30–31 Грудень, 2015

ХXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Обмін документами в електронному вигляді можливий лише в тому випадку, якщо забезпечується їх конфіденційність, надійний захист від підробки або несанкціонованого зміни, гарантована доставка адресату. Традиційні симетричні криптосистеми. Принципи криптографічного захисту інформації Криптографія являє собою сукупність методів перетворення даних, спрямованих на те, щоб зробити ці дані марними для противника.Такі перетворення дозволяють вирішити дві головні проблеми захисту даних: проблеми конфіденційності і проблему цілісності. Проблеми конфіденційності та цілісності інформації тісно пов'язані між собою, тому методи вирішення однієї з них часто застосовні для вирішення іншої.

 • ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ

    А.Ж. Кинтонова, Жибек Нурмуканова, Акерке Есилбай (Астана, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  С внедрением электронного обучения в Казахстане особо актуальным является проблема разработки и использования интеллектуальных обучающих систем. Особое внимание уделяется созданию интеллектуальных электронных учебных изданий (ИЭУИ), способных на каком-то этапе частично или полностью заменить преподавателя.

 • Шифрование данных – это лишь один из важных элементов системы информационной безопасности, но в отдельности совершенно недостаточный. Система шифрования лишь тогда эффективна, если грамотно настроены системы разграничения доступа, контроля целостности операционной среды, средств обнаружения проникновений, антивирусной и антитроянской защиты и т.д.

 • 5 СЫНЫПТА ТЕҢДЕУДІҢ КӨМЕГІМЕН МӘТІНДІ ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ ӘДІСТЕМЕСІ

    Сауле Джакетова, Ляззат Нургалиева (Аркалык, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  5-6-сыныптардағы математика пәні – орта білімнің бастауыш және негізгі деңгейінде оқушыларға математиканы оқытуда сабақтастық пен болашақты қамтамасыз ететін кіріктірілген оқу пәні. Оқыту мақсаты: оқушыларды математикалық материалды түсінуін қамтамасыз етуге бағытталған математикалық қызметке қатыстыру және ой-өрістің дамуы арқылы математиканың базалық негізін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету; ұлттық және жалпыадами құндылықтар негізінде талдау жүргізудің практикалық дағдысы мен біліктігін иелену, ойлаудың математикалық стилін қалыптастыру; негізгі орта білім деңгейінде алгебра мен геометрияны игерудің практикалық негізін жасау.

 • 5G ЖЕЛІСІН ҚҰРУДЫҢ КОНЦЕПЦИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

    Нұрсұлу Айтжанова, Манат Иманқұл (Астана, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Мобильдік байланыс – радиобайланыстың ұялы желіге негізделген бір түрі. Оның стационарлы телефондық желіден негізгі артықшылығы үлкен қашықтықтарда орын ауыстыратын мобильді абоненттер үшін радиоарналарды қолдану болады. Желінің ұялы құрылымы жиіліктерді екінші реттік қолдану негізімен тікелей байланысты, яғни жұмыс істеуге бөлінетін радиожиілікті спектр жүйесі өте тиімді қолданады. Әрбір ұяшықтың ортасында базалық станция (БС) орналасқан. Бұл БС өз ұяшығының шегінде барлық жылжымалы станцияларға қызмет етеді. Ұяшықтардың шынайы шекаралары қызмет ететін территориялық жерінің рельефіне және басқа факторларға тәуелді.

 • АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТ МЕНЕДЖЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ

    Абай Шамшиденов, Гульнара Сейдалиева, Гаухар Сейдалиева (Казахстан, Алматы) |    Завантажити статтю |  Link

  Информационные системы оказывают влияние на многие характеристики организации. Они открывают перед компанией возможность изменения основ конкуренции. Инструментальные средства Microsoft на сегодняшний день являются мощным и доступным инструментом построения собственных бизнес-приложений для широкого круга задач компьютерной обработки бизнес-информации в системах управленческого учета, что является альтернативой превалирующему в литературе по информационным технологиям в экономике подходу, заключающемуся применении стандартных продуктов.

 • CORE PRINCIPLES FOR EFFECTIVE USE OF LOGISTICS

    Gulnara Seidaliyeva, Gaukhar Seidaliyeva (Kazakhstan, Almaty) |    Завантажити статтю |  Link

  In general, logistics determined by controlling of streams in the economy. This makes it necessary to logistigate industrial and commercial activities.

 • БАНКТІҢ НЕСИЕ БӨЛІМІНІҢ МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫН ЖОБАЛАУ

    Дария Зұлхарова, Гульнара Сейдалиева (Қазақстан, Алматы) |    Завантажити статтю |  Link

  Қазіргі кезеңнің ерекшелігі, үлкен көлемдегі материалдық және шикізаттық қорларға негізделген индустриалды экономикадан ақпараттың негізгі қоры болып есептелетін "ақпараттық экономикаға" ауысу болып отыр. Осы айтылып отырған ақпараттың қоғамда алатын орнының зор екендігін ақпарат мамандары растауда.

 • Алғашқы интегралды микросұлбаны жасаған уақыттан бері микроэлектрониканың дамуы транзисторлардың көлемінің азаюы, олардың кристалда орналасу тығыздығының артуы бағыты бойынша келе жатыр. Транзистор көлемінің азаюы қуат көзінің кернеуінің азаюына әкеледі. Бұл өз кезегінде энергия тұтынуды төмендетеді, кристалдағы транзисторлардың орналасу тығыздығының, жұмыс істеу жылдамдығының артуына әкеледі. Бұрында (1990-жылдардың аяғы) процессорлардың кристалдары 130 нм нормалары бойынша дайындалды, 2002 ж. бастап - 32 нм, ал 2011 ж. бастап - 22 нм. 45-нм нормалары бойынша Intel-да жобаланған транзистор өзінің 65-нм үлгісін жылдамдық сипаттамасы бойынша шамамен 20%-ға алда және жұмсалатын энергияның көзқарасынан 30%-ға үнемдірек.