31 October, 2022

L Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Анотація. Викладено результати та окреслено перспективи студентської наукової роботи, відзначеної Дипломом І ступеня на Міжнародному конкурсі, який відбувся 2022 р. у Кременчуцькому НУ ім. М. Остроградського. Отримано патент на корисну модель «Спосіб перетворювання енергії струму в енергію імпульсів», та свідоцтво про авторське право на «Парадокс енергій порушеної рівноваги важеля», а заявка на винахід «Пристрій перетворення енергії струму у теплову енергію» з 21.04.2021 р. проходить кваліфікаційну експертизу.

 • МАШИНИ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ

    Ганна Голубова (Костянтинівка, Україна) |    Download article |  Link

  Штучне ущільнення – ефективний і дешевий спосіб стабілізації механічних властивостей насипних ґрунтів. Його якості оцінюються коефіцієнтом ущільнення, що визначається як відношення досягнутої щільності до найбільшої стандартної. Ґрунти можна ущільнювати укочуванням, трамбуванням, вібруванням або сполученням цих способів. Ущільнення укочуванням відбувається у результаті тиску, що створюється вальцями або колесами, які перекочуються по поверхні ґрунту. За таким прин­ципом працюють котки. Ущільнення трамбуванням здійснюється ударами робочих органів трамбувальних машин. Спосіб ущільнення вібруванням полягає у передачі ґрунту коливальних рухів, внаслідок яких відбувається взаємне переміщення твердих частинок, що призводить до ущільнення ґрунту. При вібруванні, як правило, робочий орган не відривається від поверхні. Якщо збурювальна сила перевищує визначену межу, робочий орган відривається від поверхні ґрунту, при цьому вібрування переходить у вібротрамбування.

 • Земляні роботи належать до найбільш трудомістких процесів будівництва. Встановлено, що для спорудження 1м3 промислового або цивільного приміщення доводиться виконувати відповідно понад 1,5–2,0 та 0,5–1,0м3 земляних робіт. Вартість земляних робіт становить 10 –15% загальної вартості будівельно-монтажних робіт.

 • У даній роботі розглянуто питання взаємодії електрорухомого складу змінного струму та енергетичної систем. Тяговий електропривод електрорухомого складу створює нелінійне, нерезистивне навантаження на мережу, що спричиняє додаткові втрати енергії, обумовлені фазовими та нелінійними спотвореннями струму та напруги. Проведено дослідження тягового перетворювача на віртуальній моделі в середовищі Mat Lab / Simulink. Установлено, що імпульсні тягові перетворювачі електрорухомого складу є одночасно споживачами активної енергії і генераторами високочастотних гармонік, які спричиняють несинусоїдальність напруги та струму і створюють додаткові втрати в тяговій мережі.Розглянуто складові повної потужності, яка підводиться до електровоза. Визначена ролькоефіцієнт потужності електровоза в енергоефективності енергетичної системи.

 • Електропривод є найбільшим споживачем електричної енергії в Україні і в світі. Тому для фахівців у галузі генерації, передачі та розподілу електричної енергії, а також електротехнології, необхідно мати чітку уяву про цього споживача: сфери застосування, електромеханічні властивості, особливості керування, енергетичні характеристики, потенціал для енергозбереження, взаємодія з електричними мережами.

 • МОДЕРІНІЗАЦІЯ БЕТОНОНАСОСА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ S-ПОДІБНОГО ШИБЕРА

    Максим Петрик, Олександр Мейта (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Будівництво каналізаційних колекторів, як і багатьох інших об’єктів пов’язано з виконанням трудомістких та високовартісних робіт, таких, наприклад, як розробка котловану, його кріплення, засипка, переміщення та транспортування великих об’ємів ґрунту, водопониження чи водовідлив, забивання паль, нагнітання бетонного розчину в проміжок між кріпленням тунелю і ґрунтом та ін. При цьому використовується різна техніка, в тому числі широко застосовуються бетононасоси різної конструкції та продуктивності. Найголовнішою проблемою бетононасосів є швидке зношування деталей за рахунок абразивності суміші.

 • В останнє десятиліття в усьому світі інтенсивно розвивається напрям науково-технологічного інноваційного перетворення електроенергетики на базі нової концепції, що отримала назву SmartGrid, інтерпретована в різних перекладах, в основному, як «інтелектуальна (розумна) мережа (енергосистема)».

 • ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ ГАЗОАНАЛІЗАТОР З НАПІВПРОВІДНИКОВИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ

    Артем Наливайський, Дмитро Оверченко, Вячеслав Грибовський (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Транспорт – один з найважливіших компонентів суспільного та економічного розвитку, що поглинає значну кількість ресурсів і надає серйозний вплив на навколишнє середовище. В наш час, вплив транспорту, на довкілля - найнагальніша і актуальна проблема сучасного суспільства.

 • Вступ. У складі сучасного тягового електроприводу все більшого поширення знаходить асинхронний тяговий електропривод (АТЕ). Застосування АТЕ пов’язано зі значними їх перевагами у порівнянні з діодними та тиристорними випрямлячами, так як дає можливість реалізації високих, близьких до одиниці, коефіцієнтів потужності, формування вхідного струму близького до синусоїди, забезпечує двосторонній обмін енергією між ЕРС і мережею живлення в режимі тяги та електричного гальмування, що значно підвищує енергоефективність електрорухомого складу (ЕРС). Енергетична ефективність статичного перетворювача та системи управління ЕРС у цілому оцінюється коефіцієнтом корисної дії (к.к.д.) і коефіцієнтом потужності (Кп). Асинхронні тягові двигуни (АТД) з короткозамкненим ротором мають високу надійність, менші габарити порівняно з колекторними двигунами, що дає змогу збільшити військову потужність ЕРС. Останнє має вирішальне значення для реалізації високих значень сили тяги в діапазоні високих швидкостей руху при реалізації швидкісних пасажирських перевезень.