30–31 January, 2016

ХXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • НАУКА ТА ОСВІТА – БАЗИС СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

      Оксана Кулакова (Харків, Україна) |    Download article |  Link

    Наукове знання сьогодні стало основою організації людей, підґрунтям їх спільної діяльності. Воно усе більш набуває значення інтегратора суспільного життя, заміняючи собою інші традиційні форми об’єднання людей. Щоб з’ясувати як знання й інформація в сучасному суспільстві впливають на розвиток і взаємодію освіти й науки, проаналізуємо значення понять «знання» та «інформація». З погляду класичної філософії «знання» визначається як форма існування й систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. У теорії науки знання є результатом процесу пізнання дійсності, що підтверджується на практиці; адекватне відбиття об’єктивної реальності у свідомості людини (уявлення, поняття, судження, теорії) [3, с. 113]. Знання об’єктивується знаковими засобами мови, тобто фіксується в знаках природних і штучних мов. Так що ж таке знання?

  • ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

      Лілія Романкова (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

    Актуальність дослідження Слід сказати, що філософський аналіз проблеми соціального простору має свою, хоч і небагату, але багатолітню історію. Характеризуючи її, один з найбільш серйозних дослідників цієї проблеми П.Сорокін відзначав, що є дуже небагато спроб дати визначення соціальному простору, систематизувати відповідні поняття. Наскільки мені відомо, після Р. Декарта, Т. Гоббса, В. Лейбніца, В. Вайгеля і інших мислителів ХVІІ століття лише Ф.Ратцель, Г.Зіммель і недавно Е.Дюркгейм, Р.Парк, Е.Богардус, Л. фон Візе та автор цих рядків намагалися приділити більшої уваги проблемі соціального простору і іншим питанням, з нею пов’язаним.