30–31 Березень, 2014

XХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • життя країни. Особливу значимість дана проблема набуває в умовах ринкової економіки, коли мінливість і динамічність факторів навколишнього середовища досягають найбільш високого ступеня в порівнянні з періодами стабільного стану економічної системи. Високопрофесійна побудова економіко-математичних моделей фінансового стану підприємства є передумовою прийняття ефективних управлінських рішень та нормального функціонування підприємств. Тому розвиток теорії й практики економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства має в сучасних умовах винятково важливе значення. [2, с.6]

 • ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ ОПРЕДЕЛЕННЫХ В НЕОГРАНИЧЕННЫХ ОБЛАСТЯХ

    Зебинисо Ашурова (Самарканд, Узбекистан) Нодира Жураева (Ташкент, Узбекистан) Фаридун Турсунов(Самарканд, Узбекистан,) |    Завантажити статтю |  Link

  Для некоторого класса гармонических функций определенных в неограниченной области с некомпактной границей используя доказанное предложение устанавливается интегральное представление. Далее, применяя теорему Ландиса доказывается теорема единственности для гармонических функций в неограниченной области.

 • ОБ ОДНОЙ СВОЙСТВАХ ГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В НЕОГРАНИЧЕННЫХ ОБЛАСТЯХ

    Зебинисо Ашурова (Самарканд, Узбекистан) Нодира Жураева (Ташкент, Узбекистан) Журабек Муторов (Самарканд, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  В данной работе мы доказываем теорему единственности для некоторого класса гармонических функций определенных в неограниченной области, лежащей в слое. Пусть односвяная неограниченная область в лежащая внутри слоя

 • ICHKI URINUVCHI AYLANALARDAGI BA’ZI METRIK MUNOSABATLAR

    Зебинисо Ашурова, Умидахон Жураева, Фаррух Турсунов (Узбекистан, Самарканд) |    Завантажити статтю |  Link

  Biz ushbu maqolada ko`pchilikka noma`lum bo`lgan yangi va muhim geometrik teorema hamda ushbu teorema yordamida isbotlanadigan ba`zi masalalarga to`xtalamiz. Teorema. aylana hamda undagi ixtiyoriy va nuqtalar berilgan bo`lsin. aylana aylanaga ichki ravishda nuqtada urinadi. va lar aylanaga mos ravishda va nuqtalarda urinuvchi urinmalar bo`lsin.

 • НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ

    Василий Калинчик, Александр Мейта (Киев, Украина)  |    Завантажити статтю |  Link

  Введение. Всякий технологический процесс может быть представлен как задача многокритериальной оптимизации, в которой максимизируются либо минимизируются различные целевые функции тесно связанные между собой условием выполнения общей задачи, но противоположные по своей природе и не могущие достичь оптимальных значений одновременно. В общем случае это противоречие проявляется в сочетании “затраты - производительность”, а кроме того следует учитывать ограничения, которые накладываются количеством доступных ресурсов. В промышленном производстве противоречие состоит в том, что есть необходимость достижения целей обусловленных требованиями технологии с одной стороны и экономичности производства с другой. Следует учесть то, что даже цели, объединенные в класс технологических требований, могут носить противоречивый, взаимоисключающий характер. Цель и задачи исследования. Цель исследования – создание модели на основе нейронных сетей для описания объектов дробильно-помольного комплексом. Для этого решаются задачи выбора структуры сети, вектора входных и выходных величин, обучение сети.

 • УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

    Клавдія Ткаченко, Олександр Ткаченко, Галина Шовкова (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  ставить за мету сконструювати на¬вчальний процес, враховуючи задані вихідні установки (соціальне замов¬лення, освітні орієнтири, цілі й зміст навчання). При вирішенні проблем техно¬логій навчання одні автори розглядають педагогічну технологію як за¬сіб гарантованого досягнення цілей навчання, підкреслюючи при цьому, що вона завжди існує в будь-якому навчально-виховному процесі й що¬до цього розвиває класичну дидак¬тику. Інші дослідники розглядають її як спосіб реалізації змісту навчання, передбаченого навчальними програ¬мами, що являє собою систему форм, методів і засобів навчання, що за¬безпечує найефективніше досягнен¬ня поставлених цілей. Треті, під цим розуміють цілісну сукупність різ¬ноякісних процедур (дидактичних, психологічних, загальнопедагогічних та ін.), зумовлену відповідними ціля¬ми й змістом навчання, які поклика¬ні здійснити необхідні зміни (аж до виникнення нових) форм поведінки й діяльності тих, кого навчають.

 • - характеристики упругости подвески принимаются линейными, а пробои подвески при сжатии отсутствуют. При выборе параметров подвески трактора на стадии проектирования обычно пренебрегают влиянием неподрессоренных масс на плавность хода трактора. В результате схема для расчета параметров подвески колесного трактора с подрессоренной передней осью имеет всего две степени свободы.