30–31 июля, 2016

ХXVIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Фізична культура у вищій школі є вагомою складовою загального процесу формування загальної і професійної культури майбутнього спеціаліста. Як академічна дисципліна, фізична культура призначена сприяти розвитку особистості, укріплювати та зберігати здоров’я молоді, оптимізувати фізичний і психофізіологічний стан студентів. Відтак, стан фізичної культури у вищому навчальному закладі відбиває специфіку ставлень адміністрації, педагогічного і студентського колективу до здоров’я й культури майбутньої інтелігенції. Тобто, фізична культура у межах загальної і професійної культури віддзеркалює особливості особистісного розвитку, ціннісні орієнтування, що опосередковують стиль буття, реалізацію студента. Водночас, фізична культура окремого індивіда є наслідком особистісного осягнення, уявлень, ставлень, переконань, стереотипів поведінки, характеру вчинків. Позаяк фізична культура інтегрована у структуру самосвідомості особистості, то вона є аспектом саморегуляції, самоставлення. Таким чином, саме це підгрунтя робить можливим утворення “Я-концепції” індивіда, забезпечує адаптивність й поведінку в цілому в різних умовах і ситуаціях.