31 October, 2022

L Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Для повного дослідження функції та побудови її графіка потрібно: 1. Знайти область існування функції. 2. Знайти точки перетину графіка з координатними осями. 3. Дослідити функцію на періодичність, парність і непарність. 4. Знайти точки розриву та дослідити їх. 5. Знайти інтервали монотонності, точки локальних екстремумів та значення функції в цих точках. 6. Знайти інтервали опуклості, вгнутості та точки перегину. 7. Знайти асимптоти кривої. 8. Побудувати графік функції, враховуючи проведене дослідження.

  • ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ

      Олег Якуц (Сопіт, Україна) |    Download article |  Link

    При розв'язуванні різноманітних задач фізики, хімії, математики, та інших точних наук часто користуються математичними моделями у вигляді рівнянь, що зв'язують одну або декілька незалежних змінних, невідому функцію цих змінних і похідні (або диференціали) цієї функції. Такого сорту рівняння називають диференціальними.