29–30 June, 2016

ХXVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • SOME CHARACTERISTIC of SPECTRAL DENSITY

    T.A. Alikulov, J.S. Eshonkulov (Karshi, Uzbekistan) |    Download article |  Link

  In given mark is researched some characteristic of spectral density and function of the casual process and cite an instance, which study the relationship between spectral density and function. The Similar problems are considered in work [1],[2].

 • Tez sur’atlarda rivojlanayotgan jamiyat hayoti, turli tashqi informatsion ta’sirlar ba’zi yoshlarni kitob o’qishdan, dars qilishdan chalg’itmoqda. Bu shoroitlarda oliy ta’lim sistemasida ishlayotgan professor–o’qituvchilar oldida qator vazifalar yuklanadi. Ya’ni olib boriladigan darslarni imkon darajada qiziqarli, hayotiy, ilg’or informatsion texnalogiyalarni qo’llagan holda, talabalarga yanada e’tiborliroq bo\lishning turli usullarini darsga joriy etgan holda faoliyat ko’rsatish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Talabalarda matematik madaniyatni oshirish, ularni bu fanga bo’lgan qiziqishini ko’chaytirish, matematika fanidan olgan bilim, ko’nikma va malakalarining sifatini yaxshilashda muommoli ta’limdan foydalanish yaxshi samara beradi.

 • Matematik analizning umumiy kursidan ma’lumki, sonli ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo‘lishi uchun Koshi shartini qanoatlantirishi zarur va kifoya. Bu xossa matematik analizda katta ahamiyatga ega bo‘lib, haqiqiy sonlar to‘plamining “to‘laligini” ko‘rsatadi. Endi haqiqiy sonlar to‘plamining bu xossasi har qanday metrik fazo uchun ham o‘rinlimi degan savol qo‘yish mumkin. Masalani aniqroq ifoda qilish uchun quyidagi ta’rifni kiritamiz.

 • Murakkab fizik jarayon- vertikal kuch ta’siri ostida gorizontal balka qabul qiladigan shaklni o’rganib chiqish uchun sodda chegaraviy masalaning qo’llanilishiga misol ko’ramiz. 1-rasmda tasvirlangan o’zgarmas kesimli bir jinsli materialdan yasalgan gorizontal balkani o’rganib chiqamiz. Agar u faqatgina uchlarga tiralgan bo’lsa, u holda o’zining og’irligi hisobiga ko’ndalang simmetriya o’qi bukiladi (1-rasmda u uziq chiziqlar bilan ifodalangan). Maqsadimiz- y=y(x) egri chiziqning, ya’ni balkaning bukilish egri chizig’ini o’rganib chiqishdir. Buning uchun 2-rasmda ko’rsatilganidek, koordinatalar sistemasini kiritamiz. y o’q pastga yo’nalgan.

 • Garchi Masofаviy Ta’limda o‘quv jarayoni prinsiplari an’anaviy auditoriyadagi o‘qitishning an’anaviy tizimidan unchalik farq qilmasada, baribir o‘qitishning yangi paradigmalarini o‘zlashtirishda o‘qituvchilarni o‘qitishga va ularni qo‘llab-quvvatlashga ehtiyoj bor. O‘qituvchilar o‘qitadigan kurslarining detallari yangi muhitda qanday yoritib berilishi, ular qanday qilib o‘z materiallarini taqdim etishi, talabalar fanlarni qanday o‘zlashtirishi to‘g‘risida xabardor bo‘lishi kerak. Masofаviy Ta’lim dasturlari uchun kurslar avvaldan aniq rejalashtirilishi va ishlab chiqilishi kerak An’anaviy ta’lim modelidan raqamli formatga o‘tishning o‘zi yetarli emas.

 • OQOVA SUVLAR TARKIBIDAGI IFLOSLANTIRUVCHI MODDALAR MIQDORINI ME’YORLASH

    Азиз Каюмов (Самарқанд, TATU Samarqand filiali) |    Download article |  Link

  Oqova suvlar tarkibidagi IM miqdorini aniqlash mavjud hududda yoki daryo basseynida sanoat korxonalari tizimini joylashtirish, suvdan foydalanishning oqilona uslublarini ishlab chiqish va shu hududda ekologik barqaror holatni saqlab qolish uchun kerakdir[1].

 • Пусть -произвольная область в евклидовом пространстве , произвольный эллиптический, формально самосопряженный неотрицательный оператор второго порядка, заданный в области и имиющий вид

 • CHIZIQLI JARAYONLAR UCHUN MOMENTLAR TENGSIZLIGI

    М.Қ.Мовлонов (Карши, Узбекистан) |    Download article |  Link

  Tenglik orqali ifodalansa, u holda (2) ketma-ketlik koeffitsiyentlarga ega bo’lib, ketma-ketlik orqali yaratilgan chiziqli jarayon deyiladi. A.N. Kolmogorov teoremasidan, (3) tenglikning o’ng tomonida turgan qator 1 ehtimol bilan yaqinlashishi kelib chiqadi. Quyidagi belgilashlarni kiritamiz.

 • В работе изучается задача Коши для однородного дифференциального уравнения дробного порядка вида

 • SUV HAVZALARIGA TASHLANADIGAN OQOVA SUVLAR VA ULARNING ASOSIY TENGLAMALARI

    Фаррух Мурадов, Хуршид Дусанов (TATU, Samarqand filiali) |    Download article |  Link

  Tabiatdagi suvga faqat suv resurslari emas, balki butun jonli mavjudot, jumladan inson uchun ham ozuqa manbai va yashash muhiti deb qarash lozim. Suvsiz hayot taraqqiyotini va tirik organizmlarning qayta tiklanishini tasavvur qilib bo’lmaydi[1]. Suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni asrash ekologik izlanishlarni olib borishni talab etadi.

 • ГЕНЕТИК АЛГОРИТМЛАРНИНГ БИОЛОГИК АСОСЛАРИ

    Фаррух Мурадов, Элёр Мамаев (ТАТУ Самарқанд филиали) |    Download article |  Link

  Эволюцион назариядаги калит ролни табиий саралаш ўйнайди. Унинг моҳияти шундаки, кўпроқ мослашувчан жонлар камроқ мослашувчан жонларга нисбатан яхшироқ яшайди ва кўпроқ насл қолдиради. Кўриш мумкинки, табиий саралаш ўзидан ўзи биологик кўринишда ривожланиб қолмайди. Шунинг учун насл қолдириш, шунингдек родител хусусиятини авлод хусусиятига боғлиқлигини чуқурроқ ўрганиш лозим [1].

 • ГЕНЕТИК АЛГОРИТМНИНГ БИОЛОГИК МАЗМУНИ

    Фаррух Мурадов, Зариф Нахалов (ТАТУ Самарқанд филиали) |    Download article |  Link

  Ўзимиз учун ғайритабиий дунёни, ундаги тирик жонларни образлантирайлик. Бунда ҳар бир тирик жон қандайдир вазифанинг ечими бўлади. Тирик жонларни ечимга алоқадорлигидан кўра кўпроқ мослашувчан деб ҳисоблаймиз. Бунда мақсадли функцияни максималлаштириш масаласи кўпроқ мослашган тирик жонларни излашга олиб келади. Албатта, биз ўзимизнинг виртуал дунёимизга барча жонларни дархол кўчириб кела олмаймиз. Улар жуда ҳам кўпдир.

 • Рассматривается стационарный случайный процесс .Пусть существуют

 • СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

    Баҳора Муратова (Карши, Узбекистан) |    Download article |  Link

  Для стационарного процесса с дискретным временем справедливо спектральное представление

 • ON LINEAR PREDIKTORS FOR NON –STATTIONARY PROCESSES

    Баҳора Муратова (Карши, Узбекистан) |    Download article |  Link

  ALEKSANDER KOWALSKI [1] has shown, among other things,that there exists a unique, bounded solution of (1) and that the prediction formulas used for invertible stationary ARMA models are valid also for (1)-(2).

 • ЛИНЕЙНАЯ ЗАДАЧА О ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СМЕСЕЙ В КАНАЛЕ

    Б.Н. Рахмонов (Карши, Узбекистан) |    Download article |  Link

  При пневмотранспортировки хлопка-сырца, обседаемый на одно, образуется более плотная среда по сравнению с воздухом. В результате движение хлопка - воздушной среды в канале можно рассматривать как течение двухслойной жидкости с разными плотностями. Задача заключается в том, чтобы верхний слой воздуха направить в один канал нижнюю хлопка - воздушную смесь направить в другой.

 • Одной из актуальных задач гидродинамики является управление движением потока по трассам каналов с учетом переменности его расхода. Особое внимание при этом следует на узлы сопряжения участков чередующихся боковых притоков и оттоков, управления водными ресурсами, гидротранспортирующей способности иррациональных каналов, процессы деформации русел рек, расчеты пропускного режима эксплуатации ГЭС;

 • К ДВИЖЕНИЕМ ПОТОКА ПО КАНАЛЕ

    Б.Н. Рахмонов (Карши, Узбекистан)  |    Download article |  Link

  Энергоемкость съемного аппарата, чистота волокна и его качество, производительность вырабатываемой продукции зависят от правильного направления снимающей воздушной струи, её скорости, размеров воздушного сопла, расстояния от зоны съема волокна, формы и наклона зубьев к оси пильного цилиндра и от общего расхода воздуха для съема волокна. На практике пильные диски в пильном цилиндре расположены периодически и воздух, истекающий из сопла, равномерно обтекает все поверхности пильного барабана. Исходя из этого, можно рассмотреть обтекание одного из них. Воздух, нагнетаемый пневматической системой, подается в воздушную камеру волокно съемника, из-под которой выходит через щелевое сопло и подается на зубья пильных дисков, выносящих волокна из рабочей камеры джина.

 • СТАЦИОНАРНОЕ ТЕЧЕНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ ЖИДКОСТИ ПО КАНАЛУ

    Б.Н. Рахмонов, Э.О. Туфлиев (Узбекистан. Карши) |    Download article |  Link

  В производстве натурального шелка широко используются аспирационные устройства. При модернизации аспирационного устройства встала задача снабдить зонт дополнительной всасывающей щелью, позволяющей увеличить эффективность отсоса пыли с рабочей зоны и главное, сделать процесс управляемым. Для оптимизации таких устройств предложена математическая модель, базирующаяся на методе особых точек Чаплыгина и функции Жуковского [1,4].

 • Математическая модель колебания геометрически нелинейных анизотропных пластин выведена на основе принципа Остроградского-Гамильтона [1]. При выводе уравнения равновесия используем гипотезу Кирхгофа[2]

 • ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ І - ГО ПОРЯДКУ

    Леся а Цівина (Хорол, Україна) |    Download article |  Link

  Задачі, що приводять до поняття диференціальних рівнянь Багато фізичних законів мають вигляд диференціальних рівнянь. Інтегрування цих рівнянь - складна справа. Одні диференціальні рівняння вдається розв'язати в явному вигляді, тобто записати шукану функцію у вигляді формули. Для інших ще й досі не знайдено зручних формул. У цих випадках знаходять наближені розв'язки за допомогою ЕОМ. Диференціальні рівняння досить просто і повно описують виробничі процеси. Тому важливо не лише вміти їх розв'язувати, а й складати.