30–31 июля, 2016

ХXVIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • У процесі підготовки майбутніх фахівців у навчальному процесі використовуються елементи різних педагогічних технологій: інформаційних, інтерактивного навчання, особистісно-орієнтованого навчання, групової навчальної діяльності та ін., які досить ґрунтовно проаналізовані у науковій літературі [1,с.386] і, безперечно, варті уваги. Наприклад, технологія групової навчальної діяльності або технологія колективного комунікативного оволодіння вміннями іншомовного спілкування у вивченні іноземної мови застосовується якомога часто, оскільки вона дозволяє вирішити деякі освітні проблеми.

  • На протяжении всей жизни практически каждый человек сталкивается с ситуациями, субъективно переживаемыми им как трудные, «нарушающие» привычный ход жизни. Переживание таких ситуаций зачастую меняет и восприятие окружающего мира, и восприятие своего места в нем. Целью нашего исследования было определение содержания и организации деятельности социального педагога по развитию социальной адаптации и копинг-стратегий у подростков.

  • Актуальність дослідження. Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років засвідчує, що одним із провідних завдань навчальних закладів є виховання людини в дусі толерантності. Відтак, пріоритетним для держави стає виховання компетентної, ініціативної, творчої особистості, здатної налагоджувати позитивну педагогічну взаємодію на засадах взаєморозуміння та взаємоповаги. Сучасні умови розвитку суспільства висувають нові вимоги до педагога, що передбачають формування педагогічної толерантності. Толерантний педагог, завдяки особливій тактиці побудови своєї поведінки по відношенню до дітей, домагається більшої результативності. Це передбачає принципову перебудову професійно-педагогічної підготовки вчителя в напрямі оволодіння ним своєю новою професійною роллю – бути взірцем толерантної особистості у сфері організації навчально-виховного процесу сучасної національної школи, якому властива активна моральна позиція, відсутність агресії й здатність до терпимості.

  • Профессия учителя музыки относится к творческим, поэтому выбор методов обучения исполнительскому мастерству, освоению педагогических технологий художественного обучения и воспитания, формирования профессиональных компетентностей является актуальным. Традиционные методы обучения, инновации, интерактивные методы  все они полноценно задействованы в профессиональном обучении. Однако творческая составляющая профессионального становления учителя музыкального искусства требует соответствующих творческих методов. Кроме того, само искусство имеет существенный методический потенциал, поскольку создаётся с помощью художественных методов.

  • В связи с ориентацией образовательной сферы Украины на европейские стандарты, актуализировалась коммуникативная парадигма обучения. Это объясняется многими факторами: - коммуникации фигурируют в качестве основных параметров компетентности специалиста; - коммуникативный компонент является частью регулятивной составляющей современных информативных технологий; - коммуникации являются основой инноваций в области педагогики, в частности, в интерактивных технологиях; - положительная коммуникативная среда обуславливает успешность функционирования командной организации профессиональной деятельности и другие.

  • Комунікативна компетентність як сукупність знань про правила, стратегії та норми ефективного спілкування актуалізує комунікативний потенціал особистості, визначаючи якість взаємодії між суб’єктами. Оскільки комунікативна компетентність фахівця сфери туризму є умовою успішної професійної діяльності, то постає необхідність дослідження та розкриття оптимальних можливостей механізму їх формування в освітньому процесі вищої школи. На нашу думку, саме тренінгові заняття сприяють розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму.

  • Бүгінгі таңда, қоғамның барлық саласында, сонымен қатар білім саласында да компьютерлік технологияның қарқынды енгізілуі анық байқалып отыр. Білімді ақпараттандыру мәселесі көпжақты мәселе, оның ең негізгі бағыттарының бірі – мультимедиалық бағдарламаларды оқу процесінде қолдану. Белгілі бейненің әмбебаптылығы, бейімділігі, ауқымдылығы, дамытушылығы, қолжетерлігі сияқты қасиеттері оқу процесінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беріп, оны сапалы, жаңа бір сатыға көтереді.

  • Для забезпечення високого рівня підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах, де викладаються технічні дисципліни, необхідно розглянути професійно-педагогічну діяльність викладача в аспекті забезпечення розвитку особистості студента та збільшення його мотивації для отримання освіти. Освітній процес набуває глибинного значення в умовах реформування та має потребу в викладачах технічних дисциплін з високим рівнем професіоналізму, які можуть творчо підходити до лекційних, практичних, лабораторних занять, здійснювати наукову діяльність студентів.