31 Грудень, 2020

ХХХIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В современном мире опасения вызывает рост агрессивности, агрессии и тревожности у большинства населения различных стран, причем эта негативная тенденция охватывает все слои населения. Растет число преступлений против личности. Конфликтность, как отмечают аналитики, увеличилась и продолжает расти.

  • Сучасні світові тенденції вищої освіти свідчать про посилення уваги до ціннісного ставлення майбутніх фахівців щодо набуття професіоналізму. Суть цих тенденцій полягає в створенні умов для розвитку майбутнього фахівця як яскравої індивідуальності, людини культури, здатної до творчості у вільних формах діяльності, до саморозвитку і самовдосконалення. Психологічна наука плідно працює над пошуком таких механізмів психічного розвитку людини, які б дали їй можливість досягти повної реалізації своєї індивідуальності відповідно до людської сутності, яка моделює свій ціннісний світ й орієнтується на ідеальні зразки людського буття. Особливого значення набуває проблема психологічних основ впливу ціннісно-смислової сфери особистості на становлення майбутнього педагога, формування якостей професіонала в студентської молоді.

  • Актуальною проблемою на сьогодення є не лише необхідність та ефективність корекційно-розвивальних методів спрямованих своїм впливом на позитивну динаміку розвитку емоційно-чуттєвої сфери дитини з ООП, а й різноманіття їх форм.Музикотерапія унікальна своєю універсальністю в підході до кожної дитини, спираючись на її можливості. Вона представляє собою такий метод впливу, який за допомогою музики мобілізує інтелектуальні, емоційні , рухові, мовленнєві та інші функціональні можливості людського організму, особливо в дитячому віці.[1] Використання музикотерапії в якості методу впливу сприяє якісному та всебічному розвитку, також воно спирається на принципи доступності, емоційності, свідомості й активності та індивідуального підходу до кожного.

  • Актуальність теми. Ставлення працівників банку до роботи їх індивідуально-психологічні особливості забезпечують успіх в діяльності, в спілкуванні і легкість оволодіння професійними здібностями. Звичайно, здібності не зводять до знань, умінь і навичок, наявних у людини, але вони забезпечують їх швидке придбання, фіксацію і ефективне практичне застосування. Знання вимог фахівців до професії, таких як ступінь задоволеності матеріальних і духовних потреб, можливість самореалізації, дозволяють зрозуміти і оцінити ефективність роботи працівників в банківських установах.

  • Загальновідомо, що реалізація прав дитини безпосередньо спрямована на забезпечення всіх дітей, у тому числі дітей з вираженими відхиленнями в психофізичному розвитку, повноцінного суспільного життя, на створення умов, необхідних для максимальної реалізації своїх можливостей шляхом забезпечення їх навчанням і вихованням.

  • СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ.

      Тетяна Чернявська, Анжела Плюшинська (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Школа - це місце де дитина отримує початкову освіту. Це не просто місце, для навчання - це те місце де дитина отримує початковий урок життя. Тому виховна робота планується так, вчителем щоб сприяти становленню особистості, як творця і практика життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями, між учнями тапедагогом, школою і родиною.