30–31 January, 2016

ХXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР С УЧЕТОМ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

    Кулмаганбет Ахметов, Темирлан Жылқыбек, Елшат Токтарбек (Алматы, Казахстан)  |    Download article |  Link

  Существенная зависимость сельскохозяйственного производства от природных и климатических условий давно стала общеизвестным фактом и не требует каких-либо аргументов и доказательств. Например, случайно складывающиеся погодные условия каждого сельскохозяйственного года и климатические характеристики на фоне почвенного потенциала предопределяют колебания урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйстве, районе, области, стране. Урожай является сложным продуктом взаимодействия природных и экономических факторов. Урожайность же характеризует продуктивность определенной культуры в конкретных условиях ее возделывания. Оно-то и является объектом исследования настоящей работы как результат взаимодействия хозяйственно-агротехнических или управляемых факторов и факторов метеорологических, обуславливаемых ее случайную колеблемость.

 • РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ РАЦИОНОВ КОРОВ ДЛЯ НОВОЙ МТФ ТОО «МЕДЕУ КОММЕРЦ» АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

    Кулмаганбет Ахметов, Ботакоз Битимова, Айгул Заманбекова (Алматы, Казахстан) |    Download article |  Link

  Современное сельское хозяйство уже невозможно представить без высокой степени механизации, автоматизации и компьютеризации. И первой «ласточкой» в Карасайском районе Алматинской области стала МТФ ТОО «Медеу Коммерц», введенная в эксплуатацию в 2015 году. Молочное поголовье на МТФ сформировано на основе голштино-фризской породы, привезенной из Канады, средняя молочная продуктивность которых составляет 8-10 тыс кг молока в год на одну голову. На новой МТФ реализован принцип – максимальная отдача, при минимальных затратах.

 • В современных динамичных конкурентных условиях все больше предприятий стремятся дифференцировать свои сбытовые каналы, в том числе и за счет использования дилеров. Но работа через дилерскую товаропроводящую сеть (далее ТПС) сопряжена, как положительными, так и отрицательными аспектами.

 • Важливим аспектом реалізації інвестиційного проекту виступає планування впровадження проекту в часі. Адже саме раціональне планування із врахуванням часового аспекту дає можливість раціонально розподілити ресурси необхідні для реалізації проекту, знизити вартість витрат пов’язаних із залучення зовнішнього фінансування шляхом ефективного розподілу витрат в часі, сформувати ефективну систему управління та контролю за проектом.

 • Одним из необходимых признаков способности общества к обновлению, модернизации, переходу от традиционного уклада к современному является возникновение различных форм женской политической активности. Это отразилось на возникновении общественных объединений, суммарным выражением которых стал феминизм - теория и практика отстаивания социально-политических прав женщин, а вслед за этим – формирование массового женского движения.

 • Попередні кілька років тотального перевиробництва та низьких цін на овочі витіснили із сегмента зайвих товаровиробників овочевих культур. На плаву залишилися лише професіонали які вирощують овочеві культури на великих площах . Незважаючи на складні кліматичні умови, що призвели до зниження якості та зберігання овочевої продукції, цінові тенденції у 2014 році досягли своїх верхніх позначок, чим шокували потенційних споживачів і принесла прибутки виробникам овочів, які, нарешті, змогли повернути кредити попередніх років, удосконалити й зміцнити матеріально-технічну базу підприємств.

 • ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

    Олексій Карпіщенко (Суми, Україна)  |    Download article |  Link

  Земля як основний засіб виробництва в сільському господарстві є одночасно засобом і предметом праці. Поряд із іншими чинниками виробництва – працею і капіталом, вона – найважливіший виробничий ресурс, необхідний для життя та діяльності людей. Основні особливості землі – незмінність та просторова обмеженість. Це потребує бережливого відношення до неї, охорони від негативних антропогенних та техногенних впливів. Важливою особливістю землі є також здатність постійно покращуватись в процесі виробництва, при правильному використанні. Тому раціональне землевикористання повинне передбачати комплекс заходів по локалізації та підвищенню родючості ґрунтів.

 • ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

    Валентина Ковальська (Петрівка, Україна) |    Download article |  Link

  В умовах ринкової трансформації економіки управлінці намагаються пристосувати свої підходи до управління до світових стандартів, використовуючи міжнародний досвід та враховуючи національну специфіку бізнесового середовища. Тому пізнання та використання принципів стратегічного менеджменту є актуальною не лише теоретичною, а й практичною проблемою. Визначення суті та принципів стратегічного менеджменту як сучасної філософії управління, обґрунтування необхідності та можливостей його ефективного використання.

 • Сьогодні туризм є найбільш розвинутою та однією з найдинамічніших галузей світової економіки, в якій зайнято близько 10% світових трудових ресурсів і яка виробляє близько 10% світового валового продукту. Про високі темпи зростання дохідності туризму свідчать такі дані: тоді як 1950 р. надходжень від світового туризму становили 2,1 млрд дол. США, то 1998 р. - вже 444,7 млрд дол. США. Річні надходження від світової туристичної галузі становлять 800 мільярдів доларів США і очікується, що цей показник в 2020 році становитиме більше одного трильйону доларів [1]. Україна повинна використати ці можливості для зростання.

 • Тяжёлые металлы при высокой концентрации в организме человека могут оказывать негативное воздействие, влияя на обмен веществ, нарушая структуру и проницаемость клеточных мембран, вызывая нарушение работы внутренних органов. Также, в больших количествах, тяжёлые металлы могут изменять структуру белков и нуклеиновых кислот, что ведёт к непоправимому вреду здоровью человека. Тяжёлые металлы попадают в организм человека через кожу или желудочно-кишечный тракт.

 • Облікова політика є запорукою дієвої та раціональної організації бухгалтерського обліку. Крім того в умовах впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку державного сектору вона повинна стати незамінним інструментом ефективного функціонування кожної бюджетної установи.

 • Научно-технический процесс, в особенности его современная стадия - НТР, содействует прогрессу массового производства множества видов продукции при параллельном снижении общественно необходимых затрат на их непосредственное изготовление. Внутренняя логика прогресса науки приводит к созданию совершенно новых и модернизации имеющихся видов технологий и продукции, ускорению обновления и темпов, что влечёт за собой характерные изменения в системе общественных потребностей. Наряду с этим появляются новые различные потребности, определяются разные методы удовлетворять посредством одного продукта различные потребности, выявляются различные возможности реализации одних и тех же потребностей различными видами продукции, меняются соотношения между разными потребностями и т.п. В экономике Казахстана достаточно активное использование приобрел термин «инновация» как самостоятельно, так и в качестве обозначения перечня родственных понятий: «инновационное решение», «инновационный процесс», «инновационная деятельность» и др. В литературе содержится многообразие различных определений. К примеру, по признаку внутренней структуры либо содержания отмечают инновации организационные, технические, экономические, управленческие и другие. Отмечаются следующие признаки, как параметры жизненного цикла (анализ и выделение всех стадий и подстадий), масштаб инноваций (локальные и глобальные); закономерности процесса внедрения и тому подобное.

 • Аграрний сектор України є одним із найбільших секторів національної економіки, який здійснює визначальний вплив на соціально-економічний стан суспільства та продовольчу безпеку, має вагоме значення для розвитку внутрішнього і зовнішнього ринків, добробуту суспільства. Нині відбуваються суттєві економічні зміни, які відіграють вирішальну роль у подальшому розвитку взаємопов’язаних галузей АПК і підвищенні життєвого рівня населення.

 • Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Важливим показником, що комплексно характеризує стан діяльності суб’єктів господарювання, враховує фінансові параметри, економічну ефективність та очікувані перспективи його розвитку є вартість підприємства. Ключовим фактором, що впливає на формування вартості суб’єктів господарювання, є достовірна оцінка об’єктів бухгалтерського обліку. Оцінка є основним елементом бухгалтерського обліку, який дає змогу отримати інформацію про майно підприємства та його зобов’язання, що в подальшому знаходить свої відображення в фінансовій звітності підприємства.

 • МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИ

    Норбой Узоқов, Латиф Эрдонов, Пахлавон Қурбонов (Қарши, Ўзбекистон) |    Download article |  Link

  Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида”ги қонунида бандлик тушунчасига мукаммал маъно берилган бўлиб, фуқароларнинг шахсий ва ижтимоий эҳтиёжларини қондириш билан боғлиқ бўлган, меҳнат даромади (иш ҳаки) келтирадиган ижтимоий фойдали фаолиятлари сифатида таърифланган.