29–30 апреля, 2014

І Международная научно-практическая интернет-конференция

 • ОСНОВНІ МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ

    Вікторія Галіцька (Київ, Украіна) |    Скачать статью |  Link

  Головною задачею кластеризації даних (або кластерного аналізу) є розбиття множини об’єктів на групи (або кластери). Кожна група об’єднує в собі об’єкти за певною ознакою, при чому об’єкти з різних груп повинні максимально відрізнятися один від одного. В якості об’єктів (елементів) може виступати будь-що, наприклад, дані або вектори характеристик. Слід також розрізняти поняття кластеризації та класифікації: у випадку кластеризаціїї немає заданого чіткого переліку груп, він формується в процесі роботи алгоритму. Тобто, можна сказати, що кластеризація – це класифікація об’єктів на основі їх подібності, коли не задається приналежність об’єктів будь-яким класам. У кластеризації існує дуже велика кількість застосувань як в інформатиці так і в інших галузях. Прикладами застосування можуть слугувати аналіз даних, вилучення та пошук інформації, групування та розпізнавання об’єктів.

 • Постановка проблеми. Україна володіє величезними земельними ресурсами, але це національне багатство країни використовується вкрай неефективно. Існуючі методи володіння, користування землею обмежують доступ до земельних ресурсів і не дозволяють здійснювати перерозподіл землі та передачу її ефективним господарюючим суб'єктам. Використання новітніх методів на основі нейронних мереж дасть можливість більш детально провести аналіз земельного кадастру, що в свою чергу забезпечить більш раціональне використання та моніторинг територій. Аналіз досліджень. Питаннями використання нейронних мереж в земельному кадастрі займалися: Дубова C.B., Жака О.О., Замкова В.В., Круглова Ю.П., Лукашина І.В., Орлова І.Г., Шепелява та ін. В своїх наукових працях вони детально описали існуючі методи та сфери використання нейронних мереж. Метою статті є аналіз одного із методів нейромережевих технологій, що використовується в земельному кадастрі, виявлення його переваг та недоліків.

 • У роботі проаналізовано новітні підходи щодо інформатизації медичних наукових періодичних видань та напрями вдосконалення механізму оприлюднення наукових досліджень. Наведено приклад впровадження запропонованих підходів, концепцій інформаційних технологій при проектуванні, розробці та керуванні наповненням інформаційними ресурсами інтернет-сайту наукового медичного фахового періодичного видання “Acta Medica Leopoliensia”. Інформаційні технології стрімко впроваджуються в усі галузі сфери системи охорони здоров'я. Накопичено вже великий позитивний досвід застосування інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я, комп'ютерній діагностиці, в тому числі телемедицині, у медичній освіті й науці [1, 2, 8]. Сучасні web-технології суттєво змінюють інформатизацію професійної діяльності працівників системи охорони здоров'я з метою забезпечення швидкого отримання та передавання потрібних фахівцям даних за допомогою сучасної обчислювальної техніки [4]. Для реалізації цих задумів використовуються новітні інформаційні розробки, що передбачають стратегію і тактику інформатизації медицини, яка полягає в корінних змінах політики інформатизації.

 • Постановка проблеми. Будь-який терористичний акт складається з двох основних складників: силового та інформаційного, до яких сучасний тероризм виявляє неабияку увагу. Обсяги та масштаб використання в акціях тероризму сучасних ЗМІ з їх можливостями маніпулювати громадською думкою дають підстави говорити про існування медіа-тероризму. Виходячи із присутнього ЗМІ прагнення знаходитись в центрі подій, що випливає із права суспільства на отримання достовірної інформації, є необхідні подальші дослідження та удосконалення відповідних принципів і адекватних дій при висвітленні ситуацій, що мають неоднозначний характер, слідкувати за тим, щоб оперативність подачі інформації не йшла в ущерб її об’єктивності та правдивості. Говорячи про особливості відносин ЗМІ до теми тероризму, викликів і загроз, потрібно мати на увазі, що тут завжди є велика спокуса - користуючись принципами свободи слова, мимоволі стати популяризатором ідей тероризму. Хоча суспільство вже накопичило значний досвід боротьби з проявами тероризму, але повністю зупинити деградаційний і руйнівний вплив медіа-тероризму на практиці неможливо. Однак, його можливо зменшити.

 • Тенденції популяризації інформаційних технологій та їх використання в різних сферах життєдіяльності людства: виробництва, науки, освіти, соціальних послуг тощо – є провідними факторами розвитку сучасних країн. Процеси інформатизації у світі знайшли відображення в низці концепцій (технологічна, інформаційна, соціальна, концепція матеріалізму та ін.). Соціальна інформатика в межах інформаційного простору розглядається як наука, що вивчає комплекс проблем, пов’язаних з інформаційними процесами у соціумі. Проблеми інформації, інформатизації, інформаційного простору стали важливою частиною життєдіяльності сучасного суспільства. Важливість інформації лягає в основу важливості інформаційних відносин між людьми (суб’єктами) і документованими інформаційними об’єктами; відносин між суб’єктами, заснованих на їх відношенні до інформаційних об’єктів або до об’єктів, що надають інформаційні послуги [2, c. 34]. Соціальна інформатика – міждисциплінарний науковий напрям, що вивчає соціальні наслідки інформатизації суспільства. На сучасному етапі основною метою соціальної інформатики є підвищення ефективності функціонування суспільних знань на основі синтезу соціальних та інформаційних технологій.

 • ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНІҢ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ

    Динара Темирболатова (Астана, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Бағдарламалық жасақтама (БЖ) деп бағдарламалардың және олармен бірге жүретін қолданбалы есептерді шешу үшін есептеуіш машинаны қолдануға мүмкіндік беретін құжатнаманың жиынтығын айтады. Жүйелік (жалпы) және қолданбалы (арнайы) бағдарламалық жасақтама деп бөлінеді. Қолданбалы БЖ-ге нақты есепті немесе осындай есептер тобын шешу үшін қолданылатын бағдарламалар кіреді. Жүйелік БЖ-ге есептерді шешкенде және жаңа бағдарламаларды құрғанда барлық есептеуіш кешенінің келісімді жүмысы үшін қажетті бағдарламалар кіреді. Оған мыналарды жатқызуға болады: 1) Операциялық жүйе (ОЖ) - есептеуіш жүйенің (ЕЖ) барлық қорларын нәтижелі қолдану үшін және онымен жүмыс істеу ыңғайлы болу үшін тағайындалған жүйелік және басқарушы бағдарламалардың кешені. Қор деп ЭЕМ-ның кез келген логикалық немесе физикалық компонентін және оларға пайдалануға берілетін мүмкіншіліктерді айтады (негізгі қорлар процессорлық уақыт, жады және енгізу-шығару құрылғылары болып табылады) [1, с. 49]. Қазіргі ОЖ - кең таралған жүйелер - көп жағынан бір-біріне ұқсас. Ең алдымен бұл бағдарламалық жасақтаманың төзімділік талабымен анықталады. Дәл осы төзімділікті қамтамасыз ету үшін Р0SІХ (Portable OS Interface Based on Unix) қабылданған болатын. Бұл жүйе - орындай білуі тиіс файлдармен басқаруда, процесаралық байланыста ең аз функцияларды анықтайтын стандарт.

 • Сьогодні, в ситуації загострення міжнародних відносин і національних конфліктів, соціально-економічної нестабільності, інформаційного протиборства в світі, інформаційно-пропагандистська робота набуває особливо важливого значення в забезпеченні соціальної адаптації, професійної придатності, і громадської компетенції особистості. В таких умовах питання забезпечення обороноздатності держави вийшли далеко за рамки традиційного розуміння війни і збройної боротьби і пов’язані, перш за все, з людським фактором. Тому в ході реформування білоруської армії була створена принципово нова система ідеологічної роботи Збройних Силах, заснована на сучасних моделях масової комунікації. Ідеологія відіграє важливу роль у життєдіяльності будь-якого суспільства. Ідеологія держави Білорусь, в якій білоруський народ усвідомлює себе як історично сформовану і консолідовану спільність людей, органічно взаємодіє з внутрішньою та зовнішньою політикою цієї держави [3, с. 63]. В основі державної ідеології лежить розуміння суверенітету і незалежності країни, розуміння наявності національних інтересів, розуміння безпеки як одного їх таких інтересів [4].

 • В наш час інформаційні технології стрімко розвиваються, що породжує високий рівень конкуренції між ІТ-компаніями. Важливим фактором успішності розробки програмних продуктів є не лише якість, а й швидкість їх створення. Для цього необхідно, щоб процес ведення проектів був чітко налагодженим і постійно контролювався. Тому в таких умовах важко переоцінити важливість зручних інструментів для керування проектами. Управління проектами - відповідно до визначення національним стандартом ANSI PMBoK [1] - область діяльності, в ході якої визначаються і досягаються чіткі цілі проекту при балансуванні між обсягом робіт, ресурсами (такими як гроші, праця, матеріали, енергія, простір та ін.), часом, якістю та ризиками. Сучасні методології управління проектами покликані забезпечити результативність, раціональність і ефективне управління ризиками при проведенні проектів. В наш час існує ціле розмаїття програмного забезпечення, створеного, щоб зробити ведення проектів якнайзручнішим. Проте при виборі системи для управління саме ІТ-проектами виникає необхідність враховувати особливу специфіку ведення таких проектів, що значно звужує коло доступних на сьогодні варіантів таких систем.