30–31 Березень, 2014

XХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • На сучасний час, одним з найбільш вагомих пріоритетів розвитку нашої країни в ХХІ столітті є інтеграція до Європейського співтовариства. Нинішні суспільно-політичні процеси України зумовили необхідність переходу від пасивної, виконавської життєвої настанови, яка нещодавно домінувала в масовій свідомості громадян, до активної, самостійної позиції, особливо молоді. Саме молодим громадянам, як соціальній групі, найбільш схильній до інновацій і найменше скутої стереотипами минулого, здійснити подібний перехід значно легше, ніж старшому поколінню. Перед сучасною молоддю відкриваються можливості самостійної інтерпретації соціальної дійсності та вибору способів дій, стилю життя, які, на її думку, є найбільш адекватними суспільним змінам.

  • Аннотация. В статье сделана попытка определения роли толерантности как основы современной полиэтнической Украины. Рассмотрено отношение украинцев к эмигрантам, которые проживают на территории нашего государства. Проанализировано разделение административно-территориальных единиц Украины на этнические группы, проблемы этно-национальных идентичностей в нашем государстве, отношение граждан Украины к представителям разных національностей, тенденции общественного мнения относительно межэтнической напряженности и других аспектов толерантности.

  • Фуқаролик жамияти ва ёшлар ташкилоти

      Гулноза Рафиқова (Наманган, Ўзбекистон) |    Завантажити статтю |  Link

    Кенг кўламда ривож топган жамоат бирлашмаларининг мавжудлиги - фуқаролик жамиятининг мухим сифат белгиларидан биридир. Бундай ижтимоий институтлар воситасида фуқаролар ўзларининг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва турмушнинг бошқа сохаларидаги эхтиёжлари хамда манфаатларини қондириш ва ҳимоялаш, умумий муаммоларини биргаликда ҳал этиш имкониятларига эга бўладилар. Ўз навбатида, ёшлар ташкилотлари ҳам фуқаролик жамиятида ёшлар манфаатларини ҳимоя қиладиган, уларга йўл-йўриқ кўрсатадиган ва муаммоларини ҳал қилишда ёшларга ёрдам берадиган тузилмалардандир. Ёшлар - бу ўзларининг ижтимоий мавқеи, ёши, ижтимоий рухий хусусиятларига кўра фарқланадиган, яъни жамият ижтимоий- иқтисодий ва маънавий муносабатларига тўлақонли киришиш даврини бошдан кечираётган 16 ёшдан 30 ёшгача бўлган ижтимоий- демографик гуруҳдир [1].