28–29 февраля, 2016

ХXIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Постановка проблеми. Професійна підготовка музиканта-педагога передбачає спрямування різних видів навчальної діяльності (музично-теоретичної, інструментально-виконавської, диригентської, вокальної тощо) на становлення музично-виконавської культури, під якою розуміється здатність до адекватного осягнення й змістовної інтерпретації музичних творів, самостійного продуктивного й творчого їх опанування, художньо переконливого та технічно досконалого виконання, ціннісного ставлення до явищ музичного мистецтва. Важливим показником якості мистецької освіти виступає сформованість інструментально-виконавських умінь. Широкі перспективи до їх розвитку надає підготовка студента в концертмейстерському класі.

  • Постановка проблеми. Підготовка студента-вокаліста до спільної професійної діяльності з концертмейстером спирається на весь багаж педагогічних явищ, накопичених загальною педагогікою і спеціальною музичною педагогікою. Фундаментом для дослідження механізму взаємодії співака й концертмейстера та виявлення найбільш оптимальних методів реалізації спільної професійної діяльності між ними є вивчення проблеми взаємодії особистостей у контексті їх спільної професійної діяльності, а також опосередкування міжособистісних стосунків змістом цієї діяльності.

  • Постановка проблеми. Інноваційні педагогічні інформаційно - комп’ютерні технології стають типовим явищем сучасної освітянської практики, а готовність до їх застосування - вимогою до усіх педагогів. Актуальність проблеми обумовлюється змістом сучасної реформи загальноосвітньої школи [4, 5, 6]. Педагогічні інформаційно - комп’ютерні технології мають стати інструментом, за допомогою якого вчителі могли б точно визначати шляхи реалізації своїх психолого-педагогічних та методичних завдань, отримувати нові знання у справі навчання і виховання молодших школярів.

  • Фан ва техниканинг, саноат ва ишлаб чиқаришнинг ривожланишида техникавий маълумвотлардан иборат асосий ҳужжат – чизмаларнинг ҳам ўзига хос ўрни бор. Зеро, бу турдаги ҳужжатларнинг таркибий қисми – чизмаларсиз бирорта ҳам ишлаб чиқариш соҳаси мавжуд бўла олмайди. Шунинг учун умумий ўрта таълим, ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассаларида чизмачилик фани ўқитилади.

  • Постановка проблеми. Завдання розвитку творчої особистості школяра, формування його духовної культури, важливою складовою якої є музична культура, зокрема народна, постає сьогодні перед учителем музики. [9, с. 3]. З огляду на це актуальним є пошук шляхів удосконалення підготовки майбутніх учителів музики у процесі вивчення дисципліни «Постановка голосу».