31 Грудень, 2018

XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • RICE CULTURE OF KYZYLORDA AND METHANE USE

    Gulzhamila Doszhanova, Perizat Temirzhanova (The Republic of Kazakhstan) |    Завантажити статтю |  Link

  his article deals with the problem of rice cultivation in Kyzylorda region. During the cultivation of rice, methane gas is released and using of natural gas. Methane can be used as an energy source to power a farm. Methane is the cleanest fossil fuel. Methane emissions from any ecosystem, particularly a rice agroecosystem are governed by the magnitude and balance of microbial CH4 production (methanogenesis) and oxidation (methanotrophy), which occur by separate microbial communities. The two groups of microorganisms are adapted to different environmental conditions, and, as a result, are affected differently based on the structure and conditions of an ecosystem, which results in variability of CH4 production and oxidation potentials across time and space. With low CH4 production rates or long diffusion pathways, it seems that the majority of the CH4 produced is oxidized. Conversely, in cases where CH4 production rates are high or diffusion paths are short, less CH4 is oxidized and a greater portion reaches the atmosphere.

 • Проблема високої диференціації в рівні соціально-економічного розвитку регіонів є вкрай актуальною для сучасної України. Вирішення цієї проблеми є складовою частиною державної регіональної політики, головним завданням якої є формування конкурентоспроможної економіки, що забезпечує соціально орієнтований розвиток країни та її регіонів. В економічних дослідженнях проблеми державної регіональної політики розглядаються в різних аспектах, таких як співвідношення рівнів регіональної політики, відмінність об'єктів і суб'єктів регулювання, які використовуються методи та механізми залучення інвестиційних ресурсів, роль регіональних органів влади в реалізації регіональної політики та забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку регіонів, узгодження інтересів регіонів, рішення проблем соціального й економічного розвитку регіонів на основі використання їх конкурентних переваг, врахування регіональних аспектів різних видів політик, взаємодія регіонів в єдиному економічному просторі, диференціація соціального та економічного розвитку регіонів.

 • Маркетинг (англ. marketing) – це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів [1]. Стрімкий технологічний розвиток та впровадженням Інтернету у повсякденне життя людей зумовило виникнення нових методів маркетингу. Освоєння цих методів є необхідною складовою для успішної підприємницької діяльності та формування актуальної маркетингової стратегії. Використання нових методів маркетингу надає можливість підприємствам отримати значні переваги над конкурентами, розширити каналів збуту, знизити витрати на рекламу та збільшити прибуток.

 • Управління персоналом – це важливий фактор у розвитку підприємства чи окремих його представництв і відділів. Однак, в процесі управлінняним, потрібно приділяти увагу не тільки тактиці управління персоналом, але і необхідно виробити стратегію та в подальшому удосконалювати її.

 • РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

    Ніна Єланська, Марина Петренко (Покровськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Актуальність даної теми визначається тим, що безпека держави є головним питанням у сучасній ситуації, яка є в Україні. Адже державна безпека – це в-першу чергу безпека її громадян, їх прав та свобод, захист основних цінностей, духовних і матеріальних джерел життєдіяльності, захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності від зовнішніх і внутрішніх загроз.

 • ПРОБЛЕМА ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

    Анастасія Клімова (Покровськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Державні фінанси будь–якої країни є віддзеркаленням її фінансового благополуччя (чи, навпаки, – його відсутності). Виконання державою її економічних, соціальних, оборонних, управлінських та інших функцій напряму залежить від відповідного фінансового забезпечення. Саме від цього залежить і формування уявлень про країну, які будуть у зовнішніх партнерів чи інвесторів, і місце країни у світовій спільноті, і можливості країни самостійно забезпечувати власне населення тими соціальними та іншими гарантіями, які вона має забезпечувати.

 • Постановка проблеми. Останні роки стали для України роками змін. Розвиток телекомунікаційних систем та інформаційних технологій створило умови для впровадження багатьох змін у роботі державних органів. Загалом більшість змін стосується інформаційних систем, що повинні допомогли оптимізувати час та пришвидшити роботу органів влади. Створені усі передумови для створення та модернізації програмного забезпечення: Україна майже в повному обсязі забезпечена обчислювальною технікою і базовим програмним забезпеченням, створена інфраструктура різних інформаційних систем, також слід зазначити, що всі центральні органи влади підключені до мережі Інтернет.

 • Постановка проблеми. Розвиток IT є глобальною економічною тенденцією, що визначає подальші напрями змiн у економічній діяльності суб’єктiв господарювання, змiн у структурі виробництва, визначальних економiчних ресурсiв.

 • З точки зору сучасної економічної науки, стійкість економіки полягає в безпеці, стабільності, здатності до постійного оновлення і вдосконалення. При цьому термін «стійкість» широко використовується в контексті категорії «розвиток» будь-якого процесу, явища, об'єкта.

 • Для інтенсифікації економічного розвитку і підвищення конкурентоспроможності української економіки важливо зараз забезпечити не стільки кількісне зростання макроекономічних показників, скільки створення сприятливих можливостей для використання науково-технічного, виробничого, ресурсного та інтелектуального потенціалу. Це пов'язано з розвитком інноваційної сфери. І тому однією з найбільш актуальних макроекономічних задач стає вивчення проблем інноваційної діяльності підприємства і розробка інструментів стимулювання інноваційної активності як промислових підприємств, так і організацій науково-технічного та науково-освітнього профілю, створення розвиненої інноваційної інфраструктури, що сприяє якісному поліпшенню інноваційних процесів.

 • Економічне зростання визначається як довгострокова тенденція до збільшення випуску продукції на душу населення. Розрізняють екстенсивні і інтенсивні типи економічного зростання. Інтенсивні фактори економічного зростання характеризуються підвищенням якості ресурсів, використанням науково-технічного прогресу та інноваційних методів управління. На сучасному етапі розвитку економіки, що характеризується високим рівнем конкуренції, головним інтенсивним фактором економічного зростання стають високоякісні трудові ресурси.

 • ЩОДО СТРАТЕГІЙ СУЧАСНОГО МАКРЕТИНГУ

    Владислав Сергієнко (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  У сучасному світі все більше організацій усвідомлює свою безпосередню залежність від суспільства і потреб в побудові доброзичливих відносин з представниками широкої громадськості. Перехід економіки на ринкові відносини, поставив нові завдання і зажадав від підприємців нового підходу до принципів ведення бізнесу в цілому, який забезпечував би більш досконалі засоби виробничої і комерційної діяльності, їх здійснення на якісно новому рівні. Саме такий підхід стимулює використання досвіду маркетингу, його адаптацію до конкретних умов регіону і країни в цілому, який працює задля забезпечення задоволення потреб ринку, прискорення товароруху і підвищення дохідності виробництва і торгівлі.

 • Постановка проблеми. Нестабільність і динамічність зовнішнього середовища висувають нові вимоги до сучасних промислових підприємств. Зміни внутрішніх і зовнішніх ситуаційних змінних підприємства ведуть до порушення його рівноваги, що провокує зниження ефективності. Гнучкість і адаптивність підприємства є одними з головних чинників підвищення його економічної стійкості.

 • В сучасних умовах глобалізації інформаційні технології (ІТ) посідають значне місце в усіх сферах людської діяльності. Вони надзвичайно швидко перетворилися у важливий стимул розвитку світової економіки, тому що застосовуються у створенні більш ніж половини світового валового продукту. ІТ дали можливість підприємствам та фірмам ефективніше розв’язувати економічні й соціальні проблеми, й відповідно змінювати рівень добробуту населення країни. Актуальність дослідження ролі інформаційних технологій в управлінні економікою обумовлена необхідністю вивчення та систематизації наявних ІТ продуктів, особливостями їх використання в економіці та впровадженням у всі галузі соціально-економічної сфери українського суспільства, підготовкою висококваліфікованих фахівців у галузі комп’ютерних наук, здатних розробляти і застосовувати на практиці інформаційні технології. Вирішення зазначених завдань сприяють підвищенню конкурентоспроможності країни.

 • Весільна обрядовість і сімейні відносини без перебільшення належать до популярних тем у вітчизняній історичній та етнографічній науці. Особливо цікавим щодо вивчення взаємодії представників різних етносів порубіжних територій є Південь України як своєрідний історико-етнографічний регіон, який визначається мішаним складом населення та його порівняно великою соціальною рухливістю.