28–29 февраля, 2016

ХXIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Сучасний стан розвитку України пов'язаний зі значними викликами зовнішнього та внутрішнього характеру. Результатом фінансово-економічної кризи стали проблеми платіжного балансу, зниження ВВП, девальвація національної валюти, значне скорочення сировинних доходів, стрімке падіння індексу промислового розвиту, зростання інфляції, масове безробіття, відсутність соціальних гарантій, крах банківської сфери, скорочення можливостей доходів регіонів. Все це посилено політичною нестабільністю в зв’язку з тимчасової втратою контролю над частиною території країни у поєднанні з різким зростанням витрат бюджету, детермінованим необхідністю збільшення фінансування оборони країни.

  • Поняття «міжнародний бізнес» за своєю сутністю є дуже багатогранним. Однак, незважаючи на це, визначень даного поняття у літературі існує не дуже багато, і в закордонних виданнях, і у роботах вітчизняних науковців.

  • Соціальний аудит у сучасних умовах господарювання виступає дієвим інструментом розв’язання багатьох наявних проблем соціально-економічного розвитку суспільства. Соціальний аудит тісно пов’язаний із категорією соціальна відповідальність та набуває все більшого значення із розвитком суспільства. Враховуючи те, що соціальні системи, соціальні економіки, соціально відповідальні підприємства, соціальний капітал становлять прерогативу ринкової економіки, ці об’єкти є й інституційними утвореннями, які формують необхідність утвердження соціального значення аудиту. Також вони пояснюють взаємозв'язок соціального аудиту із соціальною відповідальністю підприємств та констатують той факт, що соціальна відповідальність є важливим елементом процесу утворення організацій і невід’ємним атрибутом бізнесу. Її недотримання формує опортуністичну поведінку, наслідком чого є проблеми забруднення довкілля, дискримінація працівників у процесі трудових відносин, виробництво продукції низької якості. А тому виникає потреба у оцінці діяльності підприємств стосовно дотримання принципів соціальної відповідальності, що визначає потребу проведення соціального аудиту.

  • Постановка проблеми. Для вивчення закономірностей розвитку економіки, соціальних процесів широко використовується економіко-математичні моделі. Вони є системою формалізованих співвідношень, що описують основні взаємозв’язки елементів, що утворюють економічну систему. Сучасна економічна теорія, як на мікро-, так і на макрорівні, включає як природний, необхідний елемент математичні моделі та методи. Використання математики в економіці дозволяє, по-перше, виділити і формально описати найбільш важливі, істотні зв'язки економічних змінних і об'єктів: вивчення настільки складного об'єкта припускає високий ступінь абстракції. По-друге, з чітко сформульованих вихідних даних і співвідношень методами дедукції можна отримувати висновки, адекватні досліджуваному об'єкту в тій же мірі, що і зроблені передумови. По-третє, методи математики і статистики дозволяють індуктивним шляхом отримувати нові знання про об'єкт: оцінювати форму і параметри залежностей його змінних, що відповідають у найбільшій мірі наявним спостереженням. Нарешті, по-четверте, використання мови математики дозволяє точно і компактно викладати положення економічної теорії, формулювати її поняття та висновки.