31 Грудень, 2020

ХХХIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Постановка проблеми. Відомо, що економічна наука останнім часом приділяє значну увагу питанню про сутність і роль трудового потенціалу в господарській практиці України. Трудовий потенціал, як економічна категорія, виражає виробничі відносини людей в умовах певної суспільної формації, володіє необхідною продуктивною силою на робочому місці, тому також характеризується технічними параметрами виробництва. Цілком зрозуміло, що суспільство зацікавлене в ефективному використанні трудового потенціалу і оптимальної його структурі. Актуальність теми дослідження закономірностей формування трудового потенціалу та його ефективного використання зростає і розглядається як значуща проблема для економічної теорії і практики. Вивчення та наукове обґрунтування ключових чинників, які впливають на його стан і розвиток, невід’ємно пов’язано з дослідженнями демографії, соціальних проблем, ринку праці, що є найважливішими складовими потенціалу економіки України.

  • Франчайзинг стає в Україні все більш популярною формою підприємництва для нового бізнесу. Особливо така форма є привабливою для підприємств малого та середнього бізнесу. Це обумовлено тим, що підприємець, який бажає створити свою справу, хоче зменшити ризики, пов'язані з відкриттям фірми, і отримати готову бізнес-ідею, вже виражену в форматі успішного і прибуткового бізнесу. У підприємця є також можливість вибрати між альтернативними франчайзинговими проектами в тій області, в якій він має більший досвід або яка йому здається найцікавішою з точки зору отримання прибутку або можливостей ринку.

  • Анотація. У доповіді розкрито суть, зовнішні та внутрішні проблеми підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з якими стикаються сучасні переробні підприємства в процесі експортно-імпортної діяльності. Досліджена зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «МаревенФуд Європа» та сформовано шляхи подолання проблем.

  • Аналіз наукової літератури свідчить, що категорія «капітал» була і є предметом вивчення багатьох наукових шкіл та напрямів: фізіократів, представників класичної школи, марксистів, неокласиків, інституціоналістів тощо. Тобто капітал є досить багатогранною категорією за своєю сутністю і сучасна економічна думка трактує його, відображаючи при цьому розвиток людства та еволюцію товарного виробництва, усієї сукупності соціально-економічних відносин.

  • В умовах трансформації національної економіки особливого значення набуває проблема формування трудового потенціалу, спроможного забезпечити ефективне управління підприємством, зростання конкурентоспроможності функціонування суб'єктів його господарської діяльності. Особливої актуальності набуває конкурентоспроможний персонал і ефективність соціально-трудових відносин, оскільки кадрова політика є важливою складовою генеральної стратегії діяльності підприємства та основною його конкурентною перевагою. Це пов’язано з тим, що ефективна діяльність підприємства в умовах ринкової конкуренції залежить не тільки від якісних і кількісних характеристик працівників, а й від результативності методів і механізмів управління ними.

  • WITHDRAWAL OF INSOLVENT BANKS

      Stanislav Kapusta (Kharkiv, Ukraine) |    Завантажити статтю |  Link

    Formulation of the problem. The normal functioning of economic relations depends on the solvency of banks, insurance companies, credit unions and other financial service providers, as the withdrawal of relevant organizations from the market destroys its overall stability, which leads to losses for businesses and investors. On this basis, economic crises arise, in the absence of which none of the subjects of market relations, citizens or public authorities can be interested.