізацією уваги дитини до власного внутрішнього світу, до зовнішніх зв’язків, самовизнання та самостверждення. Ось тут і повинен починатися пошук дитиною своїх професійних вподобань, які згодом визначать її місце у житті суспільства. Проте в цьому віці для учнів ще є досить складним розуміння того, які предмети їм більше подобаються. Адже в них ще не достатньо знань про світ професій. У них ще нe сформоване вміння спiввідносити свої схильності й мoжливості з вимoгами професії. Ефeктивне розв’язання цих проблем здiйснюється за допомогою введення у навчальний прoцес системи допрoфільної пiдготовки.

 • Формирование мыслительной деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы - одна из актуальных проблем методики русского языка. Научить школьников учиться, подготовить их к самообразованию, самостоятельному овладению знаниями, сформировать потребность в чтении, осмысленном освоении нового материале - основная задача сегодняшнего дня.

 • Нестандартный урок — это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру. Такие занятия приближают школьное обучение к жизни, реальной действительности. Обучающиеся охотно включаются в такие занятия, поскольку нужно проявить не только свои знания, но и смекалку, творчество. С помощью нетрадиционных уроков можно решить проблему дифференциации обучения, организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся.

 • Відомий філософський закон взаємопереходу кількісних і якісних змін діє незалежно від наших уподобань і політичних поглядів. Стрімке розширення за останні десятиліття інформаційного поля, що оточує людину, спричинило появу постіндустріального інформаційного суспільства. І система освіти, попри відомий консерватизм, мусить реагувати на виклики часу. Щоби зрозуміти, що іноді доведеться відмовлятись від речей, до яких звикали століттями, достатньо ознайомитися з результатами досліджень, опублікованих у статті «Навчання за допомогою лекцій неефективно, кажуть учені»[1]. Результати однозначно свідчать на користь активних методів навчання. У групах із звичайними лекціями іспит не здавали, в середньому, 34% студентів, а в групах з активним навчанням — лише 22%.

 • Зміст фахової підготовки вчителів технологій визначається освітньою галуззю "Технології". Її метою є формування й розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації в суспільстві. Проектно-технологічна діяльність безпосередньо пов’язана з художньо-технічною творчістю. Художньо-технічну творчість визначають як діяльність, у процесі якої створюються нові матеріальні й духовні цінності засобами образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, трудового навчання, етнопедагогіки, дизайн-освіти; формуються художні й технічні знання, уміння, навички в різних видах художньо-технічної діяльності.

 • Сучасна філософія трактує комунікацію як смисловий та ідеально-змістовний аспект соціальної взаємодії, а основну функцію комунікації – як досягнення соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її елемента [5, с. 497]. Тобто комунікація – це не просто двосторонній обмін інформацією, комунікація – це посередник, завдяки якому здійснюється функціонування і існування соціальної реальності.

 • Актуальність даної статті визначається важливістю для сучасної економічної освіти таких ціннісних орієнтирів як розвиток творчого потенціалу особистості та її соціалізація. Як зазначається в «Концепції розвитку економічної освіти в Україні», головною парадигмою економічної освіти є розуміння того, що розвиток економічної сфери суспільства значною мірою зумовлений характером життєдіяльності людини, її світоглядом, соціаль­но відповідальною поведінкою[5]. З цих позицій доцільним є ретроспективний погляд на проблему економічної освіти назахідноукраїнських землях ХІХ – першої половини ХХ століть.

 • Останнім часом все частіше стали вживатися терміни «компетенція», «компетентність», «компетентнісний підхід». Їх широке застосування цілком виправдано, особливо у зв'язку з необхідністю модернізації змісту освіти. Термін компетенція, в перекладі з латинської, означає коло питань, в яких людина добре обізнана, володіє відповідними знаннями та здібностями, котрі дозволяють їй обґрунтовано судити про цю область та ефективно діяти в ній. Метою даної статті є визначення сутності, змісту, структури поняття «компетентність»; виділення компонентів компетентнісного навчання на уроках інформатики.

 • Реформування сучасної системи освіти дало поштовх до новітніх підходів реалізації освітніх завдань комплексних програм розвитку, виховання і навчання дітей старшого дошкільного віку («Впевнений старт», «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Соняшник», «Українське дошкілля», «Я у світі»). Особливої уваги потребують завдання щодо національного виховання старших дошкільників, тому заняття з образотворчої діяльності варто проектувати на матеріалі народного декоративно-прикладного мистецтва. Загальновідомо, що у системі національного виховання старших дошкільників використовуються невичерпні можливості народного мистецтва у формуванні їхньої особистості на гуманістичних засадах.

 • У сучасному світі відбувається постійне збільшення мінімального обсягу знань, необхідного кожній людині, саме тому актуальною проблемою є зміна інформаційно - репродуктивного походу в системі освіти новими педагогічними технологіями. Світова тенденція переходу до дистанційної форми освіти в останні десятиріччя простежується як у зростанні числа освітніх установ, що ведуть підготовку за новими технологіями, так і в зростанні чисельності студентів дистанційної форми навчання.

 • В статье отражены основные принципы современного медицинского образования, которые диктуют необходимость модернизации учебного процесса, внедрения открытых он-лайн курсов в работу клинической кафедры высшего медицинского образовательного учреждения с применением информационно-образовательных веб-технологий для реализации концепции непрерывного медицинского образования. Приведен пример открытого он-лайн курса и алгоритм его разработки. Обсуждаются преимущества использования он-лайн курсов в дополнение к традиционным методам обучения для непрерывного повышения квалификации врачей.

 • Розвиток ключових компетентностей обдарованої дитини позитивно впливає на її знання та досвід у сфері громадянсько-суспільної діяльності (виконання ролі громадянина, спостерігача, виборця, представника тощо); у соціально-трудовій сфері (права споживача, покупця, клієнта, виробника); у сфері сімейних стосунків та обов'язків; у питаннях економіки та права; у галузі професійного самовизначення тощо.

 • ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ

    Анастасия Костенко, Ольга Пырх (Гомель, Республика Беларусь) |    Скачать статью |  Link

  Тестовый методявляется взаимопризнаваемым методом оценки качества знаний. Сам по себе тест представляет собой набор стандартных заданий по определенному материалу, который устанавливает степень усвоения его учащимися. Есть несколько вариантов тестов. В школьной практике чаще всего используют такой вид теста, задание которого требует ответ на вопрос. Ответ выбирают из нескольких предложенных вариантов, которых обычно бывает от 3 до 6. Выделяют четыре типа тестов. 1. Тесты, помогающие проверить умения учащихся решать новые проблемы на основании изученного материала. 2. Тесты, позволяющие выполнять мыслительные операции, основанные на ранее полученных знаниях. 3. Тесты, проверяющие знания тех сведений, которые необходимо запомнить и воспроизвести. 4. Тесты, позволяющие давать учащемуся критическую оценку изученного, на основе которой проверяющий определяет владение учащегося знаниями.

 • Проблема стану злочинності завжди була однією з основних у суспільстві. Вона стосується найсуттєвіших сфер життєдіяльності й самого існування громадян, суспільства, держави. Її загострення в наш час пов’язано з такими видами злочинів як пограбування, замовними вбивствами активізацією економічної злочинності. Й справа втім, що наша країна переживає час свого становлення як демократична держава з цивілізованою економікою.

 • Abstract. Implementation of the test as a tool for measuring educational progress of students and the learning process, a complicated process and requires very serious preparatory stage. Development of quality testing is a science, which must adapt to the needs of current and final control in school while not losing its measurement functions. We consider finding ways to better prepare students for the test control license examination "Step - 1" and theoretical studies, comparing different forms of exercises to improve student self-study and improvement of theoretical knowledge.

 • Дидактика химии в группе специфических предметных умений выделяет различные умения, а среди которых важное место занимают экспериментальные умения. К ним относят умения выполнять химический эксперимент, собирать, использовать и разбирать химические приборы, аппараты, установки; объяснять и оформлять результаты химических опытов [5]. Предметные умения формируются средствами предмета. Они связаны с операциями над химическими объектами и явлениями. При этом экспериментальные умения осуществляются как проведение различных приёмов работы с приборами и веществами. В материалах Федерального государственного образовательного стандарта [14] на базовом и профильном уровнях более подробно рассмотрены умения, которыми должен владеть выпускник школы.

 • Актуальність проблеми збереження здоров’я соціального педагога та соціального працівника зумовлена низкою суперечностей, зокрема між суспільною необхідністю в його професійній діяльності, володіння культурою здоров’я та здатністю до її трансляції, а також недостатньою розробленістю наукових основ її формування і відсутністю методик оздоровлення під час навчання у вищих навчальних закладах; природним бажанням людини бути здоровою та її знаннями про здоров’я й уміння його берегти та зміцнювати [6, с. 144]. Соціальні педагоги та соціальні працівники як представники нової генерації педагогічних працівників покликані стимулювати інтерес дітей і молоді до збереження й зміцнення здоров’я, формувати індивідуальну культуру здоров’я школярів, батьків.

 • Одним із наслідків інформатизації суспільства та постійного зниження вартості послуг на використання глобальної мережі Internet стало суттєве поглиблення процесів інформаційних технологій в освітню практику. В результаті виникла досить перспективна, орієнтована на індивідуалізацію, нова форма освітнього процесу – дистанційне навчання, яке дозволяє значно зменшити витрати на підготовку спеціалістів. Це дає змогу зменшити навантаження на державний бюджет з одного боку, а з іншого – полегшує отримання освіти особам з особливими потребами.

 • RELAŢIA DINTRE TIMPUL DE STUDII ŞI TIMPUL LIBER AL STUDENTULUI

    Наталия Мелник (Кишинёв, Республика Молдова), Олег Буга (Бельцы, Республика Молдова) |    Скачать статью |  Link

  Pe lîngă investigarea cadrelor didactice cu privire la aspecte generale referitoare la durata, organizarea şi structura perioadei de studii, cercetarea de faţă a vizat analizarea în detaliu a timpului studenţilor din triplă perspectivă – timpul de studii, timpul extracurricular şi timpul liber – atît ca durată a celor trei secvenţe temporale, cît şi ca activităţi specifice subsumate fiecărei categorii. Primul nivel al analizei s-a centrat asupra relaţiei dintre cele trei mari secvenţe de timp delimitate în cadrul cercetării de faţă.

 • Діагностика включає розробку критеріїв і показників сформованості господарської дбайливості студентів аграрних коледжів. Структура господарської дбайливості та змістовний компонент моделі її виховання зумовили визначення відповідних критеріїв і показників діагностики господарської дбайливості студентів аграрних коледжів.

 • Суспільство витрачає багато зусиль для того, щоби його члени успішно засвоювали культурні надбання: норми, цінності, ідеї, соціальний досвід, використовуючи для цього систему освіти, виховання, різноманітні засоби підтримки культурних стандартів життєдіяльності. Особливу роль у формуванні та становленні особистості, її окремих структур грають: соціальна взаємодія, спілкування та діяльність. Завдяки цим діям відбувається соціалізація особистості. При цьому життя кожної особистості має бути повноцінним, не зважаючи ні на які життєві обставини. Саме у цьому контексті особливу увагу заслуговує соціалізація дітей з інвалідністю.

 • В усі часи земля була є і буде найціннішим багатством кожного народу. Завдячуючи землі людство живе і розвивається, тому про її значущість писали мислителі усіх епох. В епоху античності закладено основи розуміння цінності земельних ресурсів та формування у підростаючого покоління бережливого ставлення до землі. Часові межі античного світу охоплюють період з VII до н.е. до V н.е. та включають систему виховання Стародавньої Греції та Риму.

 • Найважливішою рисою сучасного процесу навчання є його спрямованість на формування в учнів готовності не тільки пристосовуватися, а й активно освоювати ситуації соціальних змін. Ці освітні орієнтири на початку 90-их років ХХ століття отримали міжнародне визнання в якості цільових установок в програмах ЮНЕСКО1) Naisbitt V., Aburdene P. Mega-trends 2000 – N. Y., 2) Towards developing new teacher competencies in response to mega-trends in curriculum reforms. – Bangkok, 1992.. Вони і визначають сутність інноваційних перетворень у навчанні.

 • Музыкалық фольклорды психикалық дамуы тежелген(ПДТ) мектепке дейінгі балалардың эмоционалды ауытқуларын оңалтудың бір тәсілі ретінде қарастырғанда, біз нақты психологиялық-педагогикалықәрекет туралы сөз қозғаймыз, яғни, баланың дамуында белгілі бір ауытқуларды оңалтуға бағытталған коррекциялық және педагогикалық шаралар туралы айтамыз. Дамуындағы әр түрлі кемістіктері бар баланың жалпы қоршаған ортаға енуін қамтамасыз ететін білім беру үлгісінің бағыттарын анықтаған кезде Л.С. Выготский «оң шығармашылық педагогикаға» көшуді жөн көріп отыр. Сонымен қатар, оның пайымдауынша, мектепке дейінгі бала тұлғасының қалыптасуы мен оның психикалық функцияларының реттелуі, ең алдымен, эмоционалды саламен тығыз байланысты. Дәл осы бала психикасының саласының ерекшелігімен оған өнердің әсер етуінің эмоционалды-образдық күшімен тығыз байланысты.

 • СТУДЕНТТЕРДІҢ ПРАКТИКА ӨТУ БАРЫСЫНДА МУЗЫКАЛЫҚ ІС-ІРЕКЕТТЕРДІ САБАҚТА ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕРІ

    Жуматай Таубалдиева, А.А.Урисбаева, М.Б.Әліпбекова (Талдыкорган, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Мектептерде педагогикалық іс-тәжірибе өту барысында көптеген қиыншылықтар кездеседі.Сондықтанда біз бүгін музыка сабағында музыкалық іс-әрекеттерді музыка сабағында шетел ғалымдарының іс-тәжірибесінен алынған әдістерді беріп отырмыз. Мектептердегі музыка сабақтарының ең басты тақырыбына сәйкес түрлі тарихи кезеңдердегі өмірлер мен музыкалардың байланысын ашу музыкалық тарихи іс - әрекеттердің негізгі бағытын анықтайтын тұжырымдамалық негізге айналады.

 • САБАҚТА КӨРКЕМДІК ІС-ӘРЕКЕТТЕРДІ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕРІ

    Ж.Таубалдиева, С.С.Оңғарбаева, Ж.С. Қожаханова (Талдыкорган, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Музыка аспабында және оның мазмұнына түрлі көркемдік іс-әрекеттердің нұсқалары мен түрлерін енгізу музыкалық білімнің заманауи әдістемесінің магистральды желілерінің біріне саналады. Музыка мен өнердің тағы басқа түрлері құбылыстары арасындағы үйлестікті жүргізу, олардың арасындағы ортақтық пен ерекшеліктерді орнықтыру оқушылардың музыканың айырықшылығына, білімгерлер көркемдік мәдениетінің дамуына қол жеткізуіне жол ашады.

 • Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне қосылуы халықаралық талаптарға сай жоғары және жоғары білімнен кейінгі кәсіптік білім алудың құрылымын енгізуге, оқытудың кредиттік жүйесіне негізделген мамандарды дайындаудың бакалавриат, магистратура, доктарантура үш сатылы үлгісіне ауысуыға ықпал жасады. Кредиттік жүйемен оқытудың басты артықшылығы-студенттердің өздігінен жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру. Бұл студенттердің білім алуында шығармашылық белсенділігін ғана артырып қоймай, білім берудің сапасын жақсартуға да септігін тигізері анық.

 • ФУНКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ

    Сергей Турковский, Юлия Чорна (Запорожье, Украина) |    Скачать статью |  Link

  Современная методика обучения иностранным языкам провозглашает в качестве определяющей коммуникативную, личностно-деятельностную ориентированность содержания и процесса обучения языку. Это положение соответствует мировой гуманистической образовательной парадигме. Следует, вместе с тем, отметить, что для методики преподавания русского языка иностранцам такого рода ориентированность не является новшеством. Стремясь к достижению целей учебного предмета «Русский язык как иностранный», система обучения должна быть направлена не только лишь на демонстрацию русского языка, коммуникативной деятельности на этом языке, но и нацелена на то, чтобы учащийся усвоил принципы, правила и нормы (лексические, синтаксические, грамматические) этой деятельности и, кроме того, быть ориентированной на субъекта деятельности, на личность.

 • ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

    Гулназым Уразова, Эльмира Испанова (Атырау, Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес  прогрессивті технологияларды және оқыту жүйелерін жасау және енгізу жоғары білім берудің даму шарттарының ажырамас бөлігі болып табылады. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында: «Жоғарғы білімді дамытудың негізгі үрдісі мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, білім беру мен ақпараттық технологияларды жетілдіру болып табылады»,- деп атап көрсетілген.

 • ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ УЧАЩИХСЯ В РАБОТЕ НАД СОЧИНЕНИЕМ

    Лайло Элмурадова (Чоргумбаз, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Сочинение – один из видов работы по развитию речи в школе и одна из наиболее сложных форм деятельности ученика. Необходимость системы в обучении сочинениям ни у кого не вызывает сомнений. Но решается этот вопрос по-разному. Некоторые считают, что в основу разрабатываемой системы должен быть положен принцип разнообразия сочинений. В других случаях при создании системы на первый план вы­двигается требование учить от простого к сложному. Но реализуется это требование по-разному. Например, исходя из того, что повествование легче описания, а описание легче рассужде­ния, намечается такая система: 1) сочинения повествовательного характера, 2) сочинения описательного характера, 3) сочинения-рассуждения.

 • Одной из задач обучения на подготовительном факультете является подготовка иностранцев к учебе на 1 курсе с учетом будущей специальности. Профессиональная направленность обучения русскому языку как иностранному (РКИ) на подготовительном факультете реализуется в изучении научного стиля речи. Цель занятий по научному стилю состоит в формировании коммуникативной компетенции в учебно-научной сфере.