30–31 января, 2016

ХXII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Наукове знання сьогодні стало основою організації людей, підґрунтям їх спільної діяльності. Воно усе більш набуває значення інтегратора суспільного життя, заміняючи собою інші традиційні форми об’єднання людей. Щоб з’ясувати як знання й інформація в сучасному суспільстві впливають на розвиток і взаємодію освіти й науки, проаналізуємо значення понять «знання» та «інформація». З погляду класичної філософії «знання» визначається як форма існування й систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. У теорії науки знання є результатом процесу пізнання дійсності, що підтверджується на практиці; адекватне відбиття об’єктивної реальності у свідомості людини (уявлення, поняття, судження, теорії) [3, с. 113]. Знання об’єктивується знаковими засобами мови, тобто фіксується в знаках природних і штучних мов. Так що ж таке знання?

  • ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

      Лілія Романкова (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Актуальність дослідження Слід сказати, що філософський аналіз проблеми соціального простору має свою, хоч і небагату, але багатолітню історію. Характеризуючи її, один з найбільш серйозних дослідників цієї проблеми П.Сорокін відзначав, що є дуже небагато спроб дати визначення соціальному простору, систематизувати відповідні поняття. Наскільки мені відомо, після Р. Декарта, Т. Гоббса, В. Лейбніца, В. Вайгеля і інших мислителів ХVІІ століття лише Ф.Ратцель, Г.Зіммель і недавно Е.Дюркгейм, Р.Парк, Е.Богардус, Л. фон Візе та автор цих рядків намагалися приділити більшої уваги проблемі соціального простору і іншим питанням, з нею пов’язаним.