УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  Клавдія Ткаченко, Олександр Ткаченко, Галина Шовкова (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

ставить за мету сконструювати на¬вчальний процес, враховуючи задані вихідні установки (соціальне замов¬лення, освітні орієнтири, цілі й зміст навчання). При вирішенні проблем техно¬логій навчання одні автори розглядають педагогічну технологію як за¬сіб гарантованого досягнення цілей навчання, підкреслюючи при цьому, що вона завжди існує в будь-якому навчально-виховному процесі й що¬до цього розвиває класичну дидак¬тику. Інші дослідники розглядають її як спосіб реалізації змісту навчання, передбаченого навчальними програ¬мами, що являє собою систему форм, методів і засобів навчання, що за¬безпечує найефективніше досягнен¬ня поставлених цілей. Треті, під цим розуміють цілісну сукупність різ¬ноякісних процедур (дидактичних, психологічних, загальнопедагогічних та ін.), зумовлену відповідними ціля¬ми й змістом навчання, які поклика¬ні здійснити необхідні зміни (аж до виникнення нових) форм поведінки й діяльності тих, кого навчають.