31 Травень, 2020

ХХVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • У «Національній стратегії розвитку освіти в Україні» зазначено, що «пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві» [7]. Для ефективного виконання цієї задачі, інформаційно-цифрового забезпечення функціонування системи освіти, важливого значення набуває активне використання  Internet-технологій у освітніх закладах різного типу,  оптимальне впровадження цифрових технологій до освітнього процесу.

 • Сучасні глобалізаційні процеси актуалізують розвиток національної системи освіти України та її інтегрування в міжнародне освітнє середовище на гуманістичних засадах. У зв’язку з цим є доцільність усебічного й неупередженого переосмислення вже існуючих науково-педагогічних здобутків видатних учених минулого.

 • Xozirgi davrda yosh avlodni har tomonlama yetuk inson qilib yetishtirish muhum vazifalarda biri bo’lib qolmoqda. Shunday ekan boshlang’ich sinf o’quvchilarni qiyin vaziyatga solib qo’yadigan vaziyatlardan biri “Matematika” fanidan masala yechish hisoblanadi. Anashu vaziyatni oldini olish uchun bu o’quvchilarga masalalarni yechishning eng sodda va o’quvchilar tilida yetkazish muhimdir.

 • Реформування української освітньої парадигми, зокрема початкової ланки, характеризується докорінною модернізацією освітнього процесу у напрямі гуманізації. Як зазначено у Державному стандарті початкової освіти [1], початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, має забезпечувати усебічний розвиток особистості учня/учениці, відповідно до потреб її/його віку та психофізіологічних особливостей; формування компетентностей та соціальних, життєвих навичок. Також, слід зауважити, що ключовими принципами організації освітнього процесу початкової школи нової генерації визначено: презумпцію талановитості дитини; цінність дитинства, радість пізнання, розвиток особистості,  здоровий спосіб життя та безпеку учнів, реалізувати які можна шляхом натхнення учнів на діяльнісне навчання через гру та інші інноваційні активні та інтерактивні технології.

 • Дослідження міжлюдських відносин має тривалу історію. З огляду на специфіку певного напряму науки, різні аспекти міжособистісних відносин в онтогенезі розкривається крізь призму філософії, системи психологічних наук (зокрема, соціальна психологія, гуманістична психологія, соціоніка, конфліктологія), етики й естетики, педагогіки та інших.

 • АНАЛИЗ ВЫБОРОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

    Маргарита Брус, Сергей Загребельный (Краматорск, Украина) |    Завантажити статтю |  Link

  Данная публикация является продолжением исследований, начатых в [5]. Рассматривался пример: студенты первого курса в количестве 12 человек сдали экзаменационный тест по дисциплине «Информатика». После сбора эмпирических данных была проведена попытка статистической обработки данных. Обработка результатов тестирования с целью получения характеристик тестовых заданий и теста в целом в рамках классической теории тестов включает в себя несколько этапов.

 • Глобалізаційні процеси, стрімкий розвиток інформаційних технологій і комп’ютеризація життя установлюють нові межі для розвитку сучасної людини. ФренкЛеві та Річард Марнейн у своїй книзі «Новий розподіл праці» вказують, що «зменшилася частка працівників і робочих місць, пов’язаних з рутинною ручною роботою – такими завданнями, які легко можна виконати за допомогою програмування. Зростаюча частка робочої сили зайнята експертним оцінюванням або комплексною комунікацією, тобто тими задачами, які не можна виконати за допомогою комп’ютера»[5, с. 28]. Новий формуючий ринок праці вимагатиме від фахівців вирішення неструктурованих проблем, уміння працювати з новою інформацією і виконувати нерутинні завдання завдяки ручній праці. Ці зміни структури ринку праці формують новий виклик освітнім закладам.

 • Особливості організації освітнього процесу здобувачами з інших країн в освітніх закладах України є однією із актуальних проблем сучасної вищої освіти. Починаючи з 1946 року українські заклади вищої освіти готують фахівців із понад 160 країн. За кількістю іноземних студентів перші місця посідають такі міста як Харків, Київ, Одеса, і щороку кількість студентів збільшується. У порівнянні з даними на 2011 рік кількість іноземних студентів збільшилась майже на 50%. Всього наразі в Україні 455 закладів освіти, які здійснюють навчання іноземних студентів. До спеціальностей, які найчастіше обирають іноземні абітурієнти належать медицина, інженерія, економіка і фінанси, соціальні науки та лінгвістика. За даними «Українського державного центру міжнародної освіти» зараз в Україні навчаються 80 470 іноземців зі 158 країн світу, з них 87,85% перебувають на основному навчанні у закладах вищої освіти. Найбільше студентів приїжджає з таких країн: Індія, Марокко, Азербайджан, Туркменістан, Нігерія, Туреччина, Китай, Єгипет, Ізраїль, Узбекистан.

 • Вітчизняний досвід та виклики сьогодення до дистанційного навчання, наближають нас до розуміння ролі студента, сутності та особливостей цієї системи, заснованої на використанні специфічних освітніх технологій, сучасних методів навчання, технічних засобів і способів передачі інформації, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Поняття «дистанційна освіта» було визначене у 1993 році, розглядає дистанційну освіту як «доступ до навчання, коли джерела інформації та студенти розділені в часі, або відстані, або і в часі, і відстані».

 • Для успішного соціального розвитку суспільства заклади освіти мають готувати висококваліфікованих фахівців, які відповідатимуть вимогам інформаційного суспільства, будуть конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, ефективно діятимуть у професійному і соціальному середовищах та будуть здатні навчатися протягом життя. Для підготовки таких спеціалістів у навчальному процесі необхідно застосовувати інтерактивні технології, які на сучасному етапі стають новим освітнім стандартом. Високоефективні технічні засоби дають можливість використовувати як традиційні, так й інноваційні педагогічні технології.

 • Ключова мета навчання в Новій українській школі (НУШ) сформульована як навчання із задоволенням та отримання не тільки знань, але й умінь їх застосовувати у самостійному житті. Основний акцент ставиться на навчання через діяльність, тобто головним завданням учителя стає організація навчання за допомогою діяльнісного підходу.

 • Забезпечення перебігу процесу формування і розвитку голосового апарату, керування механізмами фонації потребує якнайповнішого вивчення, усвідомлення й урахування його педагогічних умов, під якими слід розуміти сукупність різнопланових факторів (тобто рушійних сил або причин), необхідних і достатніх для виконання, функціонування та змінювання певної педагогічної системи. Дотримання принципу необхідності та достатності дозволяє визначити коло тих факторів, без яких виникнення та існування системи неможливе, а також чітко обмежити їх кількісний склад. До сукупності факторів належать зовнішні (природні та соціально детерміновані) й внутрішні фактори, закладені в самій людині. Що ж до педагогічних умов вокального розвитку, то їх утворюють біофізичні, психологічні, мистецтвознавчі, організаційні, природні та інші фактори, серед яких головними є біофізичні – дихання, робота гортані, опора голосу, атака звуку, регістрова будова голосу, імпеданс, вокальний слух тощо.

 • Модернізація освітньої галузі, що відбувається в державі, має на меті створення умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного громадянина України. Одним із шляхів досягнення цієї мети є навчання школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують, як до найвищої цінності, формування через освіту здорового способу життя.

 • Комунікаційні процеси сучасності є відображенням глобалізаційних процесів, що постійно посилюються і охоплюють усі сфери життя. Зростання націоналістичних прагнень різних народів є тенденцією, одночасною і протилежною процесу глобалізації - це є природня реакція народів на процеси універсалізації та стандартизації. Культури національних і соціальних спільнот, які склалися історично, є основним джерелом формування життєвих цінностей і норм життя. визначають самосвідомість особи, дають духовний сенс буття. Відповідно, кожне суспільство об'єктивно зацікавлене у збереженні своєї культурної самобутності.

 • ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «НЕСТАНДАРТНИЙ УРОК»

    Олена Борзик, Олеся Шаповалова (Харків, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  В останні роки вчителі-практики говорять про те, що якість загальноосвітньої підготовки здобувачів початкової освіти суттєво знижується, і причину такої трансформації вбачають у тому, що урок як традиційна форма організації освітнього процесу покоління Z вже не є ефективною. Сучасний урок набуває компетентнісних ознак, таких як висока мотивація, активізація навчально-пізнавальної діяльності, суб’єкт-суб’єктна взаємодія та налагодження гармонійних міжособистісних відносин учасників освітнього процесу, особистісно орієнтований та диференційований підходи, рефлексія.

 • All the reforms being carried out in our country are aimed at the noble realization of human interests, the creation of a prosperous life for our people. The successful solution of these tasks in the short term depends not only on our state today, but also on the steady and conscious activity of every member of the society in which we live.

 • В умовах поширення цифрових технологій та інтеграції України в світовий інформаційно-освітній простір важливого значення набуває їх ефективне впровадження та використання у сфері освіти. Освітнє середовище навчального закладу повинне забезпечувати всебічний розвиток особистості учня, розвивати його критичне мислення [1], формувати його інформаційно-цифрові компетентності. Значна роль при цьому належить web-технологіям, які швидко проникають в усі галузі суспільства. Одним з основних напрямків педагогів до проблеми упровадження web-технологій є зручність та простота використання наявних інструментів для пошуку, створення та використання освітніх web-ресурсів.

 • Визначальною рисою сьогодення є стрімке впровадження цифрових технологій у життя суспільства, уміння ефективно використовувати їх засоби. Підвищення рівня та якості знань, формування сучасних компетентностей, зокрема вміння здобувати інформацію, спілкуватися іноземними мовами, підготовка до професій майбутнього є основними преоритетами реформи освіти.