30–31 May, 2016

ХXVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Dunyo adabiyotiga Gyote, Shiller, Hayne, Rilke singari buyuk shoirlarni tuhfa etgan nemis she’riyati gulshanining bugungi kuni ham o’ziga xosdir. ХХ asr boshlarida nemis she’riyatida turli yo’nalishlar paydo bo’ldi. Nemis millatiga xos bo’lgan aniqlik endi ularning she’riyatiga ham ko’cha boshladi.„Konkrete Poesie“ (“Aniqlik she’riyati”) yo’nalishi vatani garchi Amerika bo’lsada, u Germaniyada yuksaldi, desak mubolag’a bo’lmaydi.Nemislar bu kabi g’ayrioddiy uslubni o’zlariga xoslik bilan o’zlashtirib oldilar. Natijada bu kabi badiiy oqimlar boshqa davlatlar, xususan Osiyo davlatlarida go’yo nemis millatiga mansubdek tuyulib qoldi. Chunki aynan aniqlik tushunchasi faqat shu millat xarakteriga o’ta mosdir.

 • LINGVISTIK TAHLIL ASOSIDA MATN TUZISH

    Zebixol Narimonova (Karshi, Uzbekistan) |    Download article |  Link

  Ona tili mashg‘ulotlarida tahlil usuli juda samarali usul sanaladi. O‘qituvchi darslikdagi mashqlarni tahlil qilish bilan o‘quvchilarga juda yaxshi tushuntirib berishi mumkin. Bir necha tahlil turlarini kuzatishimiz mumkin. Mas., fonetik tahlil, grammatik tahlil, morfologik tahlil, sintaktik tahlil kabilardir.

 • ANTROPONIMIK VARIANDORLIK VA ONOMASTIK PARALLELLAR

    Olima O‘rinova (Karshi, Uzbekistan) |    Download article |  Link

  Onomastik tizimdagi variantdorlik hodisasiga yaqin turuvchi lisoniy vositalardan biri tilshunoslikda «paralellar» deb yuritilayotgan tushunchadir. Ushbu masalaga to‘xtalishdan oldin paralel tushunchasiga qisqacha izoh berishni lozim ko‘ramiz. Ushbu so‘z lotincha parallilos – yonma-yon boruvchi ma’nosini ifodalaydi. Ushbu tushuncha tilshunoslikda, geometriya va geografiyada ham mavjud bo‘lib, tilshunoslikda bu hodisa tagida bir xil qurilishga ega bo‘lgan gaplar, sintagmalar tushuniladi [3,С.343]. Ushbu tushunchaning eng keng tarqalgan ta’rifi geometriyaga xos bo‘lib, unga ko‘ra parallel chiziqlar: «bir tekislikda yotib, lekin kesishmaydigan to‘g‘ri chiziqlar»dir

 • YOZUV NUTQ FAOLIYATINING TURI VA MALAKA SIFATIDA

    Muyba Raximova (Karshi, Uzbekistan) |    Download article |  Link

  Makatabda o’rganiladigan chet tildagi nutq faoliyati turlari (gapirish, tinglab, tushunish, o’qish)dan yozuvning farqi, uning til o’rganishda tutgan mavqei bo’lib, u o’qitish maqsadi maqomiga ega emas balki ta’lim vositasidir. Avvalo “yozmoq”dan olingan “yozuv”, “yozma” atamalari izoh talab qiladi. Ikkinchi toifada “yozma nutq”, “yozma muloqot”, “yozish texnikasi”, “yozma mashq”, “yozma sih”, “yozuv ko’nikmasi/ malakasi” va yunoncha “diktant” arabchadan kirgan “bayyon”, “insho” singari atamalar uchraydi. Uchinchi masala “harf” bilan bog’liq atamalarni aks ettiradi. Yozma nutqda qo’llanadigan lisoniy vositalarni, birinchidan grafemalar va yozma shakldagi leksik va grammatik birliklar tashkil etsa, ikkinchidan ularning qo’llanishi (yozilishi) yozma nutqning yozish texnikasi sanaladi.

 • БАЛАНДЛИК ТУШУНЧАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ОРОНИМИК ИНДИКАТОРЛАР

    Одил Бегимов, Нигора Шадманова, Муҳаммадали Муҳаммадиев (Қарши, Ўзбекистон) |    Download article |  Link

  Жанубий Ўзбекистон оронимларининг тадқиқи улар таркибида баландлик тушунчаси билан боғлиқ орографик сўз ва атамалар учрашини кўрсатди. Улар иштирокида ясалган оронимлар асосан ер сатҳидан баланд бўлган географик объектларга тегишли. Маълумки, баландлик тушунчаси билан боғлиқ ҳар қандай орографик термин оронимик индикатор бўлолмайди. Биз мақолада оронимлар ва улардан келиб чиққан бошқа турдаги жой номлари таркибида индикатор бўлиб келиш имкониятига эга бўлган сўз ва атамалар устида тўхталамиз.

 • Сучасне викладання іноземної мови характеризується пошуком шляхів формування мотивів навчання як умови досягнення підвищення результативності процесу опанування студентами іноземної мови. Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз стану викладання професійно спрямованої іноземної мови в умовах її реформування показує, що результати навчання студентів, рівень їх пізнавальної активності та самостійності, значною мірою не відповідають запитам суспільства. Проблема формування мотивів опанування іноземної мови не може бути ефективно реалізованою у навчально-виховному процесі, якщо використовувати лише традиційні методи, форми, засоби навчання, не враховуючи нові тенденції, притаманні сучасному розвитку педагогічної науки.

 • Постановка проблеми: Проблема дослідження особливостей перекладу фразеологізмів із зоонімічним компонентом досить складна і багатогранна. Виконуючи переклад фразеологізмів із зоонімічним компонентом та пошуком відповідного еквіваленту українською мовою існує певна проблематика адекватного зіставлення українських та англійських фразеологізмів із зоохімічним компонентоми.

 • О ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЫРАЖЕННЫХ ИНФИНИТИВОМ

    Наталья Маторина, Алина Карасёва (Славянск, Украина) |    Download article |  Link

  Инфинитив (от лат. infinitivus – неопределённый), неопределённая форма глагола, – форма глагола, называющая действие или процессуальное состояние (смотреть, читать, беречь, нести, находиться) без указания на время действия, его отношение к действительности, количество субъектов действия, а также на то, является ли субъект действия говорящим лицом, собеседником или третьим лицом [подробнее об инфинитиве читайте: 1–7].

 • Постановка проблеми:Знаходячись в постійному русі, мова розвивається та вдосконалюється. Збагачення словника – це один з найважливіших чинників розвитку мови, свідоцтво її динамічного характеру. В англійській мові в середньому за рік з’являється 800 нових слів – більше, ніж у будь якій іншій мові світу. У зв’язку з цим перед мовознавцями постає завдання не лише фіксувати нові слова, але й досліджувати їх якості, специфіку творення і функціонування. З розвитком техніки українська та англійська неологічні бази є не є достатньо розроблені. Для перекладачів особливо важливо вміти правильно прекладати неологізми та передавати їхнє значення. Зважаючи на ці фактори, а також активний і надшвидкий темп збагачення англійської мови неологізмами, дослідження їх функціонування є актуальним і своєчасним на сьогодні.

 • Суҳбатдошлар инсоний одатга кўра навбати билан гапиради ва бир бирини тинглаб тушунишга ҳаракат қилади. Хаётий тажрибадан маълумки,ўз фикирини оғзаки баён этиш [гапириш] кўпчилик ёқтирадиган нутқ фаолиятининг туридир.Ўзга шахсни тинглаб тушиниш орқали турли ахборат олинади. Нутқий мулоқатда бўлиш одам учун зарурий эҳтиёж саналади.

 • АНТРОПОНИМ

    Шахида Тураева (Карши, Узбекистан) |    Download article |  Link

  Антропоним (др.-греч., означает «человек и  имя») — единичное имя собственное или совокупность имён собственных, идентифицирующих человека. В более широком смысле это имя любой персоны: вымышленной или реальной. По исконному значению и происхождению антропонимы в массе своей представляют из себя обиходные слова. Некоторые из них до сих пор сохранили смысл в языке носителе (например Вера, Надежда, Любовь), другие же его в настоящее время не имеют.

 • «Построение предложений – один из самых важных, самых существенных элементов грамматического строя языка. В предложении выражается не только сообщение о действительности, но и отношение к ней говорящего. Язык как орудие общения и обмена мыслями между членами общества пользуется предложением как основной формой общения» [2, c. 13]. Именно поэтому с первых шагов обучения русскому языку в узбекской школе учителями проводится большая работа по привитию учащимся навыков понимания и составления предложений, в которых выражаются пространственные, временные и другие отношения, для чего употребляются существительные в разных падежах с предлогами и без предлогов.

 • ЎЗБЕКИСТОНДА ТАРЖИМА ТАРАҚҚИЁТИ

    Дилафрўз Халилова (Карши, Узбекистан)  |    Download article |  Link

  Таржима тарихи жуда қадим замонларга бориб тақалади ва инсониятнинг азалдан шуғулланиб келаётган машғулотидир. Таржима инсоният тараққиётида, унинг маданий ҳаётида жуда катта ва муҳим ўрин эгаллайди. Айнан шу таржима бир мамлакат ёки қитъа одамларининг ҳаёти, турмуш тарзи, маданияти, урф-одати, тарихи, адабиёти ва илм-у фани билан таништирган. Таржима тарихи дунё миллатларида минг йилларни қамраб олади. Таржима тарихи “Гилгамиш”, “Илиада”, “Таврот”, “Авесто”, “Инжил” таржималаридан бошланади. Таржима тарихи жуда кўхна. Таржима назарияси эса жуда ёш ҳисобланади.

 • There are other ways of looking at the temporal properties of an event or state than when it occurred or was true. It could be viewed as ongoing or completed, for example. Consider the difference between these two English sentences.

 • COMPONENTS OF INTONATION AND THE STRUCTURE OF ENGLISH INTONATION GROUP

    Дилбар Холжигитова (Ташкент, Узбекистан) |    Download article |  Link

  Let us consider the components of intonation. In the pitch component we may consider the distinct variations in the direction of pitch, pitch level and pitch range. According to R. Kingdon the most important nuclear tones in English are: Low Fall, High Fall, Low Rise, High Rise, and Fall-Rise. (see Appendix 1)

 • Тарихий манбалардан маълумки, Қашқадарё воҳаси қадимда Сўғднинг бир қисмини ташкил этган. Ибн Хавқалнинг таъкидлашича, Бухоро, Кеш ва Насаф Сўғд давлатининг вилоятларини ҳисобланиб, алоҳида дивон бошқарувида бўлган (2 : 14.). Шу муаллиф бутун Сўғд учун умумий бўлган жиҳатларни қуйидагича кўрсатган: “Бутун Сўғд иқлими, фаровонлиги, ўсимликлари, ҳосилдорлиги ва экинзорлари билан кўп жиҳатдан бир-бирига ўхшаш” (2 : 19 ).

 • Вопрос о применении новых информационных технологий при обучении английскому языку становится все более актуальным. Совершенно очевидно, что использование компьютера и мультимедийных средств для интенсификации процесса обучения помогает не только осуществить личностно-ориентированный подход в обучении, но и обеспечить индивидуализацию и дифференциацию с учетом уровня знаний учащихся.

 • Юртимизда шахснинг маънавий камолотига эришувини таъминлаш,ёш авлодга замонавий билимлар бериш, касб ҳунар ўргатиш,иктидорли, қобилиятли ва интелектуал салохиятини ўстириш учун зарур бўлган барча имкониятларни яратиш, уларни илмий ва умуминсоний қадриятлар эзгу фазилатларга садокат руҳида тарбиялаш устуворлик касб этмокда. “Таълим тўғрисида”ги қонун, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури, “Мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий дастури ”нинг ҳаётга татбик этилиши замирида фарзандларимизни комил инсонлар қилиб тарбиялаш каби эзгу мақсадларга қаратилган.

 • Ma’lumki, tilimiz leksikasi tarkibi neytral leksika bilan bir qatorda haqorat, so’kish, qarg’ish kabi baho formasiga ega bo’lgan so’zlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Vaholanki, qatlam bugungi kungi tilining amal qilinishi mahsuli emas. Boshqa subyektiv baho shakllari kabi salbiy bo’yoqdorlikni aks ettiruvchi sleng til tarixining barcha davrlarida yaratilib, o’tib kelayotgan lisoniy meros hisoblanadi. Jumladan, o’zbek xalq og’zaki ijodining yorqin namunalaridan biri- “Alpomish” dostonida ham xuddi shu mazmundagi so’zlarning tez-tez uchrashiga duch kelamiz.

 • NAVOIY “NASOYIM”IDAN NAFISLIKLAR

    Iroda Ernazarova (Samarqand, O’zbekiston) |    Download article |  Link

  Bugungi kun jamiyat hayotini,tamaddunini ayollarning maqeyi va o’rnisiz tasavvur etib bo’lmaydi. Zero, jamiyat taraqqiyoti ayol-onalarning ma’naviy qudrati bilan belgilanadi. Yurtboshimiz Islom Karimov ham bu masalaga alohida e’tibor qaratib “Ona yurtimiz baxt-u iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir” asarlarida ayol-onaning baxti – jamiyat baxti ekanligini bot-bot takrorlaydilar. Shunday ekan, ayollarimiz ma’naviy salohiyat bobida o’tmish obidalaridan qancha o’rnak olsa kamdek,nazarimizda. Zero,“Ayollarning niyati xolis,yuragi,qalbi toza. Chindan ham eng ko’p mehnat qiladigan, oilani eng sevadigan,oilani haqiqiy oila, erkaklarni erkak qiladigan ham ayollarimizdir”.

 • O’QUVCHILAR AXLOQIY SIFATLARNI SINGDIRISHDA OILAVIY TARBIYANI MAQSAD VA VAZIFALARI

    Xursanqul Tursunmurodov, Abira Baxramova, Dilbar Tosheva (Samarqand, O’zbekiston) |    Download article |  Link

  Ha, farzandlar tarbiyasi – inson hayotining eng va zaruriy sohasini tashkil etadi. Chunki bola tarbiyasini olib bormasdan, uni to’g’ri yo’lga qo’ymasdan, oila va jamiyat hayotini davom ettirish mumkin emas. Bu haqiqatni har bir mutaxassis va ota-ona anglab yetishi darkor. Shuning uchun har bir O’zbekiston fuqarosi bu to’g’risida o’ylasa, shu asosda butun hayotini tashkil etsa va yo’naltirsa, maqsadga muvofiq bo’ladi. Bolalar mamlakatimizni ng kelajakdagi fuqarolari, tarixni, oilani, hayotni, kelajakni va har birimizning kimligimizni davom ettiruvchilarligini hyech vaqt unutmasligimiz darkor.

 • НИГОҲЕ БА РУСУМОТИ МАРДУМИ ХАМЧАВОР

    Абдувахоб Вахидов, Фозилжон Шукуров (Самарканд, Узбекистон) |    Download article |  Link

  Дар чануби Ўзбекистони соҳибистиғлоли мо кишваре бо номи Афгонистон чой гирифтааст, ки омўзиши русумот ва одобу ахлоғи мардуми он барои забоншиносон ва мардумшиносони мамлакати мо низ аз манфиат холй нест, зеро дар гузаштаи на чандон дур таърихи муштараку ғисмати якчоя халғҳои моро бо ҳам пайвастааст. Дар тўли асрҳо халғҳои минтақа бо ҳамдигар паҳлў ба паҳлў истода, зарбаҳои мухталифи ҳаётро паси сар намудаанд. Дар натича, урфу одат ва фарҳанги муштараке ба вучуд омадааст, ки аз ҳамбастагии халғҳоямон сарчашма мегирад. Дар мағолаи мазкур тасмим гирифтем, ки чанде аз мулоҳизоти хешро доир ба расму одатҳои мардуми кишвари ҳамсоя иброз дорем. Маводи мазкур ҳини сафарҳои хидматй ва мутолиаи асарҳои дастрас рўйи кор омадааст.