30–31 Грудень, 2015

ХXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Шаруашылық қызмет процесінде ұйымдар мен кәсіпорындар жабдықтаушылармен және мердігерлермен, сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есептесу операцияларын жүргізеді. Жабдықтаушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу міндеттерінің кешені баланстық шоттардың маңызды топтары жөніндегі ақпараттың өңделуін көздейді, олардың жекелеген түрлерін есепке алу бастапқы ақпаратты ұсыну нысандары бойынша, шығыс ақпараттық пассивтерінің нысандарын өңдеу тәсілдері бойынша өзіндік ерекшеліктерге ие.

 • В современной экономике в качестве аксиомы принимается положение, что роль человеческого фактора является, по крайней мере, не меньшей, чем роль технологий. Однако неоспоримо также, что человек гораздо сложнее любого механизма, а потому повышение производительности труда, основанное на человеческом факторе, должно учитывать множество нюансов, связанных с профессиональной и личностной спецификой.

 • Сільськогосподарська галузь є вкрай важливою для країни а тому її розвитку та підтримці вітчизняного аграрного виробництва держава завжди приділяє особливу увагу. В той же час, після вступу України до СОТ, прийняття Податкового кодексу України (ПКУ) та, враховуючи невідворотність подальшої інтеграції нашої держави до Європейського співтовариства, наразі особливого значення набули проблеми забезпечення належної державної підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, яка як в нашій країні, так і в багатьох інших країнах світу надається з використанням інструментарію системи оподаткування.

 • Зростання конкуренції, удосконалювання технологій, боротьба за споживача та якість продукції змушують підприємство по-новому розглядати весь комплекс питань управління. Змінилися й вимоги до працівника. Головним тут є визнання високої соціальної відповідальності, що лежить на всіх співробітниках організації й у першу чергу - на керівниках. Сучасна організація - це адекватна реакція на швидкі зміни,  мінливі технології та невизначеність середовища. Сучасний підхід до організації являє собою збалансоване сполучення людських цінностей, організаційних змін і безперервних адаптацій до змін зовнішнього середовища. Усе це зажадало істотних змін у принципах, методах і формах роботи з людиною в організації.   Людський потенціал, здатність керівника правильно поставити мету й ефективно розпорядитися ресурсами стають головним фактором успіху організації. На перший план висуваються проблеми управління людськими ресурсами організації.

 • Постановка проблеми. Основне призначення амортизаційної політики в умовах ринкової економіки – створення умов для забезпечення фінансових потреб господарюючого суб’єкта у відтворенні його необоротних активів. Амортизація як економічна категорія давно є предметом дослідження багатьох сучасних вчених, які дають різне тлумачення, щодо сутності амортизації. Проте, нарахування амортизації регламентується П(С)БО №7, за яким амортизація – це систематичне розподілення вартості основних засобів, яка амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатації). У наш час залишається ряд невирішених питань, щодо вибору методів нарахування амортизації на об’єкти основних засобів за міжнародними та національними стандартами. В Україні склалася така ситуація, що відображення зносу в обліку викликає проблеми на практиці та суперечки між науковцями. В першу чергу це зумовлено науково-технічним прогресом та дисонансом економічним розвитком нашої країни.

 • Розвиток туристичної галузі як високоприбуткового сектора економіки є важливим чинником не лише економічного, а й соціального характеру, оскільки задовольняється одна з найважливіших потреб людини у відновленні фізіологічних, психофізіологічних, духовно-інтелектуальних сил людини у вільний від роботи, навчання час на спеціалізованих територіях. Необхідність переходу до нового економічного розуміння життєдіяльності людини, що базується на баченні туристичної галузі як інтегрованої підсистеми в межах економічної системи України, визначає актуальність дослідження проблем сталого розвитку туризму в регіонах України.

 • Розвиток персоналу є найважливішою умовою успішного функціонування будь-якої організації. Це особливо важливим є в сучасних умовах, коли науково-технічний прогрес значно прискорює старіння професійних знань і навичок. Невідповідність кваліфікації персоналу потребам компанії негативно позначається на результатах її діяльності. Тому, корпоративна культура може слугувати потужним інструментом підвищення загального рівня персоналу в організації. Культурологічний підхід до дослідження ефективного функціонування підприємства, який передбачає вивчення процесів, що відбуваються в організації, через призму культури, яка визначає специфіку діяльності, особливості взаємовідносин між працівниками, вимоги і ставлення до них, набуває значного значення для прибуткового функціонування організації. В останні роки управлінські служби не тільки змінили відношення до культури організації, але і зайняли активну позицію у використанні її як фактору підвищення конкурентоспроможності, адаптивності, ефективності виробництва і управління. Корпоративна культура впливає як на процес управління персоналом, так і на роботу підприємства в цілому. Так, чим вище рівень корпоративної культури, тим у меншому ступені персонал має потребу у чіткому регламентуванні діяльності, в директивах, настановах, детальних схемах і докладних інструкціях. До того ж, чим вище рівень корпоративної культури, тим вище престиж і конкурентоспроможність підприємства.

 • Дивидендная политика акционерного общества представляет собой часть его финансово-экономической стратегии, направленную на оптимизацию пропорций между потребляемой и реинвестируемой долями прибыли с целью увеличения его рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности. Она является проявлением распределительной функции финансов и в общем случае предполагает принятие управленческих решений по двум основным вопросам: -какую часть прибыли целесообразно направить на текущие выплаты собственникам; -целесообразно ли придерживаться политики стабильных выплат.

 • У контексті розв’язання проблем із фінансуванням стратегічно важливих національних проектів та програм розвитку, що мають пріоритетне соціально-економічне значення у багатьох сферах господарювання слід використовувати механізм державно-приватного партнерства. Саме партнерство держави і приватного сектору, як правило, позначають терміном «Public-private Partners hip» (PPP). В українській літературі вживаютьтермін «державно-приватне партнерство» (далі - ДПП).

 • Актуальність завдань удосконалення управління підприємством в умовах ринкових перетворень вимагає проведення досліджень з метою обґрунтування доцільності маркетингу на підприємствах України, що й зумовило мету дослідження. Завданнями для її досягнення є визначення місця маркетингу у системі управління підприємством, вплив факторів навколишнього середовища на його результативність а також визначення організаційних аспектів у процесі впровадження маркетингу, зокрема, фінансового забезпечення організації діяльності маркетингового підрозділу.

 • Постановка проблеми. Однією із ключових ланок економіки України є автотранспортна промисловість, раціональне функціонування якої неможливе без забезпечення автотранспортних підприємств оперативним бухгалтерським та управлінським обліком. На сьогодні основна увага на автотранспортних підприємствах повинна бути зосереджена на оптимальній організації бухгалтерського та фінансового обліку витрат та формування собівартості, адже саме це є першою ланкою найбільш ефективного функціонування підприємства.

 • Постановка проблеми. На сьогодні кожен суб’єкт господарської діяльності має власну організаційну структуру, яка включає в себе певну наявність та взаємодію його структурних одиниць – підрозділів, кожен з яких відповідає за свої функції та у межах своїх повноважень здійснює управління господарською діяльністю (внаслідок чого витрачається певна сукупність різних видів ресурсів) та несе відповідальність за отриманий результат. За для оптимальної організації обліку витрат, необхідна ефективна система управлінського обліку для виконання будь-яких робіт у всіх підрозділах підприємства, яка ґрунтується на раціональній системі теоретичних засад бухгалтерського та управлінського обліку.

 • В умовах бюджетного дефіциту та жорсткого обмеження фінансових ресурсів держави контроль за їх цільовим та ефективним використанням набуває особливого значення. Нестабільна політична ситуація в Україні, можливість та наявна практика неоднозначного трактування законодавчих актів, недосконалість нормативно-правового забезпечення певних напрямів діяльності є сприятливим підґрунтям для різного роду зловживань в сфері використання бюджетних коштів. Попередження, виявлення та ліквідацію таких порушень покликана забезпечувати система державного фінансового контролю та аналізу. Особливої уваги в складі цієї системи потребує контроль господарської діяльності бюджетних установ, оскільки функціонування чисельної їх кількості в Україні у нових економічних умовах вимагає збалансованого, цільового та максимально ефективного використання фінансових ресурсів.

 • Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання для забезпечення сталого розвитку підприємств України найбільшого значення набувають дослідження поведінки основних показників діяльності підприємства. Підсумкова величина будь-якого показника залежить від безлічі факторів, тобто тих чинників, які визначають поведінку усієї системи окремого досліджуваного показника. У теперішньому часі ми маємо незлічену кількість методів дослідження ефективності діяльності суб’єктів господарської діяльності. Але при цьому дуже корисним може бути запозичення окремих закордонних методик аналізу, із врахуванням необхідних для нашої країни та підприємницької діяльності особливостей.

 • Вступ. Економічна наука приділяє значну увагу розробленню теорії комплексного та збалансованого розвитку економіки. Дослідження системної організації господарства, аналіз її трансформації в сучасних умовах, наукові рекомендації щодо оптимізації розвитку та функціонування господарських систем мають практичне значення і є науковою базою розв’язання проблем управління, прогнозування, стимулювання розвитку країни, її регіонів і світу в цілому.

 • РОЛЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

    Олександра Ольшанська, Ірина Лукаш (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  Вступ. Сучасна трансформація господарства України характеризується використанням переваг регіоналізації та інтеграції як потенціалу економічного та соціального зростання. Процеси регіоналізації та інтеграції в розвитку господарства країни є особливо доцільними під час розробки прогнозів, концепцій і стратегій розвитку на довгостроковий період, оскільки вони дають можливість передбачати поетапне залучення в економічну діяльність нових ресурсів, своєчасно розробити технологічно ефективні методи їх використання, вирішити регіональні та міжрегіональні соціально-економічні проблеми.

 • Мале підприємництво є соціально важливою і демократичною формою ведення бізнесу, його розвиток створює сприятливі умови для оздоровлення економіки, оскільки розвивається конкурентне середовище, створюються додаткові робочі місця, розширюється споживчий сектор, відбувається наповнення бюджетів усіх рівнів. Так, суб’єкти малого підприємництва (далі – СМП) країн ЄС створюють приблизно 50% доданої вартості в промисловості, забезпечують майже половину усього товарообороту та створюють робочі місця для 2/3 усіх зайнятих. В Україні ці показники значно меньші: СМП створюють приблизно 10% доданої вартості, забезпечують лише до 17% товарообороту та створюють робочі місця для близько 27% працюючих.

 • Забезпечуючи правову регламентацію та організацію справляння податків, держава виступає основним суб’єктом, що відповідає за реформування податкової системи країни. Податок на прибуток, з часів набуття Україною незалежності, пройшов декілька етапів розвитку у контексті розвитку податкової системи України в цілому. Аналіз історичних етапів оподаткування прибутку підприємств в Україні дає можливість краще зрозуміти сучасний стан оподаткування прибутку і оцінити можливі напрямки його подальшого розвитку.

 • Сучасний етап характеризується для України постійним зростанням обсягів та розширенням масштабів міжнародної торгівлі, ускладненням та посиленням динаміки торговельних процесів, посиленням вимог міжнародних організацій щодо забезпечення вільного доступу іноземних товарів на внутрішні ринки та зниженням національних торговельних бар’єрів. Відбувається поглиблення інтеграції міжнародних вимог в національну практику регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

 • В сучасних економічних умовах підприємства зацікавлені у підвищенні ефективності господарської діяльності. Здійснення цього важливого завдання вимагає удосконалення системи управління суб’єктом господарювання. Організація ефективної системи обліку спрямована на досягнення оптимального рівня витрат для виконання будь-яких робіт у всіх підрозділах підприємства. Необхідність організації обліку витрат на підприємстві росте в міру того, як ускладнюються умови господарської діяльності та зростають вимоги до рентабельності. Організація обліку витрат як елемент управління витратами потрібна для підготовки інформації в цілях прийняття вірних господарських рішень. Адже на основі інформації про витрати приймаються рішення про раціональне використання ресурсів підприємства, про забезпечення зростання фінансового результату та зменшення нераціональних витрат. Тому вирішення проблеми організації бухгалтерського обліку витрат на підприємствах є важливим науковим і практичним завданням, що визначає актуальність дослідження даного питання.

 • INSURANCE OF BANK RISKS – BASIS OF ECONOMIC STABILITY

    Бахтиёр Норбўтаев (Гулистан, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  The main activity and source of income for the majority of banks is lending business and consumer loans. The banks have permanent credit risk, simply speaking, is the risks associated with the complete or partial failure to return the money to the bank, and these risks are present throughout the crediting period, regardless of the client's solvency at the time of obtaining a loan, as the situation in the financial market today does not have sufficient stability.

 • Корхонанинг молиявий натижаси – бу хўжалик юритувчи субъект ихтиёрида булган ва молиявий мажбуриятларни бажариш учун кайта ишлаб чикаришни кенгайтириш учун хамда ходимларни иқтисодий рагбатлантиришга мулжалланган пул даромадлари ва тушумларидир. Молиявий ресурсларни шакллантириш узлик маблағлари ва унга тенглаштирилган маблағлар, молиявий бозордаги ресурсларни йигиш ва молия-банк тизимидаги кайта тақсимлашдан тушадиган пул маблағлари хисобига амалга оширилади.

 • REGULATORY ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION ECONOMY IN UZBEKISTAN

    Бобур Янгибоев (Гулистан, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Today we increasingly turn to the term "information society", but not enough attention is paid to its theoretical justification and identify future prospects. In the context of globalization be out information boom is simply impossible. Therefore, it seems necessary to ensure that all aspects of society as a basis for informatization. Information society – a society of the XXI century, in which the problem will not remain in the shadow of progress, and will be dealt with universal joint efforts.