29–30 апреля, 2014

І Международная научно-практическая интернет-конференция

 • UNRIGHT TRIGONOMETRIC FUNCTIONS AND THEIR MAIN CHARACTERS

    Sherzodbek Farmonov, Javlonbek Jumayev (Ferghana, Uzbekistan) |    Скачать статью |  Link

  On the books of “Unright trigonometric functions” which published according secondary schools, lyceums and colleges. Haven`t enough information about solving tasks which take difficult. On this work given the notes to the unright trigonometric functions and their main character with proving and show with the solving of tasks and examples. For the studying this theme pupils must train on it. Because to the proving the unright trigonometric functions and their main characters uses from general characters of the unright function.

 • HOZIRGI ZAMON O`QITUVCHISI VA UNGA QO`YILADIGAN TALABLAR

    Азиза Болтабоева (Гулистан, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Ma`lumki, hamma kasblarni ham avvalo ustoz-muallim o`rgatadi. Dastlabki saboqni ham o`qituvchi beradi. Dastlabki ona-Vatan so`zlarining ma`nosini, mohiyatini ham o`qituvchi o`rgatadi. Shuning uchun ham barcha kasblar ichida o`qituvchilik-muallimlik kasbi o`ta sharafli va mas`uliyatli hisoblanadi. Mana shu o`rinda tabiiy ravishda savol tug`iladi. Xo`sh, o`qituvchi kim? U qanday sifatlarga ega bo`lmog`i lozim? Xususan, bugungi kun o`qituvchisi qanday malakalar bilan qurollantirilmog`i darkor? va boshqalar. O`qituvchi jamiyatning yosh avlod ta`lim-tarbiyasiga qo`yilgan ijtimoiy buyurtmasining asosiy ishtirokchisidir. Shuning uchun ham respublikamiz Prezidenti I.A.Karimov “Tarbiyachi-ustoz bo`lish uchun, boshqalarning aql-idrokini o`stirish, ma`rifiy ziyosidan bahramand etish, haqiqiy fuqaro etib yetishtirish uchun eng avvalo tarbiyachining o`zi aynan shunday yuksak talablarga javob berishi lozim,”- degan edi. Darhaqiqat, o`qituvchilik kasbida chuqur bilimdonlik, zukkolik o`z kasb mahoratini muntazam shakllantirib borishga ishtiyoq bo`lmas ekan, u yaxshi ustoz-o`qituvchi bo`la olmaydi. Zero, davlatimizning istiqboli, Prezidentimiz tomonidan olg`a surilayotgan barcha islohotlarning ijobiy yechimi va ana shu ko`p mingyillik ziyokorlik ishining samarasi bo`ldi. Shuning uchun ham bugungi mustaqillik sharoitida o`qituvchiliik kasbiga bo`lgan e`tibor va ehtiyoj har qachongiga nisbatan ortib bormoqda. Shuning bilan birga o`qituvchi oldiga qo`yiladigan talablar ham o`zgacha bo`lmoqda. Chunki bugun O`zbekiston mustaqil davlat sifatida jahonga yuz tutar ekan, bu borada pedagog o`qituvchilarning o`z o`rni, o`ziga xos mohiyati borligini unutmaslik lozim.

 • АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

    Віталіна Перевертень (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Роль математики в сучасній науці невпинно зростає. Це зумовлено насамперед тим, що, по-перше, без математичного опису цілої низки явищ навколишньої дійсності важко досягти їх повного розуміння, а по-друге, розвиток фізики, лінгвістики, економіки та інших наук неможливий без застосування математичного апарату. В зв’язку з цим виникає необхідність якомога тісніше пов’язати шкільний курс із сучасною математикою. Проте самих лише змін у програмі, якими б значними вони не були, завжди буде не достатньо. Очевидно, що найактуальнішою проблемою сучасної школи є питання: як навчати? Математика дає великі можливості для навчання учнів методів наукового прогнозування діяльності людини, явищ і процесів природи та суспільства. Вона відзначається високим рівнем абстракції і великою кількістю прийомів, методів, програм (схем) діяльності. У зв’язку з цим її вивчення в школі має здійснюватись на рівні формування вмінь та навичок і, звичайно, вимагає піднесення ролі самостійної роботи учнів.

 • Сучасні умови розвитку суспільства заклали нові вимоги до спеціалістів, яких почали більш спрямовано готувати за різними інтегрованими програмами. Зараз в умовах глобалізації та трансформації суспільства актуальною постає проблема формування сучасного викладача вищого навчального за кладу, який відповідав би запитам і вимогам цього суспільства. Питання якими мають бути умови формування педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу залишається актуальним і потребує ґрунтовної відповіді. Постановка проблеми. Сьогодення вимагає від працівників практично всіх сфер діяльності високого рівня творчої активності та самостійності, уміння цікавитись досягненнями науки, опановувати нові технології, відповідально ставитись та використовувати набуті знання в своїй практичній діяльності, постійно самовдосконалюватися. Реалізаціяцихзавданьбагато в чомузалежитьвідособистихякостейлюдини та їїпрофесійноїмайстерності. Ця проблемащебільшеактуалізується, коли мовайде про професійнудіяльністьвикладача, котрий в певніймірізабезпечуєформуванняінтелектуальногопотенціалунації, аджелишетворчість самого викладача, йогопедагогічнамайстерність в змозірозвиватитворчіздібності у тих, щонавчається, готуватиїх до самостійноговирішенняжиттєвих проблем. Перед навчальнимипедагогічними закладами стоїть не простезавдання, оскількизазначена проблема вимагаєпідготовки не просто освічених, озброєнихзнаннямивикладачів, а фахівців-майстрів, готових до творчогорозв’язання великого розмаїттяпоставлених перед ними задач.