31 Травень, 2020

ХХVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Профессия учителя-дефектолога предъявляет целый ряд требований к специалисту: глубокие знания в области педагогики и психологии лиц с функциональной или органической патологией развития, педагогический оптимизм, гуманизм, доброжелательность, толерантность, эмпатийность, тактичность и терпение. Работа учителя-дефектолога имеет большую социальную значимость, но требует от специалиста значительных психоэнергетических затрат, обусловленных сложностью педагогических ситуаций, осознанием ответственности за детей с проблемами развития и т.д., что отрицательно сказывается на состоянии здоровья учителей (Н.Ф. Алиева, С.Б. Гнедова, И.О.Елькин, Н.А. Ковалева, И.В. Комаринцева, Е.В. Куприянчик, А.Н. Леева, А.В. Рудаков, В.Н. Феофанов, Н.А. Фомина, Л.В. Чернышева и др.).

  • У сучасній психології поняття мовленнєвої активності трактується в контексті теорії мовленнєвої діяльності О. М. Леонтьєва. Згідно з якою мовленнєва діяльність є найвищою формою мовленнєвої активності. Її прояви – це говоріння, аудіювання, читання, письмо. Безумовно, мовленнєва активність нерозривна з вербальним значенням слова, як при породженні висловлювання, так і сприйманні та розумінні його.

  • Проблема збереження і укріплення здоров’я людини, починаючи з молодого віку, тривалий час була і залишається актуальною для широкого кола фахівців теоретичного і практичного спрямування. В даному контексті під здоров’ям розуміється не суто фізичний стан людини, а і його психологічний стан. Адже психологічно незадовільний стан може бути з одного боку викликаний незадовільним фізичним станом, але і навпаки може стати причиною розвитку хронічних захворювань.

  • Якість життя як складова психічного здоров’я особистості є надзвичайно важливою категорією у сучасному світі. Формування особистості людини відбувається у продовж всього її життя, під впливом чималої кількості чинників. Ситуація карантину є нетиповою та має серйозний вплив на особистість, особливо, на сучасну студентську молодь, адже відбулася різка зміна навчальної та соціальної ситуації. Ми стикаємося з подібним вперше, що вимагає детального розгляду даного напрямку та розробки усе можливих варіантів протидії негативним наслідкам.

  • ДРУЖБА ТА ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ГЕНДЕРУ

      Тетяна Уманець (ІзмаЇл, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Вивчення процесу дружби показує, що дружба є особливим видом взаємовідносин, яка характеризується самоцінністю, безкорисливістю, глибиною і інтимністю, вибірковістю і взаємною симпатією. Дослідження дружби між чоловіком та жінкою, є досить актуальним. Вивчення психології чоловіка і жінки, їх відмінностей один від одного - має безпосереднє відношення не лише до людини як до такої, але так само до усього суспільства в цілому. Питання, пов'язані з особливостями статі людини і її психологічними відмінностями, останнім часом часто входять до числа найактивніше обговорюваних в суспільстві. Адже роль чоловіка і жінки в громадському середовищі сьогодні зазнає значних змін.