30–31 Березень, 2014

XХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Сегодня государства целом страдают от такого явления, преступления, как терроризм. А одной из самых актуальных проблем в рамках противодействия этому преступлению является защита прав человека в условиях борьбы с ним. Каждое государство, осуществляя меры по борьбе с терроризмом, должно защищать права человека. Защита прав человека является эффективной предпосылкой антитеррористических стратегий. Любая стратегия, пренебрегая правами человека, способствует терроризму. При этом имеются в виду права каждого человека, в том числе жертв терроризма и последствий террористических действий, участников антитеррористических формирований, а также тех, кого подозревают в терроризме, и террористов, которые прекратили сопротивление. Несмотря на безусловную актуальность проблемы защиты прав человека в контексте международно-правовой борьбы с терроризмом, в отечественной правовой литературе терроризм и права человека, как правило, рассматриваются обособленно. Отдельные аспекты концепции защиты прав человека в ходе борьбы с терроризмом исследуются лишь в ограниченном числе статей [1]. Терроризм составляет одну из наиболее серьезных угроз для международного мира и безопасности, является главной угрозой фундаментальным правам человека. Терроризм непосредственно отражается на возможности осуществления некоторых прав человека, в частности права на жизнь, свободу и физическую неприкосновенность. Террористические акты могут дестабилизировать правительства, разрушать гражданское общество, подрывать мир и беформирований, а также тех, кого подозревают в терроризме, и террористов, которые прекратили сопротивление.

 • Питання прогалин, недосконалості цивільного законодавства щодо розгляду справ про встановлення юридичних фактів не може бути розкрито лише на теоретичному рівні без урахування тих проблем, які мають місце нині у судовій практиці. Для повного та глибокого розуміння цих інститутів, правильної їх регламентації у законі слід проаналізувати ті випадки, з якими стикаються фізичні, юридичні особи при зверненні до суду за захистом своїх прав. Нині позитивними можна вважати зусилля законодавчої влади, які спрямовані на оптимізацію цивільного процесу, зокрема, введення попереднього судового засідання, заочного розгляду справи тощо. Але запровадження у цивільне судочинство спрощених судових процедур повинно бути виваженим, правильно регламентоване законом та таким, яке б не порушувало прав та інтересів осіб, які звертаються до суду за захистом своїх порушених прав, та як в нашому конкретному випадку, за встановленням фактів,які мають юридичне значення. Тобто, при розгляді цивільних справ окремого провадження, прогалини, які потрібно виправляти, можна умовно розподілити на декілька категорій, а саме: ті неточності, що не передбачені самим нормативно-правовим актом, яким керується суд при винесенні рішення та при безпосередньому розгляді справи та на невиконання деяких прописаних правил та процедур законодавчих актів, через особливості практики та методики розгляду справ в різних регіонах нашої країни.

 • XXI асрда давлатларнинг дунё сиёсий саҳнасидаги обрўсини белгилаб берувчи омиллардан бири албатта мазкур давлатда инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг таъминланганлиги ҳисобланади. БМТнинг 1966 йил 16 декабрда қабул қилинган “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро Пакт”нинг 1-моддасида, “Барча халқлар ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқига эгадирлар. Ана шу ҳуқуқ туфайли улар ўз сиёсий мақомларини ўз эрклари билан белгилайдилар ҳамда ўзларининг иқтисодий-ижтимоий ва маданий тараққиётларини таъминлайдилар” деб белгиланган [1, б. 205].

 • СМЕРТНАЯ КАЗНЬ – НАКАЗАНИЕ ИЛИ ПРЕСТУПЕНИЕ

    Светлана Чернышева, Дарья Могир (Ирпень, Украина) |    Завантажити статтю |  Link

  Стремление Украины закрепиться на мировой арене заставляет ее принимать международные стандарты, которые были сформированы экономически развитой обществом. Можно утверждать, что в Украине пожизненное лишение свободы является равноценным эквивалентом смертной казни, поскольку экономически социальное положение общества не позволяет выполнять те положения международных стандартов, ратифицированных Украиной, регламентирующие материально - бытовые условия отбывания наказания заключенными, что осуждены к пожизненному лишению свободы.

 • ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ

    Озодахон Чубоева (Наманган, Ўзбекистон) |    Завантажити статтю |  Link

  Давлат ва ҳуқуқ бир пайтда вужудга келган тушунчалардир. Давлат ташкилотини жамиятда шакллантириш ҳуқуқ асосида амалга оширилган. Ҳуқуқ давлат учун асосий мезондир. Давлат пайдо бўлиши, ўзгариши ва бир шаклдан бошқа шаклга ўтиши қонуниятлари мавжуд. Юриспруденция тизимида давлат ҳокимияти уни шаклланиши илмий-ҳуқуқий асосланишни тақозо этади. Давлат ҳокимиятининг манбаи халқ ҳисобланиб, халқ ўз мазмун моҳиятига эга тушунчадир. Халқ давлат ҳокимияти манбаи бўлиш учун бир қатор сифатларга эга бўлиши керак. Жумладан: -давлат бошқарувида ҳоҳиш-истак; (келажак авлодлар бахт -саодатини истаган инсонлар давлатни адолатни бошқаришни истайди ва бу борада масъулиятни ўз зиммасига олади).

 • При определении правового статуса личности и соответственно правового статуса потребителя необходимо учитывать положения Конституции Республики Узбекистан[1], где закреплено, что права и свободы граждан, закрепленные в Конституции и законах, являются незыблемыми, и никто не вправе без суда лишить или ограничить их (ст. 19). Из данной нормы следуют, по меньшей мере, два важнейших вывода: во-первых, закреплена определенная стабильность правового статуса, его незыблемость, поскольку конституционные нормы не подлежат произвольному изменению; во-вторых, законодателем очерчено содержание основы правового статуса личности. Соответственно, основы правового статуса личности можно определить как общепризнанные права и свободы человека и гражданина.