30–31 Березень, 2014

XХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В основі вирішення проблем, що призводять до розвитку різних негативних екологічних явищ та розгортання глобальної екологічної кризи, лежить насамперед, виховання екологічно грамотних установок та переконань. Як промислові керівники, так і політичні лідери майбутнього повинні бути переконаними прибічниками захисту довкілля. Це доволі складне, але цілковито реальне завдання екологічної психології. Існують численні дослідження про те, що якщо з раннього дитинства навчати за спеціальними освітніми програмами, які передбачають своєрідне “занурення” учнів у атмосферу постійного підвищення екологічної свідомості, то в них з’являються правильні установки стосовно довкілля, і вони готові діяти у відповідності з цими установками [1, с. 25; 2, с. 58]. Проте, для цього недостатньо включити “екологічний розділ” до курсу природничих наук. Людина з раннього дитинства повинна засвоїти, що довкілля з його проблемами не існує десь окремо від неї, а починається саме всередині неї [4, с. 50].

  • Актуальность темы. В структуре онкологических заболеваний женского населения планеты в настоящее время рак молочной железы — одна из наиболее агрессивных и относительно часто встречающихся форм злокачественных новообразований. Ежегодно в мире выявляют до 1 млн. новых случаев. Современные тенденции нарастания показателей заболеваемости выдвигают рак молочной железы (РМЖ) на 2-е место в структуре онкологической заболеваемости женщин, а частота его неуклонно растет. Статистические данные последних лет свидетельствуют о неуклонном, интенсивном росте заболеваемости и смертности от рака молочной железы в различных странах [6]. Цель работы. Изучение особенностей мутационного процесса в тканях молочной железы, пораженной раком, у женщин, проживающих в Гомельской области Объект изучения – ткань молочной железы, пораженная раком, у женщин Гомельской области, при этом некоторые из пациентов получили предварительную радиотерапию на опухоль (препараты-отпечатки). От каждого пациента в анализ брали не менее 1000 опухолевых клеток.

  • ЕКОЛОГІЯ СУЧАСНОСТІ ПІД ВПЛИВОМ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

      Дмитро Нікішин, Тетяна Пасічник, Артур Праховнік (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

    Вступ. Однією з найактуальніших проблем великих міст і промислових зон є проблема екологічного забруднення. Використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, до яких належать сонячні електричні установки, частково вирішують цю проблему. Але для того, щоб розібратись в ступені ефективності цієї галузі енергетики в цілому, потрібно провести ряд досліджень. Сонце є головним первинним джерелом альтернативної енергетики. Воно має величезні розміри – діаметр 1392 тис. км та масу 2*1030 кг. Відстань від Землі до Сонця складає 150 млн. км [1]. Сонячна енергія керує кліматом та погодою на Землі і в повній мірі впливає на життя людей. Її кількість, що за тиждень потрапляє на поверхню Землі, перевищує кількість енергії від світових запасів нафти, газу та вугілля. Людство завжди використовувало енергію Сонця, але створення першої високоефективної сонячної батареї датується тільки 1970 роком [2].