31 Грудень, 2020

ХХХIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • На сучасному етапі розвитку лінгвістики об’єктом особливої уваги науковців виступає дослідження взаємозв’язку мови та культури, аналіз етнокультурних особливостей спілкування представників різних націй. Це зумовлено як постійним розширенням міжкультурного діалогу, так і фактом усвідомлення неможливості пізнання національної мови без урахування історичних та соціокультурних особливостей існування її носіїв. Особливими одиницями, здатними відображати національно-культурну своєрідність мови на лексичному рівні, вважають реалії.

 • Расширяя свой кругозор, повышая общий культурный и профессиональный уровень, обращаются ли учащиеся к произведениям художественной литературы, кино и театра или становятся участниками непосредственного общения с носителями изучаемого языка, к ним постепенно приходит осознание того, что для успешного общения собственно языковых знаний не всегда достаточно.

 • Recent years have witnessed the remarkable experimental and theoretical advances in prosody. Phoneticians research speech prosody from different perspectives. Vocal communication of emotion [15, 16, 20,21] and encoding emotions in speech [8, 10, 11, 22] belong to the relevant issues discussed by researchers in the light of modern tendencies to use artificial intelligence, synthetic speech in different spheres of human activity and the desire to achieve naturalness of synthetic prosody.In-depth analysis of the role of prosodic features, communicating emotions [4] and the role of voice quality in expressing emotion, mood and attitude [5] was conducted to shed light on this complex issue. Evaluation and meaning of pitch contours is widely discussed in [12, 14, 18, 19]. Prosodic organization and phrasing of read speech [17, 7], ways of achieving prosodic prominence [9]promote deeper understanding of the role of speech prosody.

 • In the practical study of the acoustic phenomena of speech in English language learners it is possible to observe a number of difficulties and errors associated with the various natures of the Kazakh and English phonemes.

 • Як відомо, мета фізичного виховання будь-якої людини – те висхідне положення, яке повним обсягом дає вектор направленості та змісту фізичного розвитку людини. Сутність при цьому виходить саме з об’єктивних якостей людини та суспільства. Під час навчання у вищому навчальному закладі процес фізичного виховання має бути побудований таким чином, аби студент був центральною фігурою процесу. Таким чином, процес має відштовхуватися саме від тих викликів та питань, які ставить перед собою студент, уявляючи себе як фізично розвинуту людину – а не тільки від нормативно-педагогічної бази, що використовується в навчальному закладі. Звісно, рівень виховання напряму залежить від фізичного стану індивіда та його потреб – а як наслідок, від цього залежить успіх фізкультурно-спортивної діяльності.

 • В сучасних концепціях освіти іноземна мова розглядається як відображення культури народу країни, мова якої вивчається, а оволодіння іноземною мовою – пов’язано з іноземною культурою та засвоєнням світових духовних цінностей. Тому, на сьогодні існує потреба в підготовці майбутніх фахівців педагогічної діяльності до міжкультурної комунікації, у формуванні культурологічних знань та вмінь. Іноземна мова при цьому займає особливе місце в загальнокультурній підготовці молоді до життя та діяльності в суспільстві, та орієнтована головним чином на формування практичних умінь, що має великий потенціал можливостей для всебічного розвитку особистості.

 • На сьогодні іноземна мова є невід’ємною частиною комунікаційних процесів, а «Практичний курс англійської мови», який викладається студентам спеціальності 035 Філологія. Основна мета викладачів – це підготувати студентів до певного рівня, коли вони можуть вільно використовувати мову у своїй професійній діяльності. Заняття націлені на досягнення конкретних цілей. Набуті на заняттях навички можна застосовувати безпосередньо у подальшій роботі.

 • Пандемія змінила життя світу і мову як знакову систему, що відображає цей світ. Про зміни в словниковому складі заговорили науковці й аматори ще від початку пандемії, фіксуючи численні семантичні та лексичні неологізми [1; 3; 4; 6; 7; 9]. Так, деякі слова вийшли за межі вузькоспеціального вжитку і стали загальновживаними (пандемія, коронавірус, ізоляція), інші – набули нових значень (карантин, соціальна дистанція, дистанційка, контактний, корона), з’явився ряд лексичних новотворів (ковідіот, інфодемія, карантикули, карантьє).

 • CATEGORIAL METHODOF WORD-COMBINATION STUDIES

    Damegul Seytova, Yulduz Matkurbanova, Bayramgul Mengaliyeva (Nukus, Uzbtristan) |    Завантажити статтю |  Link

  The most wide-spread and popular method of investigating word-combination is taxonomy, or structural classification, which describes various syntactic patterns specific to the language in question. This approach to the study of word-combination is necessary, important and time-honored. However it is open to criticism for two reasons. First, because it is one-sided: being based on only one aspect of word-combination, it doesn’t reflect all the complexity of the linguisticphenomenon under study. Second, it is greatly overdone; evidently a situation of “oversaturation” exists in this aspect of the subject. Whenever there is a discussion of something that is supposed to be new in the grammatical structure, it usually follow along the line of this or that categorization.

 • Syntax is the branch of linguistics which deals with the organization of speech and studies both the sentence as the main unit of speech and the word-combination as the complex constituent of the sentence. It is necessary to distinct between syntax and syntagmatics.

 • Поповнення мови новими лексичними одиницями відбувається постійно. Словниковий склад, як відомо, серед інших рівнів мови відзначається найбільшою проникністю та чутливістю до змін у соціумі, що визначає актуальність даного дослідження. 2020 рік став періодом, для якого характерна особлива активність лінгвальних модифікацій, у зв'язку з новими реаліями, з якими стикнувся увесь світ. Поруч з еволюцією пандемії COVID-19 та заходами, які вживаються для протидії їй, мова засобів масової інформації та інституційна мова породжують нові лексеми та вирази, розвиваючись, таким чином, поруч, ніби рухаючись паралельними шляхами.